Project Details

Layman's description

6Aika:CircularHoodFood –hankkeen tavoitteena on lisätä 1.) urbaania ruoantuotantoa ja 2.) ruoan arvostusta sekä 3.) kehittää biojätteen kiertoa kaupungeissa. Hankkeen tuloksena syntyy kokonaisnäkemys parhaista käytännöistä ja kehitysnäkymistä. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Helsingin yliopiston, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY), Metropolian ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin kesken. Hanketta koordinoi HSY.
Hankkeessa selvitetään urbaanin ruoantuotannon ja biojätteen kierron nykytilaa kaupungeissa ja toteutetaan tuotekehitys- ja markkinointikokeiluja alan ydintoimijoiden ja start-up-yrityksen sekä taloyhtiöiden kanssa. Urbaaniin ruoantuotantoon sisältyy monenlaisia tuotantotapoja, kuten perinteinen kaupunkiviljely tai vertikaaliviljely sisätiloissa. Käytännön kokeiluja ovat viljelykokeet taloyhtiöissä viljelyratkaisuja tuottavien start-up yritysten kanssa. Lisäksi hankkeessa kannustetaan taloyhtiöitä ja ravintoloita ruokahävikin vähentämiseen, biojätteiden lajitteluun ja ruoan arvostuksen lisäämiseen viestinnän ja neuvonnan keinoin. Hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja kotitalouksen biojätteiden lajitteluun sekä tehdään ravintoloiden kanssa kokeiluja, jotka tähtäävät biojätteen hyödyntämiseen esimerkiksi kasvualustoissa.
Hankkeessa toteutettuja kokeiluja arvioidaan vaikuttavuuden, kestävyyden ja pysyvyyden näkökulmasta. Arvioinnin perusteella taloyhtiöille laaditaan käytännön ohjeistus urbaanien ruoantuotantoratkaisujen hyödyistä ja käyttöönotosta. Myös uusien ratkaisujen vaatimat taloyhtiö- ja korttelitasoiset tilatarpeet sekä niihin liittyvät lupakäytännöt selvitetään. Näin ne voidaan ottaa paremmin huomioon kestävässä aluesuunnittelussa ja asemakaavoituksessa.
6Aika:CircularHoodFood Kiertotalous kaupunkikortteleissa –ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto -hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa ja saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Hanke edistää hiilineutraalin kaupunkiympäristön ja kestävän ruokajärjestelmän syntymistä, ruoan hiilijalanjäljen pienenemistä sekä vauhdittaa aiheeseen liittyvän uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja ratkaisujen syntymistä. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun asti.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/202031/12/2021