GRADUTTAMO - Graduttomasta maisteriksi

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

GRADUTTAMO-hankkeen tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaalla asuvia henkilöitä, joiden yliopisto-opinnot ovat keskeytyneet opintojen loppuvaiheessa tai heille ei läsnäolijaksi ilmoittautumisesta huolimatta kerry opintoja. Työelämän vetovoimaisuus, perheasiat tai muut elämässä tapahtuvat muutokset saattavat nousta esteeksi opintojen loppuunsaattamiselle, ja kynnys suorittaa opinnot loppuun kasvaa vuosi vuodelta. Myös maantieteellinen etäisyys emoyliopiston ja asuinpaikan välillä voi tuntua työelämässä olevasta henkilöstä ylitsepääsemättömältä kynnykseltä. GRADUTTAMO-hanke tuo tarvittavan avun lähelle opiskelijaa ja tarjoaa vertaistuen. Nämä kaksi tekijää ovat palautekyselyissä olleet erityisen kiiteltyjä asioita hankkeen toimintaa arvioitaessa.
GRADUTTAMO-hankkeen pääasiallisina toimintamuotoina ovat monitieteiset graduryhmät, lyhytkestoiset koulutukset opiskelijoiden tarpeiden mukaan sekä uusimpana avauksena henkilökohtainen tutkielmaohjaus. Graduryhmiä toimii vuonna 2015 kaksi, joista toinen ryhmä painottuu enemmän laadullisiin menetelmiin ja yhteiskuntatieteisiin, ja toinen määrällisiin menetelmiin ja luonnontieteisiin. Lisäksi hankkeessa mukana olijoilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista lopputyön ohjausta joko graduryhmän vetäjältä tai hankkeen koordinaattorilta. Vuodelle 2015 alustavasti suunnitellut koulutukset käsittelevät esimerkiksi opastusta tiedonhakuun, tilastomenetelmien kertausta, laadullisten tutkimusmenetelmien syventämistä tai johdatusta tieteelliseen kirjoittamiseen englanniksi.

Tämän hankkeen edunsaajia ovat opiskelijat, heidän emoyliopistonsa sekä koko Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämä. Hankkeen taustalla on yliopistokeskuksen yksikköjen välinen yhteistyö. Lisäksi lisätään ja tiivistetään emoyliopistojen ja yliopistokeskuksen yksiköiden välistä yhteistyötä.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201531/01/2018