Sosiaalisen tuen terveysvaikutukset

  • Koskenvuo, Markku (Participant)

Project Details

Description (abstract)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten huono sosiaalinen tuki ennustaa varhaiseläkettä, itsemurhaa, tapaturmaista kuolemaa ja sydäninfarktia sekä kuinka paljon huonon sosiaalisen tuen epäedullisesta vaikutuksesta välittyy terveyskäyttäytymisen kautta. Tutkimus pyrkii myös selvittämään, miten sukupuolten ja sosiaaliryhmien väliset terveyserot liittyvät sosiaaliseen tuen luonteeseen ja mikä siinä on persoonallisuus- ja kuormitustekijöiden merkitys.
Asetelmana 15 vuoden seurantatutkimus, johon liittyy kolme kysely: vuonna 1998 sekä vuosina 2003 ja 2009. Tutkittavien terveydentilaa seurataan terveydenhuollon rekistereistä vuosina 1998-2013.
Tutkimuksen aineisto perustuu vuonna 1998 muodostettuun satunnaisotantaan neljästä ikäryhmästä (20-24, 30-34, 40-44 ja 50-54 -vuotiaat), ja sen kolmesta kohortista: 1) valtakunnallinen (N=19024), 2) Turun talousalue (3907) ja ruotsinkielinen väestö (2967) =25898 henkilöä. 83% heistä vastasi seurantakyselyyn vuonna 2003.
Menetelmät
Kyselylomakkeet ovat identtiset ja ne sisältävät seuraavat teemat (samat kuin vuoden 1998 kyselyssä): 1) sosiaalinen tuki (lapsuuden tapahtumat, sosiaalisen verkoston rakenne, sosiaalisen tuen vaihto, koettu sosiaalinen tuki, lapsuudenkodin kasvuympäristö), 2) voimavaratekijät (koulutus, työn hallinta, positiiviset elämäntapahtumat), 3) persoonallisuustekijät (masennus, koherenssin tunne, vihamielisyys, optimismi), 4) kuormitustekijät (työssä, perhe-elämässä, koettu stressi, negatiiviset elämäntapahtumat), 5) terveyskäyttäytyminen (tupakointi alkoholin käyttö, vapaa-ajan aktiivisuus, terveys-palveluiden käyttö), 6) terveys (työkyky, sairauksien oireet, todetut taudit, koettu terveys, postiivinen terveys).
Kyselyt tehdän kolme kertaa viiden vuoden välein, jolloin voidaan analysoida perusmittauksen ja seurantatietojen lisäksi myös mitatuissa tekijöissä tapahtuneiden muutosten liittymistä terveyskäyttäytymiseen ja seurannan aikana ilmaantuviin sairauksiin.
Analyysien tärkeimmät kolme aihepiiriä ovat: Liittyykö sosiaalisen tuen puute sairauseläkkeelle siirtymiseen? Miten sosiaalisen tuen puute liittyy masennukseen ja alkoholin liikakäyttöön? Miten sosiaalisen tuen puute liittyy sepelvaltimotaudin insidenssiin ja sen perinteisiin riskitekijöihin? Seurantatiedot kerätään terveydenhuollon rekistereistä (kuolemansyy-, sairaala-, syöpä-, eläke- ja korvattavien lääkkeiden rekisteri).
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200631/12/2007

Fields of Science

  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health