שקר and the bisectioning of Jeremiah LXX : analysis and evaluation

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Abstract

Tutkielman tavoitteena on arvioida Emanuel Tovin ehdottamaa teoriaa Septuagintan Jeremian kirjan (Jer LXX) kahtiajaosta, jota kirjallisuudessa kutsutaan nimellä “translator-reviser theory.” Arviointi suoritetaan tarkastelemalla yhden hepreankielisen sanan käännösvastineita Jer LXX:ssa ja soveltamalla Tovin teoriaa tarkastelun tuloksiin. Hepreankielinen sana, jonka käännöksiä tarkastellaan, on rRqRv (valhe, valheellisuus). Tovin teoria arvioidaan sillä perusteella, miten hyvin se selittää Jer LXX:ssa esiintyvät käännösvastineet sanalle rRqRv.

Tutkielma jakaantuu johdantolukuun, kahteen päälukuun ja loppupäätelmiin. Johdantoluku esittelee työssä käytettyä tutkimusmetodia ja asianmukaista tutkimushistoriaa. Metodina työssä käytetään käännöstekniikan tutkimusta, jota on Septuagintan osalta harjoitettu aiemminkin Helsingin yliopistossa. Koska työssä tarkastellaan yhden sanan käännösvastineita, käännöstekniikan kvalitatiiviset näkökannat saavat isomman roolin kuin kvantitatiiviset. Tutkimuksessa käytetyt kvalitatiiviset näkökannat ovat käännösvastineiden johdonmukaisuus (lexical consistency), käännösvastineiden sopivuus (lexical adequacy) ja käännösvastineiden semanttinen merkitys (meaning).

1900-luvulla useat tutkijat kiinnittivät huomiota Jer LXX:n kahden puoliskon eriäviin käännösvastineisiin. Useiden eriävien käännösvastineiden liitoskohta on Jer LXX:n luku 29. Vuonna 1976 Tov julkaisi oman selityksensä käännösvastineiden eroille, jonka mukaan Jer LXX:n luvut 1–28 sisältävät Jeremian kirjan alkuperäisen käännöksen, kun taas luvut 29–52 sisältävät käännöksestä myöhemmin tehdyn revision. Eriävät käännösvastineet johtuvat revisorin tekemistä muutoksista alkuperäisen käännöksen sanavalintoihin. Alkuperäisen käännöksen alkupuoli ja revision loppupuoli ovat sattumalta joutuneet yhteen.

Sanan rRqRv käännösvastineet Jer LXX:ssa ovat pääasiassa nominit yeuvdoß ja yeudh¿ß, sekä adjektiivi a‡dikoß. Yeuvdoß tai yeudh¿ß on vastineena 27 kertaa, ja a‡dikoß 9 kertaa. Analyysissä tarkastellaan jokaisen käännösvastineen asiayhteyttä ja kieliopillista muotoa. rRqRv ja sen käännösvastineet esiintyvät Jeremian kirjassa useimmiten profetian asiayhteydessä, jossa Jerusalemin profeettoja syytetään valheellisesta profetoimisesta. Muita merkittäviä yhteyksiä, joissa sanoja käytetään, ovat muun muassa väärän valan vannominen, epäjumalanpalveluksen tuomitseminen ja lähimmäisen kohtelu.

Tutkimuksen tuloksena on, että Tovin kääntäjä-revisori -teoria selittää hyvin sanan rRqRv eriävät käännösvastineet Jer LXX:ssa. Käännösvastineisiin soveltuu erityisesti Tovin mainitsema revision piirre, jonka mukaan revisori pyrki korvaamaan omasta mielestään epätyydyttäviä käännöksiä vastineilla, jotka ilmaisevat hepreankielisen tekstin merkityksen paremmin.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Fields of Science

  • 614 Theology

Cite this