Elämää syövän kanssa: Narratiivinen tutkimus henkisen ja hengellisen tuen merkityksestä syöpää sairastavalle

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Tutkimuksessani syntyi neljä ryhmää: Kaipaavat, Tuetut, Individualistit ja Vakaumukselliset. Jako ryhmiin tapahtui sen perusteella, miten tutkimushenkilö suhtautui henkiseen ja hengelliseen tukeen, ja millaisia kokemuksia tutkittavalla oli tuen saannista. Kaipaavien ryhmä muodostui niistä tutkittavista, jotka eivät saaneet henkistä eivätkä hengellistä tukea sairastuttuaan syöpään. Ryhmään kuuluvia yhdisti ajatus siitä, etteivät he saaneet sellaista tukea, kun olisivat tarvinneet. Tuettujen kokemukset olivat monella tavalla päinvastaisia, kun Kaipaavien kokemukset. Tuettujen ryhmään kuuluivat ne tutkittavat, jotka olivat saaneet tukea sairastuttuaan syöpään. Ryhmään kuuluvilla oli monenlaisia kokemuksia tuen saannista. Kaikkia Tuettuja yhdistivät positiiviset kokemukset tuesta ja aktiivinen tuen etsiminen sairauden alettua.

Tutkimuksen kahta muuta ryhmää yhdisti ajatus siitä, ettei henkistä ja hengellistä tukea tarvittu. Syyt tähän olivat hyvin erilaiset. Individualisteihin kuuluvat eivät kaivanneet tukea, koska heille itsenäinen selviäminen sairauden aikana oli tärkeätä. Heitä yhdistivät henkilökohtaisen uskomusjärjestelmän luominen ja oman vakaumuksen kuvaaminen evankelis-luterilaisen kirkon opetuksista poikkeavana. Vakaumukselliset eivät kaivanneet tukea, koska kokivat, että oma kristillinen hengellisyys toimi kannattelevana voimavarana. Heille oli yhteistä lähiympäristön antama tuki ja voiman saaminen omista harrastuksista.

Tutkielman analyysi toteutettiin laadullisesti narratiivisen tutkimuksen viitekehystä apuna käyttäen. Narratiivisen muodonanalyysin tuloksena esitän esimerkkitarinoita tavoista, miten sairastuneet kokivat henkisen ja hengellisen tuen. Tässä analyysivaiheessa keskityin aikaan, jolloin tutkittavat sairastivat syöpää. Syntyneet tarinat antavat kuvauksen siitä, millaisia tunteita, tilanteita ja kokemuksia syöpään sairastuneilla oli. Nämä tarinat eivät ole kenenkään tutkittavan tarina sellaisenaan. Ne ovat kuvaus siitä, miten ryhmiin kuuluneet ihmiset keskimäärin kokivat tapahtumat. Halusin tarkentaa kuvaa, jonka sisällönanalyysi antoi. Tällöin käytin narratiivisen muodonanalyysin keinoja: Piirsin tutkittavien kertomuksista elämänkäyriä. Tässä vaiheessa kartoitin tutkittavien kertomuksia kokonaisuutena. Tällöin syntyneet elämänkäyrät kuvaavat tutkittavien henkilökohtaisia elämäntapahtumia. Käyttämällä narratiivista sisällönanalyysiä ja muodonanalyysiä sain monipuolisen kuvauksen syöpää sairastaneiden antamasta merkityksestä henkiselle ja hengelliselle tuelle.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 2009
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Note regarding dissertation

Pro gradu -tutkimus, HY,teologinen tiedekunta, Arvosana: Laudatur

Fields of Science

  • 614 Theology

Cite this