Teologisen tiedekunnan kannustinpalkinto

Prize: Prizes and awards