Finlandssvenskhet framställd genom musik

  • Moisala, Pirkko (PI)
  • Brusila, Johannes (Participant)
  • Ahlbäck, Pia (Participant)
  • Väätäinen, Hanna (Participant)
  • Djupsund, Ros-Mari (Participant)
  • Nyqvist, Niklas (Participant)

Project Details

Description

Finlandssvenska litteratursällskapetin projekti (2007-1020) tarkastelee suomenruotsalaisuuden rakentumista musiikin kautta. Projektissa työskentelee kuusi tutkijaa.

Detta är det första större musikvetenskapliga projekt som uppmärksammar finlandssvenska musiktraditioner. Musiken har alltid använts för att bygga nationell identitet, också finlandssvensk identitet. I det här projektet kommer man emellertid att granska hur finlandssvenskhet idag konstrueras genom olika musikpraktiker, då de studeras i ljuset av den nyaste kulturvetenskapliga metodologin. Dagens musikvetenskap vänder sitt intresse mot all slags musik, också vardagens musikanvändning, och rör sig därmed på en metodologiskt bred botten bestående av textuella förhållningssätt till kulturforskningen.

Projektet studerar de bilder av finlanssvenskhet som framträder - som kan läsas, höras, ses och tolkas - i olika slag av praktiker och texter som musik och sångtexter, och i framföranden av musik och sång hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Med hjälp av begreppen “performativitet”, “plats” och “sammansättning” studerar projektet därmed bilder ur två icke visuella konstformer, musik och sångtexter. Delstudierna kommer att fokusera på finlandssvensk populärmusik, vistradition och sångfester, samt på musikpraktiker i den finlandssvenska vardagen:

Projektet närmar sig svenskhet i Finland som en mångfald av “föreställda gemenskaper” (eng. imagined communities), d.v.s. gemenskaper som fortgående konstrueras, omformas och dekonstrueras genom olika slag av bilder. Man utgår från tanken att kulturella kategorier som finlandssvenskhet är framställda och situationella. Projektet syftar inte till att än en gång befästa de välkända bilderna av “finlandssvenskarna”, utan försöker finna paradoxer, motsättningar och nya beteckningar för svenskhetens olika former i Finland. Mångfalden av finlandssvenskheter som kan finnas i musikpraktiker kommer att undersökas. Samtidigt fästar man särskild uppmärksamhet vid sådana nationella och kommersiella mekanismer och språkbaserade institutioner som bidrar till att skapa stereotypa och dominerande bilder. Projektet beaktar också den globala mediekultur som deltar i dagens musikliv på olika nivåer och former.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/200730/06/2012