Lääkkeiden aiheuttamat kuolemantapaukset ovat vähentyneet yliopistosairaalassa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Läh­tö­koh­dat Ta­voit­tee­na oli sel­vit­tää ylio­pis­to­sai­raa­lan po­ti­la­sai­neis­tos­sa lääk­kei­den hait­ta­vai­ku­tuk­se­na ai­heu­tu­neet ­kuo­le­man­ta­pauk­set, pois lu­kien ta­hal­li­set ylian­nos­tus­ta­pauk­set, ja ver­ra­ta löy­dök­siä ai­kai­sem­min teh­dyn tut­ki­muk­sen tu­lok­siin. Me­ne­tel­mät Ana­ly­soim­me jäl­ki­kä­teen po­ti­la­sa­sia­kir­jois­ta kaik­ki HYKS:n sai­raa­lois­sa vuon­na 2012 ta­pah­tu­neet 1 708 ­kuo­le­man­ta­paus­ta. Lää­ke­hai­tan to­den­nä­köi­syys kuo­le­man ai­heut­ta­ja­na mää­ri­tet­tiin tut­ki­ja­lää­kä­rien ­kon­sen­suk­se­na se­kä po­ti­las­tie­to­jen, la­bo­ra­to­rio­tu­los­ten et­tä ob­duk­tio­löy­dös­ten pe­rus­teel­la käyt­täen WHO:n luo­kit­te­lua. Tu­lok­sia ver­rat­tiin 12 vuot­ta ai­kai­sem­min HYKS:ssa teh­dyn vas­taa­van tut­ki­muk­sen tu­lok­siin. Tu­lok­set HYKS:ssa lääk­keet ai­heut­ti­vat vuon­na 2012 var­mas­ti tai to­den­nä­köi­ses­ti hait­ta­vai­ku­tuk­se­naan 52 kuo­le­man­ta­paus­ta eli 3,0 % kai­kis­ta kuo­le­mis­ta, mi­kä on mer­kit­se­väs­ti (p <0,006) vä­hem­män kuin vuon­na 2000, jol­loin osuus oli 5,0 %. Vuon­na 2012 var­mo­jen tai to­den­nä­köis­ten hait­ta­vai­ku­tus­kuo­le­mien in­si­dens­si suh­teu­tet­tu­na sai­raa­lan kaik­kiin hoi­to­jak­soi­hin oli 0,013 %, vuon­na 2000 vas­taa­va lu­ku oli nel­jä ker­taa suu­rem­pi, 0,053 %. Li­säk­si mo­lem­pi­na vuo­si­na 24 ta­pauk­ses­sa syy-yh­teys lääk­kee­seen oli mah­dol­li­nen, jos­kaan ei to­den­nä­köi­nen. Useim­mi­ten eli 42 ta­pauk­ses­sa 52:sta vä­hin­tään to­den­nä­köi­ses­tä ta­pauk­ses­ta hait­ta­vai­ku­tus oli al­ka­nut jo en­nen po­ti­laan tu­loa sai­raa­laan. Ta­val­li­sim­mat ai­heut­ta­jat oli­vat so­lun­sal­paa­jat ja an­tit­rom­boot­ti­set lääk­keet. Ver­rat­tu­na 12 vuo­den ta­kai­siin lu­kui­hin sel­vim­min oli­vat vä­hen­ty­neet tu­leh­dus­ki­pu­lääk­kei­den ja glu­ko­kor­ti­koi­dien ai­heut­ta­mat kuo­le­man­ta­pauk­set. Lap­sil­la tai nuo­ril­la ei ol­lut yh­tään lääk­keen ai­heut­ta­maa ­kuo­le­maan joh­ta­nut­ta hait­ta­vai­ku­tus­ta, vaan po­ti­laat oli­vat yleen­sä iäk­käi­tä ja vai­keas­ti sai­rai­ta. Pää­tel­mät Lääk­kei­den ai­heut­ta­mien kuo­le­ma­ta­pauk­sien mää­rä HYKS:n po­ti­lail­la on vä­hen­ty­nyt. Syi­tä voi­vat ol­la esi­mer­kik­si li­sään­ty­nyt tie­toi­suus lääk­kei­den hait­ta- ja yh­teis­vai­ku­tuk­sis­ta, pa­ran­tu­neet mah­dol­li­suu­det hait­to­jen es­toon ja hoi­ta­mi­seen ja tur­val­li­sem­mat lääk­keet.
Original languageFinnish
JournalSuomen lääkärilehti
Volume71
Issue number5
Pages (from-to)295-301
Number of pages7
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 3111 Biomedicine

Cite this