Tutkijajäsen Suomen Historiallinen Seura

Prize: Prizes and awards