Läntinen identiteetti, tiedonalakohtaiset taidot vai historian käytön ymmärtäminen? Opetussuunnitelmat historianopetuksen orientaatioiden ristipaineessa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tässä artikkelissa tutkitaan perusopetuksen, aikuisten perusopetuksen ja lukionopetussuunnitelmaperusteita Peter Seixasin historianopetuksen orientaatioita kos-kevan teorian pohjalta. Kaikki käsittelemämme opetussuunnitelmaperusteet ovatlähtökohtaisesti tiedonalapainotteiseen opetustraditioon perustuvia ja korostavatsiten kriittisen kansalaisen ihannetta. Vahvimmin tiedonalaperusteisuus näkyyperusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja heikoimmin aikuisten perusope-tuksen opetussuunnitelmaperusteissa. Kaikkien opetussuunnitelmien pohjalta nou-see esiin vaihtelevin painotuksin läntisen, eurooppalaisen ja kansallisen identiteetinvahvistamiseen tähtääviä elementtejä. Vahvimmin nämä pyrkimykset näkyvätaikuisten perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa. Perusopetuksen opetus-suunnitelma sen sijaan tarjoaa opettajille laajemmat mahdollisuudet tiedonalapai-notteiseen ja opiskelijoiden yksilölliset identiteetit huomioivaan historianopetuk-seen. Postmodernin historianopetuksen orientaatioon kytkettävissä olevia element-tejä on löydettävissä sekä perusopetuksen että lukion opetussuunnitelmien histo-riallisen tiedon käytön ymmärtämistä koskevissa tavoitteenasetteluissa. Postmoder-ni lähestymistapa voisi tarjota tulevaisuudessa tutkimisen arvoisia mahdollisuuk-sia. Sen kautta kulttuurisesti moninaisen yhteiskunnan menneisyyskertomuksia voi-taisiin käsitellä lähtökohtaisesti yhdenvertaisina, mutta samaan aikaan myös poh-jimmiltaan poliittisina ja tulevaisuuteen suuntaavina. Toisaalta rajat ylittävienongelmien leimaamassa maailmassa historianopetusta olisi perusteltua jäsentääentistä vahvemmin myös globaalien teemojen ympärille.
Original languageFinnish
JournalKasvatus & Aika
Volume14
Issue number2
Pages (from-to)75-98
Number of pages24
ISSN1797-2299
DOIs
Publication statusPublished - 29 May 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this