Member of Eco-Foundation’s Eco-Senate (Ekosäätiön Ekosenaattori)

Prize: Prizes and awards