High-Energy X-Ray Compton Scattering Imaging of 18650-Type Lithium-Ion Battery Cell

Kosuke Suzuki, Ari-Pekka Honkanen, Naruki Tsuji, Kirsi Jalkanen, Jari Koskinen, Hideyuki Morimoto, Daisuke Hiramoto, Ayumu Terasaka, Hasnain Hafiz, Yoshiharu Sakurai, Mika Kanninen, Simo Huotari, Arun Bansil, Hiroshi Sakurai, Bernardo Barbiellini

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Search results