Kohtaamisia: dialogisen vuorovaikutuksen opetusprojekti

    Project Details

    Description

    Kohtaamisia-yhteisprojektissa kokeiltiin kutsuretoriikkaan (Foss &Foss 1995) perustuvaa dialogisen vuorovaikutuksen opetuskonseptia. Sonja K. Fossin ja Cindy L. Griffinin vuonna 1995 kehittämä kutsuretoriikka on feministiseen retoriikan tutkimukseen perustuva jäsennys viestintätavasta, jolla pyritään lisäämään eri maailmankuvia, arvoja ja mielipiteitä edustavien ihmisten välistä ymmärrystä. Kutsuretoriikka tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle käsitykselle retoriikasta vaikuttamisena ja suostutteluna, tietoisena pyrkimyksenä muuttaa vuorovaikutuskumppania. Kutsuretoriikassa ei pyritä vaikuttamaan vuorovaikutuskumppaneihin, vaan luomaan sellaisia viestintätilanteita ja vuorovaikutussuhteita, joissa kaikkien vuorovaikutusosapuolten on mahdollista saavuttaa uutta ymmärrystä ja joissa toteutuvat turvallisuus, arvostus ja vapaus. Kutsuretoriikassa kuulijalle esitetään kutsu astua puhujan maailmaan ja nähdä se puhujan silmin. Kutsuretoriikan tuloksena jommankumman tai kummankin vuorovaikutusosapuolen näkemykset voivat muuttua, mutta muutos ei ole itseisarvo tai tavoite. (Foss, 2015, 569;) Kutsuretoriikka voidaan nähdä kutsuna ymmärtää sekä välineenä rakentaa tasa-arvoon (equality), ihmisarvon jakamattomuuteen (immanent value) ja itsemääräämisoikeuteen perustuvia vuorovaikutussuhteita (Foss 2015, 569). Projektissa kokeiltiin kutsuretoriikan/dialogisen vuorovaikutusetiikan opetuskonseptia, jossa hyödynnettiin myös yliopistoyhteisön ulkopuolisia oppimisympäristöjä ja rakennettiin vuoropuhelua erilaisten ihmisryhmien välille. Projekti toteutettiin yhteistyössä Eva Havon (kirjallisen ilmaisun lehtori, Kallion lukio) ja Leena Hannulan (vastaava museolehtori, Sinebrychoffin taidemuseo) kanssa. Opetuskokeilussa oli mukana Helsingin yliopiston äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskelevia, Kallion lukion kirjallisen ilmaisun opiskelijoita sekä Sinebrychoffin museon senioreita. Kohtaamisia-projektilla osallistuimme myös Helsinki Challenge-kilpailuun.
    StatusFinished
    Effective start/end date02/12/201516/03/2016