Kenelle kierukkaehkäisy sopii?

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Kie­rukka on pitkä­vai­kut­teinen ehkäi­sy­muoto, jon­ka te­hoon käyt­täjän vir­heet tai unoh­dukset ei­vät vai­kuta. Ikä tai synnyt­tä­neisyys ei­vät vai­kuta kieruk­kaeh­käisyn sopi­vuuteen tai turval­li­suuteen. Kie­rukkaa käyt­tävät nai­set ovat yleensä tyyty­väisiä ehkäi­sy­me­ne­tel­määnsä. Varmis­ta­malla kie­rukan help­po saa­tavuus voi­daan merkit­tä­västi vä­hentää suunnit­te­le­mat­tomia ras­kauksia.
Original languageFinnish
JournalSuomen lääkärilehti
Volume71
Issue number24
Pages (from-to)1767-1771
Number of pages5
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 3123 Gynaecology and paediatrics

Cite this