Lääkkeiden aiheuttamat kuolemantapaukset ovat vähentyneet yliopistosairaalassa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Läh­tö­koh­dat Ta­voit­tee­na oli sel­vit­tää ylio­pis­to­sai­raa­lan po­ti­la­sai­neis­tos­sa lääk­kei­den hait­ta­vai­ku­tuk­se­na ai­heu­tu­neet ­kuo­le­man­ta­pauk­set, pois lu­kien ta­hal­li­set ylian­nos­tus­ta­pauk­set, ja ver­ra­ta löy­dök­siä ai­kai­sem­min teh­dyn tut­ki­muk­sen tu­lok­siin. Me­ne­tel­mät Ana­ly­soim­me jäl­ki­kä­teen po­ti­la­sa­sia­kir­jois­ta kaik­ki HYKS:n sai­raa­lois­sa vuon­na 2012 ta­pah­tu­neet 1 708 ­kuo­le­man­ta­paus­ta. Lää­ke­hai­tan to­den­nä­köi­syys kuo­le­man ai­heut­ta­ja­na mää­ri­tet­tiin tut­ki­ja­lää­kä­rien ­kon­sen­suk­se­na se­kä po­ti­las­tie­to­jen, la­bo­ra­to­rio­tu­los­ten et­tä ob­duk­tio­löy­dös­ten pe­rus­teel­la käyt­täen WHO:n luo­kit­te­lua. Tu­lok­sia ver­rat­tiin 12 vuot­ta ai­kai­sem­min HYKS:ssa teh­dyn vas­taa­van tut­ki­muk­sen tu­lok­siin. Tu­lok­set HYKS:ssa lääk­keet ai­heut­ti­vat vuon­na 2012 var­mas­ti tai to­den­nä­köi­ses­ti hait­ta­vai­ku­tuk­se­naan 52 kuo­le­man­ta­paus­ta eli 3,0 % kai­kis­ta kuo­le­mis­ta, mi­kä on mer­kit­se­väs­ti (p <0,006) vä­hem­män kuin vuon­na 2000, jol­loin osuus oli 5,0 %. Vuon­na 2012 var­mo­jen tai to­den­nä­köis­ten hait­ta­vai­ku­tus­kuo­le­mien in­si­dens­si suh­teu­tet­tu­na sai­raa­lan kaik­kiin hoi­to­jak­soi­hin oli 0,013 %, vuon­na 2000 vas­taa­va lu­ku oli nel­jä ker­taa suu­rem­pi, 0,053 %. Li­säk­si mo­lem­pi­na vuo­si­na 24 ta­pauk­ses­sa syy-yh­teys lääk­kee­seen oli mah­dol­li­nen, jos­kaan ei to­den­nä­köi­nen. Useim­mi­ten eli 42 ta­pauk­ses­sa 52:sta vä­hin­tään to­den­nä­köi­ses­tä ta­pauk­ses­ta hait­ta­vai­ku­tus oli al­ka­nut jo en­nen po­ti­laan tu­loa sai­raa­laan. Ta­val­li­sim­mat ai­heut­ta­jat oli­vat so­lun­sal­paa­jat ja an­tit­rom­boot­ti­set lääk­keet. Ver­rat­tu­na 12 vuo­den ta­kai­siin lu­kui­hin sel­vim­min oli­vat vä­hen­ty­neet tu­leh­dus­ki­pu­lääk­kei­den ja glu­ko­kor­ti­koi­dien ai­heut­ta­mat kuo­le­man­ta­pauk­set. Lap­sil­la tai nuo­ril­la ei ol­lut yh­tään lääk­keen ai­heut­ta­maa ­kuo­le­maan joh­ta­nut­ta hait­ta­vai­ku­tus­ta, vaan po­ti­laat oli­vat yleen­sä iäk­käi­tä ja vai­keas­ti sai­rai­ta. Pää­tel­mät Lääk­kei­den ai­heut­ta­mien kuo­le­ma­ta­pauk­sien mää­rä HYKS:n po­ti­lail­la on vä­hen­ty­nyt. Syi­tä voi­vat ol­la esi­mer­kik­si li­sään­ty­nyt tie­toi­suus lääk­kei­den hait­ta- ja yh­teis­vai­ku­tuk­sis­ta, pa­ran­tu­neet mah­dol­li­suu­det hait­to­jen es­toon ja hoi­ta­mi­seen ja tur­val­li­sem­mat lääk­keet.
Original languageFinnish
JournalSuomen lääkärilehti
Volume71
Issue number5
Pages (from-to)295-301
Number of pages7
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 3111 Biomedicine

Cite this

@article{6ab1f3088b304a4b906b303c098a2152,
title = "L{\"a}{\"a}kkeiden aiheuttamat kuolemantapaukset ovat v{\"a}hentyneet yliopistosairaalassa",
abstract = "L{\"a}h­t{\"o}­koh­dat Ta­voit­tee­na oli sel­vit­t{\"a}{\"a} ylio­pis­to­sai­raa­lan po­ti­la­sai­neis­tos­sa l{\"a}{\"a}k­kei­den hait­ta­vai­ku­tuk­se­na ai­heu­tu­neet ­kuo­le­man­ta­pauk­set, pois lu­kien ta­hal­li­set ylian­nos­tus­ta­pauk­set, ja ver­ra­ta l{\"o}y­d{\"o}k­si{\"a} ai­kai­sem­min teh­dyn tut­ki­muk­sen tu­lok­siin. Me­ne­tel­m{\"a}t Ana­ly­soim­me j{\"a}l­ki­k{\"a}­teen po­ti­la­sa­sia­kir­jois­ta kaik­ki HYKS:n sai­raa­lois­sa vuon­na 2012 ta­pah­tu­neet 1 708 ­kuo­le­man­ta­paus­ta. L{\"a}{\"a}­ke­hai­tan to­den­n{\"a}­k{\"o}i­syys kuo­le­man ai­heut­ta­ja­na m{\"a}{\"a}­ri­tet­tiin tut­ki­ja­l{\"a}{\"a}­k{\"a}­rien ­kon­sen­suk­se­na se­k{\"a} po­ti­las­tie­to­jen, la­bo­ra­to­rio­tu­los­ten et­t{\"a} ob­duk­tio­l{\"o}y­d{\"o}s­ten pe­rus­teel­la k{\"a}yt­t{\"a}en WHO:n luo­kit­te­lua. Tu­lok­sia ver­rat­tiin 12 vuot­ta ai­kai­sem­min HYKS:ssa teh­dyn vas­taa­van tut­ki­muk­sen tu­lok­siin. Tu­lok­set HYKS:ssa l{\"a}{\"a}k­keet ai­heut­ti­vat vuon­na 2012 var­mas­ti tai to­den­n{\"a}­k{\"o}i­ses­ti hait­ta­vai­ku­tuk­se­naan 52 kuo­le­man­ta­paus­ta eli 3,0 {\%} kai­kis­ta kuo­le­mis­ta, mi­k{\"a} on mer­kit­se­v{\"a}s­ti (p <0,006) v{\"a}­hem­m{\"a}n kuin vuon­na 2000, jol­loin osuus oli 5,0 {\%}. Vuon­na 2012 var­mo­jen tai to­den­n{\"a}­k{\"o}is­ten hait­ta­vai­ku­tus­kuo­le­mien in­si­dens­si suh­teu­tet­tu­na sai­raa­lan kaik­kiin hoi­to­jak­soi­hin oli 0,013 {\%}, vuon­na 2000 vas­taa­va lu­ku oli nel­j{\"a} ker­taa suu­rem­pi, 0,053 {\%}. Li­s{\"a}k­si mo­lem­pi­na vuo­si­na 24 ta­pauk­ses­sa syy-yh­teys l{\"a}{\"a}k­kee­seen oli mah­dol­li­nen, jos­kaan ei to­den­n{\"a}­k{\"o}i­nen. Useim­mi­ten eli 42 ta­pauk­ses­sa 52:sta v{\"a}­hin­t{\"a}{\"a}n to­den­n{\"a}­k{\"o}i­ses­t{\"a} ta­pauk­ses­ta hait­ta­vai­ku­tus oli al­ka­nut jo en­nen po­ti­laan tu­loa sai­raa­laan. Ta­val­li­sim­mat ai­heut­ta­jat oli­vat so­lun­sal­paa­jat ja an­tit­rom­boot­ti­set l{\"a}{\"a}k­keet. Ver­rat­tu­na 12 vuo­den ta­kai­siin lu­kui­hin sel­vim­min oli­vat v{\"a}­hen­ty­neet tu­leh­dus­ki­pu­l{\"a}{\"a}k­kei­den ja glu­ko­kor­ti­koi­dien ai­heut­ta­mat kuo­le­man­ta­pauk­set. Lap­sil­la tai nuo­ril­la ei ol­lut yh­t{\"a}{\"a}n l{\"a}{\"a}k­keen ai­heut­ta­maa ­kuo­le­maan joh­ta­nut­ta hait­ta­vai­ku­tus­ta, vaan po­ti­laat oli­vat yleen­s{\"a} i{\"a}k­k{\"a}i­t{\"a} ja vai­keas­ti sai­rai­ta. P{\"a}{\"a}­tel­m{\"a}t L{\"a}{\"a}k­kei­den ai­heut­ta­mien kuo­le­ma­ta­pauk­sien m{\"a}{\"a}­r{\"a} HYKS:n po­ti­lail­la on v{\"a}­hen­ty­nyt. Syi­t{\"a} voi­vat ol­la esi­mer­kik­si li­s{\"a}{\"a}n­ty­nyt tie­toi­suus l{\"a}{\"a}k­kei­den hait­ta- ja yh­teis­vai­ku­tuk­sis­ta, pa­ran­tu­neet mah­dol­li­suu­det hait­to­jen es­toon ja hoi­ta­mi­seen ja tur­val­li­sem­mat l{\"a}{\"a}k­keet.",
keywords = "3111 Biol{\"a}{\"a}ketieteet",
author = "Outi Lapatto-Reiniluoto and Mikko Niemi and Janne Backman and Neuvonen, {Pertti J.}",
year = "2016",
language = "suomi",
volume = "71",
pages = "295--301",
journal = "Suomen l{\"a}{\"a}k{\"a}rilehti",
issn = "0039-5560",
publisher = "Suomen l{\"a}{\"a}k{\"a}riliitto",
number = "5",

}

Lääkkeiden aiheuttamat kuolemantapaukset ovat vähentyneet yliopistosairaalassa. / Lapatto-Reiniluoto, Outi; Niemi, Mikko; Backman, Janne; Neuvonen, Pertti J.

In: Suomen lääkärilehti, Vol. 71, No. 5, 2016, p. 295-301.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

TY - JOUR

T1 - Lääkkeiden aiheuttamat kuolemantapaukset ovat vähentyneet yliopistosairaalassa

AU - Lapatto-Reiniluoto, Outi

AU - Niemi, Mikko

AU - Backman, Janne

AU - Neuvonen, Pertti J.

PY - 2016

Y1 - 2016

N2 - Läh­tö­koh­dat Ta­voit­tee­na oli sel­vit­tää ylio­pis­to­sai­raa­lan po­ti­la­sai­neis­tos­sa lääk­kei­den hait­ta­vai­ku­tuk­se­na ai­heu­tu­neet ­kuo­le­man­ta­pauk­set, pois lu­kien ta­hal­li­set ylian­nos­tus­ta­pauk­set, ja ver­ra­ta löy­dök­siä ai­kai­sem­min teh­dyn tut­ki­muk­sen tu­lok­siin. Me­ne­tel­mät Ana­ly­soim­me jäl­ki­kä­teen po­ti­la­sa­sia­kir­jois­ta kaik­ki HYKS:n sai­raa­lois­sa vuon­na 2012 ta­pah­tu­neet 1 708 ­kuo­le­man­ta­paus­ta. Lää­ke­hai­tan to­den­nä­köi­syys kuo­le­man ai­heut­ta­ja­na mää­ri­tet­tiin tut­ki­ja­lää­kä­rien ­kon­sen­suk­se­na se­kä po­ti­las­tie­to­jen, la­bo­ra­to­rio­tu­los­ten et­tä ob­duk­tio­löy­dös­ten pe­rus­teel­la käyt­täen WHO:n luo­kit­te­lua. Tu­lok­sia ver­rat­tiin 12 vuot­ta ai­kai­sem­min HYKS:ssa teh­dyn vas­taa­van tut­ki­muk­sen tu­lok­siin. Tu­lok­set HYKS:ssa lääk­keet ai­heut­ti­vat vuon­na 2012 var­mas­ti tai to­den­nä­köi­ses­ti hait­ta­vai­ku­tuk­se­naan 52 kuo­le­man­ta­paus­ta eli 3,0 % kai­kis­ta kuo­le­mis­ta, mi­kä on mer­kit­se­väs­ti (p <0,006) vä­hem­män kuin vuon­na 2000, jol­loin osuus oli 5,0 %. Vuon­na 2012 var­mo­jen tai to­den­nä­köis­ten hait­ta­vai­ku­tus­kuo­le­mien in­si­dens­si suh­teu­tet­tu­na sai­raa­lan kaik­kiin hoi­to­jak­soi­hin oli 0,013 %, vuon­na 2000 vas­taa­va lu­ku oli nel­jä ker­taa suu­rem­pi, 0,053 %. Li­säk­si mo­lem­pi­na vuo­si­na 24 ta­pauk­ses­sa syy-yh­teys lääk­kee­seen oli mah­dol­li­nen, jos­kaan ei to­den­nä­köi­nen. Useim­mi­ten eli 42 ta­pauk­ses­sa 52:sta vä­hin­tään to­den­nä­köi­ses­tä ta­pauk­ses­ta hait­ta­vai­ku­tus oli al­ka­nut jo en­nen po­ti­laan tu­loa sai­raa­laan. Ta­val­li­sim­mat ai­heut­ta­jat oli­vat so­lun­sal­paa­jat ja an­tit­rom­boot­ti­set lääk­keet. Ver­rat­tu­na 12 vuo­den ta­kai­siin lu­kui­hin sel­vim­min oli­vat vä­hen­ty­neet tu­leh­dus­ki­pu­lääk­kei­den ja glu­ko­kor­ti­koi­dien ai­heut­ta­mat kuo­le­man­ta­pauk­set. Lap­sil­la tai nuo­ril­la ei ol­lut yh­tään lääk­keen ai­heut­ta­maa ­kuo­le­maan joh­ta­nut­ta hait­ta­vai­ku­tus­ta, vaan po­ti­laat oli­vat yleen­sä iäk­käi­tä ja vai­keas­ti sai­rai­ta. Pää­tel­mät Lääk­kei­den ai­heut­ta­mien kuo­le­ma­ta­pauk­sien mää­rä HYKS:n po­ti­lail­la on vä­hen­ty­nyt. Syi­tä voi­vat ol­la esi­mer­kik­si li­sään­ty­nyt tie­toi­suus lääk­kei­den hait­ta- ja yh­teis­vai­ku­tuk­sis­ta, pa­ran­tu­neet mah­dol­li­suu­det hait­to­jen es­toon ja hoi­ta­mi­seen ja tur­val­li­sem­mat lääk­keet.

AB - Läh­tö­koh­dat Ta­voit­tee­na oli sel­vit­tää ylio­pis­to­sai­raa­lan po­ti­la­sai­neis­tos­sa lääk­kei­den hait­ta­vai­ku­tuk­se­na ai­heu­tu­neet ­kuo­le­man­ta­pauk­set, pois lu­kien ta­hal­li­set ylian­nos­tus­ta­pauk­set, ja ver­ra­ta löy­dök­siä ai­kai­sem­min teh­dyn tut­ki­muk­sen tu­lok­siin. Me­ne­tel­mät Ana­ly­soim­me jäl­ki­kä­teen po­ti­la­sa­sia­kir­jois­ta kaik­ki HYKS:n sai­raa­lois­sa vuon­na 2012 ta­pah­tu­neet 1 708 ­kuo­le­man­ta­paus­ta. Lää­ke­hai­tan to­den­nä­köi­syys kuo­le­man ai­heut­ta­ja­na mää­ri­tet­tiin tut­ki­ja­lää­kä­rien ­kon­sen­suk­se­na se­kä po­ti­las­tie­to­jen, la­bo­ra­to­rio­tu­los­ten et­tä ob­duk­tio­löy­dös­ten pe­rus­teel­la käyt­täen WHO:n luo­kit­te­lua. Tu­lok­sia ver­rat­tiin 12 vuot­ta ai­kai­sem­min HYKS:ssa teh­dyn vas­taa­van tut­ki­muk­sen tu­lok­siin. Tu­lok­set HYKS:ssa lääk­keet ai­heut­ti­vat vuon­na 2012 var­mas­ti tai to­den­nä­köi­ses­ti hait­ta­vai­ku­tuk­se­naan 52 kuo­le­man­ta­paus­ta eli 3,0 % kai­kis­ta kuo­le­mis­ta, mi­kä on mer­kit­se­väs­ti (p <0,006) vä­hem­män kuin vuon­na 2000, jol­loin osuus oli 5,0 %. Vuon­na 2012 var­mo­jen tai to­den­nä­köis­ten hait­ta­vai­ku­tus­kuo­le­mien in­si­dens­si suh­teu­tet­tu­na sai­raa­lan kaik­kiin hoi­to­jak­soi­hin oli 0,013 %, vuon­na 2000 vas­taa­va lu­ku oli nel­jä ker­taa suu­rem­pi, 0,053 %. Li­säk­si mo­lem­pi­na vuo­si­na 24 ta­pauk­ses­sa syy-yh­teys lääk­kee­seen oli mah­dol­li­nen, jos­kaan ei to­den­nä­köi­nen. Useim­mi­ten eli 42 ta­pauk­ses­sa 52:sta vä­hin­tään to­den­nä­köi­ses­tä ta­pauk­ses­ta hait­ta­vai­ku­tus oli al­ka­nut jo en­nen po­ti­laan tu­loa sai­raa­laan. Ta­val­li­sim­mat ai­heut­ta­jat oli­vat so­lun­sal­paa­jat ja an­tit­rom­boot­ti­set lääk­keet. Ver­rat­tu­na 12 vuo­den ta­kai­siin lu­kui­hin sel­vim­min oli­vat vä­hen­ty­neet tu­leh­dus­ki­pu­lääk­kei­den ja glu­ko­kor­ti­koi­dien ai­heut­ta­mat kuo­le­man­ta­pauk­set. Lap­sil­la tai nuo­ril­la ei ol­lut yh­tään lääk­keen ai­heut­ta­maa ­kuo­le­maan joh­ta­nut­ta hait­ta­vai­ku­tus­ta, vaan po­ti­laat oli­vat yleen­sä iäk­käi­tä ja vai­keas­ti sai­rai­ta. Pää­tel­mät Lääk­kei­den ai­heut­ta­mien kuo­le­ma­ta­pauk­sien mää­rä HYKS:n po­ti­lail­la on vä­hen­ty­nyt. Syi­tä voi­vat ol­la esi­mer­kik­si li­sään­ty­nyt tie­toi­suus lääk­kei­den hait­ta- ja yh­teis­vai­ku­tuk­sis­ta, pa­ran­tu­neet mah­dol­li­suu­det hait­to­jen es­toon ja hoi­ta­mi­seen ja tur­val­li­sem­mat lääk­keet.

KW - 3111 Biolääketieteet

M3 - Artikkeli

VL - 71

SP - 295

EP - 301

JO - Suomen lääkärilehti

JF - Suomen lääkärilehti

SN - 0039-5560

IS - 5

ER -