Project Details

Description

Kokeellinen oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa on yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa toteutettu hanke, jossa tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään Vantaan varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelman mukaista oppimisympäristöä. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa lasten osallisuutta ja monipuolista pedagogista toimintaa mahdollistavia tekijöitä oppimisympäristössä, sekä edelleen luoda malleja, joiden avulla varhaiskasvatushenkilöstön on mahdollista jatkuvasti kehittää päiväkotien oppimisympäristöä kokonaisvaltaisesti, uusia opetussuunnitelmien perusteita noudattaen.

Oppimisympäristöiksi käsitetään opetussuunnitelman (VASU 2016; EOPS 2014) mukaisesti sekä fyysiset, psyykkiset että sosiaaliset rakenteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kehittävän toiminnan keskiössä ovat leikki, liikunta ja TVT:n hyödyntäminen. Kaikissa toiminnallisissa kokeiluissa huomioidaan lasten osallisuus ja sen pedagoginen mahdollistaminen. Fyysinen oppimisympäristö käsitetään varhaiskasvatuksessa staattisena ja se palautetaan lasten toiminnan jälkeen eräänlaiseen pysyvään järjestyksen tilaan, jossa lasten aloitteet ja vaikutukset jäävät näkymättömiin (Brotherus & Kangas 2017; Duncan 2009). Kokeellinen oppimisympäristö käsittää myös toimintaympäristön, jossa varhaiskasvatuksen työntekijät kehittävät omaa ammatillista osaamistaan, sekä hyödyntävät kehittämistuloksia pedagogisessa työssään.

Hankekauden aikana avattava Martinlaakson päiväkoti toimii hankkeessa case-oppimisympäristönä ja kokeiluyksikkönä. Se varustetaan välineillä, laitteilla, kalusteilla ja materiaaleilla, jotka tukevat lasten leikkiä sekä aktiivista osallistumista ja toimimista sekä edistävät monilukutaidon kehittymisen tukemista. Oppimisympäristössä testataan sosiaalisia ja psyykkisiä toimintatapoja, jotka tähtäävät lasten osallisuuden lisäämiseen. Lisäksi tieto- ja viestintäteknologia, robotiikka ja koodaaminen tuodaan osaksi oppimisympäristöä ja niiden nivomista hyödyntämään ja tukemaan varhaiskasvatuksen suunnitelmallista, osallistavaa ja leikkisää pedagogiikkaa tarkastellaan. Samoin henkilöstön käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja tarkastellaan toimijuuden ja pystyvyyden mahdollistamisen näkökulmista.

Hankkeen tavoitteena on luoda oppimisympäristömalli, jota hyödynnetään jatkossa sekä uusien päiväkotien oppimisympäristöjen tutkimisessa,
suunnittelussa että nykyisten kehittämisessä. Mallia on tavoitteena dokumentoida ja jakaa myös kansallisesti.
Short titleKOKELE
StatusActive
Effective start/end date01/11/201831/12/2021

Fields of Science

  • 516 Educational sciences
  • learning environment
  • playful learning
  • early childhood education
  • monilukutaito
  • reflective practices