RURAL FUTURES: ETHNOGRAPHIES OF TRANSFOR

 • Assmuth, Laura H (Participant)
 • Uusitalo, Eeva (Participant)
 • Hakkarainen, Marina (Participant)
 • Tuisku, Tuula (Participant)
 • Pääkkönen, Eeva (Participant)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

The research group studies and compares transformation processes of peripheral rural communities in four countries. The comparison will be based on the participating researchers’ long-term ethnographic fieldwork in six different contexts: northern Finland, eastern Finland, south-eastern Estonia, south-western Ukraine, north-western Russia and northern Russia. We look at rural change from the perspectives of gender and generation, perspectives which have been less used in studies dealing with the so-called transition countries than in western Europe and elsewhere. We also question the validity of a rigid division between “countries-in-transition” and “Western countries” by comparing cases and localities across this divide, on thematic grounds such as relationship to the European Union, sustainable livelihoods, and relationship between the state and its peripheries.
All rural locations to be studied share a peripheral position, geographically and/or economically, in relation to the national centre, but the national and international contexts of which they are part are very different. However, the European Union is a key factor that affects rural people’s lives and life prospects in all these areas.
The general research question is: how do people who live in peripheral rural areas react and respond to recent changes in their lives brought about by post-socialism and/or European Union membership? In accordance with the decline of agriculture and its possibilities to offer livelihood in rural areas, people are faced with serious questions concerning their future in their home area. The reverse of the downsizing of the welfare or socialist state is the activity of people themselves, and the initiative they take. What is the role of culture and local traditions in this? What kinds of guidelines does the local way of life offer for living in the periphery?
The main bodies of data are collected in the form of biographical and thematic interviews; anthropological methods of participant observation and documenting of visual materials are implemented. The data are compared with each other and common features and local peculiarities of each community are analysed. The overall duration of the project fieldwork is fifteen months.

Tutkimme ja vertailemme reuna-alueilla sijaitsevien maaseutuyhteisöjen muutosprosesseja neljässä maassa. Vertailu perustuu projektiin osallistuvien tutkijoiden pitkäaikaiseen etnografiseen kenttätyöhön kuudessa erilaisessa kontekstissa: Pohjois-Suomessa, Itä-Suomessa, Kaakkois-Virossa, Lounais-Ukrainassa, Luoteis-Venäjällä ja Venäjän pohjoisosissa. Tarkastelemme maaseudun muutosta sukupuolen ja ikäpolven näkökulmista. Näitä näkökulmia on hyödynnetty vähemmän niin kutsuttuja siirtymämaita tutkittaessa kuin on laita läntisessä Euroopassa ja muualla. Kyseenalaistamme myös ”siirtymämaiden” ja ”läntisten maiden” välisen jäykän jaottelun perusteltavuuden vertailemalla tapauksia ja paikkakuntia tämän jaottelun yli. Teemme vertailua sellaisilla temaattisilla perusteilla kuin suhde Euroopan Unioniin, kestävät elinkeinot, ja valtion ja sen periferioiden (reuna-alueiden) välinen suhde.
Kaikki tutkittavat maaseutupaikkakunnat ovat maantieteellisesti ja/tai taloudellisesti perifeerisessä suhteessa kansalliseen keskukseensa, mutta ne kuuluvat hyvin erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin konteksteihin. Kuitenkin Euroopan Unioni on yksi keskeinen tekijä joka vaikuttaa maaseudun ihmisten elämään ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin kaikilla tutkittavilla alueilla.
Yleisluonteinen tutkimuskysymyksemme on: kuinka perifeerisillä maaseutualueilla elävät ihmiset reagoivat ja vastaavat viimeaikaisiin muutoksiin joita jälkisosialismi ja/tai Euroopan Unionin jäsenyys ovat heidän elämässään aiheuttaneet? Sitä mukaa kuin maatalouden mahdollisuudet tarjota toimeentuloa maaseutualueilla ovat heikentyneet ihmiset joutuvat kohtaamaan vakavia kysymyksiä tulevaisuudesta kotiseudullaan. Hyvinvointivaltion tai sosialistisen valtion läsnäolon pienentämisen kääntöpuolella ovat ihmisten omat aktiviteetit ja heidän tekemänsä aloitteet. Mikä on kulttuurin ja paikallisten perinteiden osa tässä? Millaisia suuntaviivoja paikallinen elämäntapa tarjoaa elämiselle reuna-alueella?
Pääasialliset aineistot kerätään elämäkerta- ja temaattisten haastattelujen avulla; osallistuvan havainnoinnin ja visuaalisten aineistojen dokumentoinnin antropologisia menetelmiä hyödynnetään. Aineistoja verrataan toisiinsa ja jokaisen tutkittavan yhteisön yhteisiä ja erottavia piirteitä analysoidaan. Hankkeen kenttätöiden yhteispituus on 15 kuukautta.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200731/12/2010

Funding

 • Unknown funder: €280,000.00

Fields of Science

 • 5 Social sciences
 • sosiaaliantropologia, sosiologia
 • maaseutusosiologia
 • 6 Humanities
 • etnologia