FSD3360 Helsingin Sanomien yksinäisyyskysely 2014

  • Juho Saari (Creator)
  • Jussi Kauhanen (Creator)
  • Leila Karhunen (Creator)
  • Krista Lagus (Creator)
  • Sakari Kainulainen (Creator)
  • Mika Pantzar (Creator)
  • Jani Erola (Creator)
  • Niina Junttila (Creator)
  • Kiti Müller (Creator)
  • Jaana Huhta (Creator)

Dataset

Description

http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3360 Tekijät Saari, Juho (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta) Helsingin Sanomat Kauhanen, Jussi (Itä-Suomen yliopisto) Karhunen, Leila (Itä-Suomen yliopisto) Lagus, Krista (Aalto-yliopisto) Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu) Pantzar, Mika (Helsingin yliopisto. Kuluttajatutkimuskeskus) Erola, Jani (Turun yliopisto) Junttila, Niina (Turun yliopisto) Müller, Kiti (Työterveyslaitos) Huhta, Jaana (Työterveyslaitos) Asiasanat: huolenpito, huono-osaisuus, hyvinvointi, ihmissuhteet, läheiset, mielenterveys, sosiaalinen tuki, sosiaaliset suhteet, syrjäytyminen, toimeentulo, tunteet, yksinäisyys, ystävät Sisällön kuvaus: Helsingin Sanomien vuonna 2014 keräämä kysely kartoittaa suomalaisten kokemuksia yksinäisyydestä (N: 27851). Kyselyssä käsitellään muun muassa koetun yksinäisyyden määrää, olosuhteita ja seurauksia, sosiaalisia odotuksia ja hyvinvointia. Kysely sisältää avomuuttujan q9 "Miltä yksinäisyys tuntuu?", joka soveltuu myös laadullisiin analyyseihin. Avokysymykseen vastasi 3491 henkilöä. Kyselyn alussa vastaajalta tiedusteltiin yksinäisyyden esiintymisestä vastaajan elämässä. Vastaajalta kysyttiin hyvien ystävien lukumäärää ja sitten eri ihmisryhmiin ja tapahtumiin liittyviä yksinäisyyden kokemuksia. Edelleen kartoitettiin yksinäisyyden kokemuksien ajallista ulottuvuutta: onko sitä esiintynyt aiemmin elämässä ja toistuuko se eri vuodenaikoina. Seuraavaksi kartoitettiin yksinäisyyden tunteesta aiheutuneita terveydellisiä, henkisiä ja sosiaalisia seurauksia, kuten tulevaisuuden pelkoa, sairastelua tai aloitekyvyttömyyttä. Myös yksinäisyyttä helpottavia asioita tiedusteltiin. Vastaajalta tiedusteltiin seuraavaksi viimeaikaista henkistä hyvinvointia ja vastaaja pystyi omin sanoin kertomaan, miltä yksinäisyys tuntuu. Kyselyn lopussa tiedusteltiin sosiaalisia toiveita, käsityksiä itsestä vuorovaikutustilanteissa sekä tyytyväisyyttä oman elämän eri osa-alueisiin. Lisäksi tiedusteltiin fyysiseen terveyteen liittyviä tietoja, kuten alkoholinkäyttöä ja liikkumista. Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa sukupuoli, siviilisääty, ikä, paino, pituus, tulot, koulutus, subjektiivinen yhteiskuntaluokka, maakunta ja yli 34000 asukkaan kunnat. Luonnehdinta: Verkkolomakkeella toteutettu keruu, otosjoukkona kaikki, joilla kokemuksia yksinäisyydestä, kvantitatiivinen aineisto, ei-todennäköisyysotanta (itsestään muodostunut näyte), lopullisessa aineistossa 27851 vastaajaa ja 123 muuttujaa.
Date made available2014
PublisherYhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD)
Temporal coverage2014
Date of data production2014
Geographical coverageSuomi

Cite this