Varhennetun kieltenopetuksen käytännön kokemuksia ja työtapoja

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Description

Practical experiences and methods in early teaching of foreign languages

Abstract in Finnish:
Tämä esitys käsittelee opettajien valmiuksia kieltenopetuksen varhentamiseen ja opettajien käytännön kokemuksia sen toteutuksissa. Varhennettu kieltenopetus nousi yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi vuonna 2017. Varhennettu kieltenopetus alkaa kaikkialla Suomessa 1. luokalla keväällä 2020. Sekä luokan- että aineenopettajat ovat saaneet mahdollisuuden osallistua Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen rahoittamiin täydennyskoulutuksiin kärkihankkeen puitteissa. Tämän tutkimuksen aineistona on varhennetun kieltenopetuksen täydennyskoulutuksen kolmessa toteutuksessa vuosina 2017–2018 osallistujilta (n=76) alkukartoituksessa kerätty aineisto. Osallistujat ovat luokanopettajia, aineenopettajia sekä varhaiskasvattajia ja he osallistuivat joko suomen- tai ruotsinkieliseen täydennyskoulutukseen. Tutkimusaineisto on kerätty sähköisenä kyselynä ja sen avoimet vastaukset on analysoitu Atlas.ti -ohjelmalla
sisällönanalyysin menetelmän mukaan. Tutkimus tuo esille, millaisia valmiuksia opettajilla ja kasvattajilla on omien käsitystensä mukaan kieltenopetuksen varhentamiseen, mitä he ovat kokeneet siinä haasteelliseksi ja millaisia neuvoja tai toiveita heillä on varhennetun kieltenopetuksen mielekkääseen toteutukseen. Alkukartoituksen aineistosta ilmenee, että vaikka suurin osa täydennyskoulutukseen hakeutuneista opettajista oli innolla mukana sekä koulutuksessa että varhennetun kieltenopetuksen hankkeessa, he olivat
kohdanneet haasteita opetuksessa. Käytännön haasteita olivat muun muassa valmiin opetusmateriaalin puute, suuret ryhmäkoot ja puutteelliset tilat sekä vähäinen opettajien välinen yhteissuunnitteluaika. Pedagogisia haasteita aiheuttivat muun muassa sopivien varhennetun kieltenopetuksen työtapojen
löytäminen tai osaaminen, heterogeeniset ryhmät, koulutuksen puute ja yhteisopettajuuden suunnittelu ja yhteensovittaminen. Käytännön vinkeiksi opettajat ehdottivat muun muassa monipuolisia ja toiminnallisia
työtapoja, opettajien yhteistyötä, kielen tuomista arkeen sekä toistuvia rutiineja. Esityksen lopuksi pohdimme, millaista täydennyskoulutusta opettajille olisi tarpeen tulevaisuudessa järjestää.
Period17 May 2019
Event titleLinguapeda 2019
Event typeConference
Degree of RecognitionInternational