Delaktighet i skolvardagen - En skoletnografisk studie

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Abstract

I denna avhandling granskas hur elevernas delaktighet tar sig uttryck i skolvardagen. Studiens metodologiska och teoretiska utgångspunkter utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv där barns aktörskap betonas och barnet ses som en kompetent social aktör. Studien är en skoletnografi som anknyter till barndoms-, utbildnings- och skolforskning. Syftet med studien är att redogöra för hur delaktighet syns och fördelas i klassrummet.

Genom etnografiskt fältarbete och analys av styrdokument granskas olika aspekter av delaktighet i årskurs 1-2 i en svenskspråkig skola i huvudstadsregionen. Materialet består av ett etnografiskt material som kompletteras med ett dokumentärmaterial. Det etnografiska materialet består av fältanteckningar gjorda under deltagande observationer i skolvardagen. Det dokumentära materialet består av styrdokument i form av de nationella grunderna för läroplanen samt skolans läroplan.

I analysen av materialet framkommer att delaktigheten i styrdokumenten är framtidsorienterad och individualiserad. Eleverna förväntas ta ansvar över sitt eget lärande genom inre kontroll. Delaktigheten i skolvardagen präglas av den individualiserade synen i styrdokumenten. Den sociala kontrollen som utövas av både elever och lärare granskas. Fördelningen av uppmärksamhet och delaktighetsfrämjande strategier undersöks genom rättighetsdiskurser och styrningsdiskurser.

Avhandlingens resultat visar att elevernas delaktighet framkommer främst som informell delaktighet, då de inte är delaktiga i omfattande formella beslutsprocesser. Elevernas delaktighet är även individualiserad, då den enskilda eleven förväntas ta ansvar över sitt eget lärande och beteende. Läraren utövar makt och styr eleverna genom att stöda dem i deras inre kontroll. Resultatet visar även att elevernas delaktighet är framtidsorienterad i och med att verksamheten i skolan främst förbereder eleverna inför att i framtiden verka som demokratiska medborgare. Nya verksamhetsmodeller och processer för införandet och genomförandet av elevers delaktighet i skolvardagen behövs för att säkerställa barns meningsfulla delaktighet.
Original languageSwedish
Awarding Institution
  • Faculty of Social Sciences
Supervisors/Advisors
  • Strandell, Harriet , Supervisor
Award date1 Jun 2015
Publication statusPublished - May 2015
MoE publication typeNot Eligible

Fields of Science

  • 5141 Sociology

Cite this