Johanna Louhimo

Johanna Louhimo

Adjunct Professor

  • PL 22 (Haartmaninkatu 4)

    00014

    Finland

1995 …2023

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Description of research and teaching

Opetusansioiden kartoituslomake 20.10.2015/31.1.2018

ID 294
Hakijan nimi Johanna Louhimo
Syntymäaika 16.05.1972
Tehtävä, jota haetaan Gastroenterologisen kirurgian dosentti


1. Pedagoginen koulutus

Yliopistopedagogiikan kurssi 9/2009-5/2010, HY, Lääketieteellinen tdk, TUKE, 10op
XIII Opetuksen Kehittämisseminaari: Ehkäise ennalta - virheistä viisaammaksi, Duodecim, 1.-2.4.2004, 0.5 op
AMEE 2007 Trondheim, Norja, 26.-29.8.2007, 1 op
Täydennyskoulutus- lääkärin ammatillisen kehittymisen tukijalka, Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry, Arviointineuvosto, 13.2.2008 0.25 op
XVII Opetuksen kehittämisseminaari: Asiantuntijat ajan tasalla – täydennyskoulutuksessa kaikki hyvin?, Duodecim, 14.-15.5.2008, 0.5 op
XIX Opetuksen kehittämisseminaari: Kisällien rohkeutta ja mestarien näkemystä - matka erikoislääkäriksi, Duodecim, 22.-23.4.2010, 0.5 op
15th Ottawa Conference, Kuala Lumpur 9.-13.3.2012, 1 op
AMEE 2012 Lyon, Ranska 27.-29.8.2012, 1 op
AMEE 2015 Glasgow, Skotlanti 5.-9.9.2015, 1 op


2.1. Peruskoulutuksessa hankitun opetuskokemuksen määrä

HY Lääketieteellinen tdk, Kirurgian osasto/Clinicum
Kliininen Opettaja, päätoiminen
9/2009-3/2010, 5/2010, 9/2010, 15.8.2011-30.10.2012, 17.12.2014-
Kirurgian perusopetus lääketieteen kandidaateille: ryhmäopetukset, mentor-istunnot, tenttien laadinta ja korjaus, amanuenssien ohjaus, opetusmenetelmien ja -materiaalien kehittäminen ja tuottaminen

HY Lääketieteellinen tdk, Fysiologian laitos
Vs. assistentti, päätoiminen
yhteensä 21kk vuosina 1992-1996
Ihmisen fysiologian perusopetusta lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaateille: ryhmätöiden vetämistä, tenttien laadintaa ja korjausta


2.2. Jatkokoulutuksessa ja/tai ammatillisessa jatko- ja täydennyskoulutuksessa sekä tohtori- ja tutkijakouluissa hankitun opetuskokemuksen määrä

HY Lääketieteellinen tdk, Kirurgian osasto/Clinicum
Kliininen Opettaja, päätoiminen
9/2009-3/2010, 5/2010, 9/2010, 15.8.2011-30.10.2012, 17.12.2014-
Klinikassamme kliininen opettaja osallistuu erikoistuvien lääkärien koulutukseen varsin aktiivisesti, paitsi teoreettisen koulutuksen muodossa, mutta myös ihan käytännön ohjaustehtävissä


2.3. Ohjatut, valmiit tai rekisteröidyt keskeneräiset opinnäytetyöt

c) Toinen ohjaaja LL Selja Koskensalon väitöskirjatutkimuksessa paksu- ja peräsuolisyövän ennusteellisista syövän merkkiaineista
”Prognostic Biomarkers in Colorectal Cancer”,
HY, Lääketieteellinen tdk, Clinicum, Kirurgian osasto
väitöspäivä 13.9.2013


2.4. Oppimismenetelmät ja/tai ympäristöt

Ongelmalähtöinen pienryhmäopetus ja bed-side ryhmäopetus muodostavat opetuksen perustan L3-L4 -kurssien kandidaateille Vatsablokissa gastrokirurgian osalta, nämä ovat käytetyimmät opetusmenetelmät. Myös L3 propedeuttisella kirurgian kurssilla on bed-side opetusta vatsan tutkimisen opettelussa.
Käytännön harjoituksia käytämme esim. L1- ja L3 -vuosikurssien yhteydessä kirurgian propedeuttisilla kursseilla, esimerkkeinä aseptiikkaopetus ja ompeluharjoitukset.
Yksilöohjausta käytän tavallisesti esim. erikoistuvien käytännön ohjauksessa, mutta myös amanuenssien tai muuten osastojaksoilla olevien kandidaattien ohjaamisessa.
Mentorointi on myös olennainen osa erikoistuvien koulutusta, esimerkiksi olen neljän erikoistuvan nimetty mentori erikoistumiskoulutukseen liittyvässä lähijohtajakoulutuksessa.
Luento-opetusta käytän satunnaisesti, tavallisesti tilanteessa että olen kutsuttuna puhujana erillisessä koulutustilaisuudessa joko kandidaateille, erikoistuville, tai erikoislääkäreiden täydennyskoulutukseen liittyen. Aina ajoittain saatan myös pitää luennon klinikkamme aamumeetingissä. Nykyään luennoidessa yritän pyrkiä myös interaktiivisuuteen mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan, usein näin esim seminaarityyppisissä tilaisuuksissa.


2.5. Opetuksen ja/tai oppimisen ja arviointimenetelmien kehittäminen ja vastuu opetuksesta

Vastuullani on laadukas perusopetus lääketieteen kandidaateille propedeutiikan ja vatsablokin kursseilla yhdessä professorin ja toisen osa-aikaisen kliinisen opettajan kanssa. Pääopetustyöni käsittää gastroenterologisen ja yleiskirurgian perusopetusta lääketieteen kandidaateille (propedeutiikan kurssit, vatsa-blokki): ryhmätöiden vetämistä, mentor-istuntoja, tenttien laadintaa ja korjausta (propedeuttisen kurssin tentti, jakso- ja vaihetentit, OSCE), kandidaattien ohjausta osastoviikkojaksoilla tai amanuenssuurien aikana. Luonnollisestikin opetustoimintaan kuuluu myös opetuksen ja opetusmateriaalien päivittäminen ja kehittäminen. Varsinkin uuden oppimisalustan perustamisen (Moodle) myötä on huomattava osa työpanoksestani mennyt konkreettisesti myös opetuksen ja opetusvälineiden kehittämiseen muun jatkuvan kehitystyön lisäksi. Myös HYKS:n uudelleen järjestelyt (klinikkamme väistömuutto Kirurgiseen sairaalaan ja toisaalta paluumutto takaisin Meilahteen) ovat aiheuttaneet käytännön sanelemia muutoksia opetukseemme, joiden järjestäminen on ollut huomattavalta osin vastuullani.
Vuosina 2012 ja 2015 olen toiminut päävastuullisena rastivastaavana OSCE tentin yleiskirurgian rastilla. Olen myös vastuussa eurooppalaisen EKT tentin (European Knowledge Test) pilotoinnista tiedekunnassamme nyt marraskuussa 2015.

Perusopetuksen lisäksi työnkuvaani kuuluu merkittävänä osana erikoislääkärikoulutukseen ja sen järjestelyihin osallistuminen. Tehtäviini kuuluu klinikkamme tieteellisten tiistai- ja perjantaimeeting-ohjelmien teko, eli otsikoiden ideointi ja luennoitsijoiden kutsuminen ja aikataulujen sopiminen. Lisäksi osallistun erikoistuvien ”hands-on” kurssien järjestelyihin ja opetukseen, ja näihin liittyvän oppimateriaalin tuottamiseen. Myöskin erikoislääkärikoulutukseen liittyen olen osallistunut kirurgian kliinisen opettajan ominaisuudessa vuosittaisen kirurgian runkokoulutustilaisuuden järjestelyihin, olen ollut yksi pääjärjestelijöistä mm. koulutustilaisuuksissa 5.2.2010 ”Tylpät vammat” sekä 3.2.2012 ”Vaikeat kirurgiset infektiot” ja 5.2.2015 ”Ajankohtaista kirurgisista infektioista”. Olen ollut gastrokirurgian kuulustelijana suullisessa kirurgian runkovaiheen tentissä jos professori on ollut estyneenä. Olen myös luennoinut Nuori Lääkäri –päivillä eli sitäkin kanavaa pitkin osallistunut erikoislääkärikoulutukseen.

Olen pitänyt olennaisena osana työsarkaani, jo ennen kliinisen opettajan uraani mutta myös edelleen, sekä paikallisen, valtakunnallisen että kansainvälisen sekä perus- että erikoistumiskoulutuksen, mutta myös tutkijakoulutuksen kehittämisen. Tämä ilmenee aktiivisena osallistumisena mm. tiedekunnan elimiin sekä lääkärijärjestöjen toimintaan (Perustutkinnon suunnittelutoimikunta, Tutkijalääkärikoulutusohjelman johtoryhmä, Tiedekuntaneuvosto, Erikoislääkäritoimikunta, Erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta, Arviontitoimikunta, Biolääketieteen ja kliinisen opetuksen yhteistyötoimikunta, Alumnityöryhmä, Nuori Lääkäri Yhdistys, Suomen Lääkäriliitto, Pro Medico, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Lääkäripäivät ohjelmaryhmä, European Board of Medical Assessors).
Olin jäsenenä Lääkäriseura Duodecimin Kliinisen tutkimuksen teemavuoden -työryhmässä, joka pohti kliinisen tutkijan tutkijauran vaikeuksia; tästä syntyi myös julkaisu Duodecim-lehteen (2011). Olen osallistunut erikoisalamme erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen toimimalla Gastrokirurgit ry:n valtakunnallisen auditointiprojektin sihteerinä. Auditointityöryhmän puolesta esitin raportin ja tuloksemme Operatiivisilla päivillä marraskuussa 2011.
Ajankohtaisesta asioista päällimmäisenä on tiedekuntamme käynnissä oleva opintouudistus, mikä on tuonut useita uusia toimikuntia ja vastuutehtäviä mukanaan, mm. Arviontitoimikunta ja Biolääketieteen ja kliinisen opetuksen yhteistyötoimikunta; olen myös yksi nimetyistä vastuuhenkilöistä Vatsablokin opetukseen liittyen. Konkreettiseen opintouudistuksen suunnittelutyöhön liittyen on myös kokoustettava mm. lukuvuosikoordinaattoreiden ja blokkien muiden vastuuhenkilöiden kanssa.
Ajankohtainen vastuullani oleva arvioinnin kehittämisprojekti on myös jo edellä mainittu EKT pilotti marraskuussa 2015. Tähän liittyen olen osallistunut tiedekuntamme nimeämänä edustajana EBMA:n (European Board of Medical Assessors) johtokunnan kokouksiin (Full Board Member).

Opetuksen kehittämiseen liittyi myös HY Yliopistopedagogiikan kurssiin liittyvä syventävä soveltava tehtävämme vuodelta 2010: Tarkistuslista ryhmäopetuksessa. Carpelan-Holmström M, Kanerva M, Louhimo J, Pelli H, Saarinen R, Vasarainen H.

Työhöni kuuluu myös yhteydenpito ja yhteistyö muiden tiedekuntamme kliinisten opettajien kanssa; tämä toteutuu konkreettisesti eri tiedekunnan toimikunnissa sekä kuukausittaisissa Opettajakahvila tapaamisissa. Konkreettista yhteistyötä on tarvittu myös OSCE-tenttien järjestelyissä sekä nyt parhaillaan meneillään olevassa opetusuudistuksessa.

Viran luonteeseen liittyen minulla on myös vastuu omasta jatkuvasta kehittymisestä opettajana, kliinikkona ja tutkijana. Tämä onnistuu jatkokouluttautumalla ja ihan käytännön kirurgin työtä tekemällä.


3.1. Yliopistotason oppimateriaalit

Syksyllä 2011 pystytin L3-4 Vatsablokkia varten kokonaan uuden Moodle-oppimisalustan (moodle.helsinki.fi), jonne on siirretty muutamia ryhmäopetuksia, sekä erityisesti oppimateriaalia. Tämän aloitteen jälkeen ko moodle-alusta on levinnyt myös muiden vatsablokin opettajien käyttöön. Nykyään moodlessa on mm. sisäänpääsytenttejä, pistareita, mentor-tapausten avaukset, sekä muuta oppimismateriaalia varsinkin gastrokirurgian osalta.
Syksyllä 2009 osallistuin Käsihygienia ja käsienpesu -opetusvideon tekoon.
Keväällä 2012 olin yksin vastuussa Proktoskopia-opetusvideon suunnittelusta ja toteutuksesta. Vuonna 2013 toimitin tästä myös englanninkielisen version.

Erikoistuvien koulutukseen liittyen olen perustanut klinikkamme intranettiin meeting-esitelmä arkiston vuonna 2012.
Olen osallistunut erikoistuvien ”hands-on” kurssien järjestelyihin ja opetukseen, ja näihin liittyvään opetusmateriaalin tuottamiseen. Näistä esimerkkeinä GERD-kurssi lokakuussa 2009 sekä Tyräkirurgian kurssi joulukuussa 2011.
Olen juuri tänä syksynä 2015 perustanut myös erikoistuville oman moodle-alustan, jonne on tarkoitus tulla ennakkoperehtymistä varten materiaalia jokaista isompaa osastojaksosijoitusta silmällä pitäen.


3.3. Pedagogiset julkaisut

Artikkelit/ yleistajuiset artikkelit:

1. Lääveri Tinja, Louhimo Johanna: Helsingin paras erikoislääkärikouluttaja 2001. NuoriLääkäri 2002, vol 39; nro 6-7, ss 70-71.

2. Tapanainen Hanna, Lääveri Tinja, Louhimo Johanna: Vuoden parhaat erikoislääkärikouluttajat 2002. NuoriLääkäri 2003, vol 40; nro 12, ss 35-37.
3. Louhimo Johanna: Yleiskirurgeja vai yhden reijän osaajia? NuoriLääkäri 2006, vol 43; nro 6, ss 17-18.
4. Louhimo Johanna: Erikoislääkärikoulutuksen arviointi. NuoriLääkäri 2007, vol 44; nro 10, ss 14-17.
5. Louhimo Johanna: Mikä ihmeen Arviointineuvosto? – Nuori lääkäri neuvostojen maassa. NuoriLääkäri 2008, vol 45; nro 11, ss 14-15.
6. Renkonen R, Björkroth J, Helve O, Louhimo J, Rautava P, Remes A, Seppälä T, Turunen JP, Virjo I, Visakorpi T, Heikinheimo M. Riittääkö Suomessa lääkäritutkijoita? [Are there enough medical scientists in Finland?]Duodecim. 2011;127(10):1003-9. Finnish. PMID: 21695999
7. Patja K, Louhimo J, Kääpä P. Muuttuva ja muuttumaton professionalismi: lääkärin ammatillisuuden uudet haasteet. [New challenges for the medical professionalism]. Duodecim. 2014;130(1):21-8. Finnish. PubMed PMID: 24547621.


4.1. Osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön ja opetushallintoon

1) Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta:
Lääketieteen perustutkinnon suunnittelutoimikunnan opiskelijajäsen 1992-1994
Tutkijalääkärikoulutusohjelman johtoryhmän opiskelijajäsen 1992-1998
Johtoryhmän opiskelijajäsen, Fysiologian laitos 1993-1994
Johtoryhmän opiskelijajäsen, Biolääketieteen laitos 1994
Tiedekuntaneuvoston (jatko-)opiskelijajäsen tai -varajäsen 1994-97, 2001-09
Erikoislääkäritoimikunnan jatko-opiskelijajäsen 2000-03, 2007-09
Erikoislääkärikoulutuksen alueellisen neuvottelukunnan jatko-opiskelijajäsen 2006-2010

Alumnityöryhmän jäsen 2015-

Biolääketieteen ja kliinisen opetuksen yhteistyötoimikunnan jäsen 2015-2016

Curriculum uudistuksen työryhmät 2015-2016

Arviointitoimikunta, L6s kertauskurssi, L3-4 jaksovastaavat, Vatsablokki, Opetutor työryhmä

EKT (European Knowledge Test)/ EBMA (European Board of Medical Assessors) yhdyshenkilö 2015-2016

Arviointityöryhmä 2016-

Arviointityöryhmä/ Sisäänpääsytenttityöryhmä 2016-

Arviointityöryhmä/ EBMA työryhmä 2017-

LL-koulutusohjelman johtoryhmän jäsen 2017-

SISU III työryhmä 2017-

 

3) Kansalliset ja kansainväliset elimet
Suomen Lääkäriliitto (SLL):
SLL Koulutusvaliokunnan jäsen 2004-2009
SLL Koulutusvaliokunnan varapj sekä sen työjaoston pj 2005-2009
SLL Helsingin alueellisen professiovaliokunnan pj 2011-2012
SLL Professiojaoksen jäsen 2011-2012, 2015-

Nuorten Lääkärien Yhdistys NLY Koulutusvaliokunnan jäsen 2001-2009

Lääketiedepäivien ohjelmaryhmän jäsen 2011-2012, 2015-

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen arvioinnin selvittämishenkilöiden taustaryhmän jäsen (Tuulonen ja Puolijoki/ STM ja OPM) 11/2006-8/2007

ProMedico/ Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry: Arviointineuvoston jäsen 2008-2012, Vuosikokousten jäsen 2012

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, hallituksen jäsen 2010-2012

EBMA (European Board of Medical Assessors), tiedekuntamme edustajana Full Board Member 2015-


4.2. Muut opetusansiot

Lääkärikouluttajan erityispätevyys (Suomen Lääkäriliitto) 6.3.2013


5.1 Opiskelijoiden/koulutettavien antama palaute ja vertaisarviointi

Opiskelijoiden palautteet:
Yleisesti ottaen kandidaattien kurssikritiikki on varsin harvoin henkilöityä, kohdistuu enemmän koko kurssiin. Muutamia otteita opiskelijapalautteista:
”Erityisesti xx xxx, Johanna Louhimo ja xx xxx jäivät mieleen hyvinä opettajina. Johanna Louhimon ja xx xxx tapa suhtautua potilaisiin oli hieno.”
”Kirurgian puolella kiitosta Johanna Louhimolle.”
”Hyvä kurssi ja asialliset opettajat. Mielestäni parhaita kursseja tähän mennessä. innostavia opettajia. Kiitos varsinkin xx xxx ja Johanna Louhimolle hyvästä opetuksesta!”

Ote satunnaisesta amanuenssilta saamastani spontaanista kirjallisesta palautteesta:
”Olin viime viikon osastolla 52 pyörimässä jaloissa. Viikko oli erinomainen, opettavainen ja ajoin hauskakin. Olit hyvä valinta seurattavaksi, ja vaikutat nauttivan opetustyöstä ja opiskelijoiden kohtaamisesta.”

Koskien henkilökohtaista palautetta olen pyrkinyt hyödyntämään sitä erityisesti kannustimena itselleni toimiessani opettajana.
Yllä olevaa kommenttia tavasta suhtautua potilaisiin pidin erityisen tärkeänä, se konkretisoi minulle sen että kliininen opettaja toimii myös (vaikka tahtomattaan) kliinikon roolimallina. Olen pyrkinyt kiinnittämään tähän tärkeään rooliin ja sen välittämiseen entistä enemmän huomiota tämän palautteen jälkeen.
Myös yleisemmällä tasolla esitetyn palautteen olen pyrkinyt ottamaan mahdollisimman konkreettisesti huomioon, esim. eräässä palautteessa toivottiin näytettävän tavallisimmat gastrokirurgiset viillot ja olen tämän toiveen huomioinut ja ottanut mukaan omaan bed-side potilasopetukseeni.

Vertaisarviot:
Otteita kirjallisesta palautteesta liittyen yliopistopedagogiikan kurssin opetuksen seuraamistehtävään:
”Puheen kuuluvuus oli hyvä, äänensävy ja muu sanaton viestintä asialliset viitaten varsiin runsaaseen luennointikokemukseen. Esitystapa oli rauhallinen ja katsekontakti yleisöön luonteva.” ”diat olivat erittäin selkeitä ja luentoa oli helppo seurata. Kokonaisuus oli looginen. Mielestäni ainoa puute luennossa oli, että tehtävänannossa tavoite olisi ollut esitellä näitä korvattuja potilasvahinkotapauksia, mutta niiden yksittäinen läpikäynti jäi olemattomiin.” ”oli miellyttävä seurata ja asiat esitettiin selkeästi ja mielenkiintoisesti. Puhe ja diat tukivat toisiaan asianmukaisesti.”
”Ensimmäinen päivä oli teoreettinen luentopäivä, mistä Johanna oli vastuussa.” ”Johanna piti hyvin ohjaimet käsissä. Aikataulu piti hyvin. Keskustelu oli varsin vilkas ja antoisa.”
”Luento eteni hyvin loogisesti ja sitä oli helppo seurata.” ”Lehdistä skannatut otsikot ja artikkelit olivat myös hyviä tehokeinoja.” ”diat olivat selkeitä. Joissain dioissa oli aika paljon asiaa, sanojen määrää voisi yrittää vähentää hieman, jos mahdollista.” ”luennostasi jäi oikein positiivinen kuva viimeiseksi. Olit jättänyt myös hyvin aikaa kysymyksille ja keskustelulle.” ”Aloitit luennon reippaasti ja selkeästi. Otit hyvin katsekontaktin yleisöön, vaikka jouduit vilkuilemaan tekstiä välillä.” ”Puhetapasi on rauhallinen, mutta riittävän vauhdikas. Puhut jonkin verran käsilläsi mikä tuo eloisuutta esitykseesi. Häiritseviä maneereja sinulla ei ole. Luentotavastasi näkee, että luennoit paljon. ” ”Kaiken kaikkiaan luentotapasi oli miellyttävä ja eloisa sekä luento looginen ja muodosti hyvän kokonaisuuden.”

Muissa rooleissa, eli lähinnä koulutuksen kehittäjän roolissa, saatu palaute on hyvin satunnaista, informaalista ja aina suullista. Yleisesti on kiitelty aktiivisuuttani toimikunnissa ja uudistusprojekteissa. Myös tiedekunnan aiemmalta dekaanilta olen saanut palautetta tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä aktiivisesta osallistumisestani asioiden käsittelyyn. Lisävastuutehtäviä tiedekunnassamme on tuntunut riittävän, varsinkin opetusdekaanien taholta, joten kai tämäkin jonkinlainen luottamuksen osoitus on.

6. Opetusnäyte

HY Yliopistopedagogiikan kurssiin liittyi opetuksen seuraamistehtävä, josta ei kuitenkaan saanut arvosanaa, vain sanallista palautetta, ja tästä on otteita yllä kohdassa 5.1.

Varsinaisen dosenttiluentoni pidin tiistaina 1.12.2015, aiheesta ”N ja p – kliinikkotutkijan ainoat kaverit? Esimerkkejä ja näkökulmia gastrokirurgisen tutkimuksen suunnitteluun”.

 

Education/Academic qualification

Johtamiskoulutus, Keskijohdon pätevyys, Erikoislääkärien johtamiskoulutus, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Lääkäriliitto

Award Date: 8 Sept 2016

Vatsaelinkirurgia, Dosentti

Award Date: 22 Dec 2015

Gastroenterologinen kirurgia, Erikoislääkäri

Award Date: 15 Jun 2010

Lääketiede, Lääketieteen tohtori

Award Date: 9 Dec 2003

Lääketiede, Lääketieteen lisensiaatti

Award Date: 29 Apr 1997

External positions

Erikoislääkäri, Helsinki University Hospital

1 Sept 2010 → …

Fields of Science

  • 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology

International and National Collaboration

Publications and projects within past five years.