Will adaptive plasticity and evolvability help plants to survive in a changing climate?

Project: Research project

Project Details

Layman's description

Kasvien kyky mukautua ympäristön muutoksiin muuttamalla ilmiasuaan ja niiden potentiaali kehittyä evolutiivisesti ovat ratkaisevan tärkeitä ominaisuuksia eloonjäämisen kannalta. Tutkimusprojektissamme vertailemme laajalle levinneiden ja suppealla alueilla esiintyvien kasvilajien elinkiertopiirteiden joustavuutta lajien levinneisyyden keski- ja reunaosissa. Testaamme sekä vastavuoroisten
siirtokokeiden että erilaisia ilmastoja simuloivien kasvihuonekokeiden avulla sellaisia eurooppalaisia kasveja, joiden levinneisyyden pohjoisreuna on Suomessa. Elinkiertopiirteiden ilmiasun vaihtelu lajien välillä ja lajien sisällä (populaatioiden ja yksilöiden välillä) sekä lajien evolutiivisen potentiaalin vaihtelu antavat yhdessä hyvän kuvan lajien kyvystä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Tutkimusprojektin tuloksien avulla voidaan ennustaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvilajeihin sekä suunnitella aiempaa tehokkaampia suojelutoimia.
AcronymAD-EVO
StatusActive
Effective start/end date01/09/202031/07/2024