Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi

Tuula Pirinen (Editor), Risto Hietala, Najat Ouakrim-Soivio, Maire Antikainen, Heini Paavola, Mika Salonen, Sirkka Wiman, Katri Kuukka, Mirja Tarnanen, Minna Tiusanen, Ann-Sofie Smeds-Nylund, Irma Kiviniemi

  Research output: Book/ReportCommissioned report

  Abstract

  Suomalainen lainsäädäntö ja koulutusjärjestelmä takaavat kaikkien Suomessa asuvien
  yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja
  nuorten (tässä arvioinnissa oppijoiden) näkökulmasta tämä edellyttää koulutuksen
  saavutettavuutta edistävän yleisen tuen, kuten koulun opetuskielen opetuksen, sekä
  oppijan yksilölliset tarpeet huomioivien muiden tukitoimien saatavuutta ja riittävyyttä.
  Arvioinnin pääkysymykset ovat maahanmuuttajataustaisten oppijoiden
  koulutustarjonnan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden tuen, opiskelun aikaisen
  suomen/ruotsin kielen ja oman äidinkielen sekä muun oppimisen tuen saatavuuden
  ja saavutettavuuden toteutuminen.
  Arviointi perustuu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien itsearviointeihin, jotka
  koskivat heidän kykyään tarjota maahanmuuttajataustaisille oppijoille yhtäläiset
  mahdollisuudet osallistua kaikille yhteiseen koulutukseen. Arviointi kohdistuu
  opetukseen ja koulutukseen, jota annetaan esiopetuksessa (noin 340 opetuksen
  järjestäjää), perusopetuksessa (noin 350 opetuksen järjestäjää), lukiokoulutuksessa
  (noin 300 koulutuksen järjestäjää) sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa (noin
  200 koulutuksen järjestäjää) ja joka perustuu Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman
  tai ammatillisen perustutkinnon perusteisiin. Lisäksi arvioinnissa
  ovat mukana perusopetukseen valmistava opetus ja ammatilliseen peruskoulutukseen
  valmistava koulutus sekä vapaan sivistystyön osalta ne koulutukset (noin 300
  koulutuksen järjestäjää), joiden tarjonta perustuu opetussuunnitelman perusteisiin.
  Monitahoarvioinnin periaatetta on noudatettu suuntaamalla kyselyt myös näiden
  koulutusasteiden opettajille ja toisen asteen opiskelijoille sekä tekemällä arviointikäyntejä
  eri puolille Suomea.
  4
  Arvioinnin tulosten mukaan kaikkien arvioitujen koulutusasteiden opetuksen ja
  koulutuksen järjestäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä maahanmuuttajataustaisten
  oppijoiden koulutustarjontaan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden sujuvuuteen
  sekä kielten opetuksen ja muun oppimisen tuen riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.
  Järjestäjät arvioivat tunnistavansa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden
  tuen tarpeita varsin hyvin ja katsovat myös onnistuneensa vastaamaan hyvin näihin
  tarpeisiin. Järjestäjien itsearvioinnissa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen
  saavutettavuus näyttäytyy siten varsin positiivisena. Poikkeuksen arvioinnin
  kohderyhmässä muodostavat kaikilla koulutusasteilla ne opetuksen ja koulutuksen
  järjestäjät, joilla maahanmuuttajataustaisia oppijoita on 51–100. Näiden järjestäjien
  on selvästi muita vaikeampaa vastata oppijoiden tarpeisiin, jotka kuitenkin ovat
  tunnistettavissa sekä tämän arvioinnin että aikaisempien tutkimusten perusteella.
  Koulutusta ohjaaviin suunnitelmiin maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja monikulttuurisuutta
  koskevia tavoitteita on kirjattu vaihtelevasti: Opetusta tai koulutusta
  koskevaan strategiaan tai vastaavaan suunnitelmaan näitä tavoitteita on kirjannut
  vain runsas puolet (56 %) opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä. Strategisten linjausten
  puuttuessa oppijoiden tarpeisiin reagoidaan tapauskohtaisesti, ja sitä pidetään
  yleensä riittävänä, kun oppijoiden määrä on korkeintaan muutamia kymmeniä.
  Opetussuunnitelmiinsa ainakin joitakin maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevia
  käytänteitä (esim. suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus tai oman äidinkielen opetus)
  on sisällyttänyt vajaa puolet (46 %) järjestäjistä.
  Nivelvaiheyhteistyön ilmoitetaan erityisesti esi- ja alkuopetuksen välillä toimivan
  hyvin, ja nivelvaiheen tiedonsiirtoon on luotu maahanmuuttajataustaisten oppijoiden
  osalta toimivat menettelytavat. Perusopetukseen valmistavaan opetukseen oppijat
  ohjataan useimmiten kielitaidon perusteella, ja valmistavalla opetuksella maahanmuuttajataustaisten
  oppijoiden tarpeisiin voidaan vastata hyvin, yli sadan oppijan
  järjestäjien mielestä jopa erinomaisesti.
  Perusopetuksen jälkeinen nivelvaihe on maahanmuuttajataustaisille nuorille haastava,
  koska kaikkien suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä jatko-opiskeluun. Koulutustarjontaa
  ei tässä vaiheessa pidetä riittävänä varsinkaan niillä alueilla, joilla maahanmuuttajataustaisia
  nuoria on paljon. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
  koulutus vastaa kuitenkin sekä koulutuksen järjestäjien että opiskelijoiden mielestä
  nuorten tarpeisiin hyvin. Tiedonsiirtokäytännöt perusopetuksen ja toisen asteen koulutusten
  välillä ovat kuitenkin monin paikoin vielä vakiintumattomia ja vaihtelevat
  järjestäjittäin. Epätietoisuutta on myös siitä, mitä tietoja voi siirtää ja miten, eivätkä
  tarpeelliset tiedot välity kaikille maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opettaville
  opettajille. Tarvetta yhteisesti sovituille tiedonsiirtokäytännöille on erityisesti ammatillisessa
  peruskoulutuksessa.
  Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksessa järjestäjät ja opettajat arvioivat onnistuneensa
  ottamaan oppijoiden yksilölliset tarpeet hyvin huomioon. Jokaisella koulutusasteella
  opettajat ovat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä opetuksen järjestelyihin ja tiloihin,
  5
  oppimateriaaleihin ja siihen, että opetuksessa voidaan huomioida myös muita kuin
  kielen opetukseen liittyviä tavoitteita. Tämä kertoo toisen kielen opetuksen alueen
  kehittymisestä kouluissa ja oppilaitoksissa.
  Myös oman äidinkielen opetusta arvostetaan, koska sitä järjestetään laajasti ja tarve
  siihen määritellään suureksi. Oppijoiden tarpeisiin vastaaminen riippuu muun muassa
  oman äidinkielen opettajien rekrytointimahdollisuuksista, mutta esimerkiksi ammatillisessa
  peruskoulutuksessa myös erillisrahoituksen puute vaikeuttaa opetuksen
  järjestämistä. Opiskelijat itse eivät ole aina motivoituneita oman äidinkielen opiskeluun
  eivätkä pidä oman äidinkielensä käyttöä opiskelussa kovin merkittävänä. Ylipäätään
  omakielisen opetuksen tai tuen merkitystä ei vielä tunnisteta laajasti toisella asteella,
  vaikka oman äidinkielen käytön mahdollistavia käytänteitä jo hyödynnetäänkin
  erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa.
  Kielitietoisuus – yhteisön kielellisen moninaisuuden tukeminen, eri tiedonalojen
  kielten tiedostaminen ja jokaisen opettajan toiminta oppiaineensa kielen opettajana
  – nivoutuu eri koulutusasteilla vahvimmin äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä
  -opettajien tehtävään edistää muiden opettajien kielitietoisuutta, kieltenopettajien
  ja muiden aineiden opettajien yhteistyöhön sekä eri oppiaineiden sisältöjen hyödyntämiseen
  kielten opetuksessa. Se on esiopetuksessa tuttua ja luontevaa, mutta
  luokan- ja aineenopettajien kielitietoisuutta tukevien työtapojen vakiinnuttamista
  täydennyskoulutuksen avulla tarvitaan. Kaikkien koulutusasteiden opettajat näkevät
  kuitenkin mahdollisuutensa osallistua täydennyskoulutukseen selvästi heikompina
  kuin järjestäjät. Koulutuksiin hakeutuvat pääasiassa ne henkilöt, joita asia kiinnostaa.
  Myös tarve kielitietoisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvään täydennyskoulutuksen
  näyttää olevan voimakkaasti sidoksissa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden
  määrään.
  Oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa otetaan kaikilla koulutusasteilla ensisijaisesti
  huomioon maahanmuuttajataustaisen oppijan kieli- ja kulttuuritausta, toissijaisesti
  kotoutumisvaihe. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä opettajien arvion mukaan
  maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opiskelua vaikeuttavat jossain määrin
  opetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat. Oppimisen vaikeuksien
  taustalla nähdään puolestaan oppijoiden elämäntilanteesta johtuvia traumoja tai
  posttraumaattisia ongelmia. Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarve erityisopettajan
  palveluille nähdäänkin esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa
  melko erilaisena kuin kantaväestön oppijoiden. Toisella asteella puolestaan korostuu
  opinto-ohjauksen tarve. Näihin oppijoiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin on haasteista
  huolimatta onnistuttu vastaamaan hyvin.
  Tiedottamista maahanmuuttajataustaisille oppijoille ja heidän perheilleen pidetään
  kaikilla koulutusasteilla tehokkaimpana, kun tiedonsaanti varmistetaan henkilökohtaisesti.
  Esi- ja perusopetuksessa käytetään myös paljon tulkkeja sekä eri kielille
  käännettyä tiedotusmateriaalia. Toisella asteella tiedottamisessa puolestaan tehdään
  yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Internetin kautta toimivan koulun ja
  6
  kodin välisen yhteistyökanavan (esim. Wilma-ohjelma) käyttöä rajoittaa huoltajien
  heikko sähköisten järjestelmien käyttötaito. Tulkkauspalveluihin ollaan tyytyväisiä
  kaikilla koulutusasteilla, mutta palvelut eivät ole toisella asteella niin tunnettuja
  kuin esi- ja perusopetuksessa. Oppijoiden tarpeet on kaikkiaan onnistuttu ottamaan
  huomioon hyvin, mutta tarve tulkkauspalveluihin korostuu esi- ja perusopetuksessa
  kiinteämmän kodin ja koulun yhteistyön vuoksi. Millään koulutusasteella ei järjestetä
  kovinkaan usein pelkästään maahanmuuttajataustaisille huoltajille suunnattuja
  vanhempainiltoja, mikä on myös maahanmuuttajataustaisten huoltajien oma toive.
  Esi- ja perusopetuksessa noin puolet vastaajista antaa oppijaa koskevia tietoja hänen
  omalla äidinkielellään. Tämä mahdollisuus vähenee huomattavasti toisella asteella.
  Siitä huolimatta maahanmuuttajataustaisten perheiden yksilölliset tarpeet kodin ja
  koulun/oppilaitoksen yhteistyössä pystytään sekä järjestäjien että opettajien mukaan
  ottamaan hyvin huomioon.
  Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien mukaan kulttuurista monimuotoisuutta tuetaan
  useilla erilaisilla periaatteilla ja käytänteillä alkaen koulujen ja oppilaitosten
  ilmapiiristä, oppijoiden yksilöllisestä huomioimisesta ja toisten arvostamisesta henkilökunnan
  kouluttautumiseen, erilaisiin hankkeisiin, eri tahojen kanssa tehtävään
  yhteistyöhön sekä resursseihin ja strategisiin linjauksiin. Opettajien näkemyksissä
  kulttuurisesta monimuotoisuudesta painottuvat oppimisympäristön ilmapiiri sekä
  erilaisten resurssien ja tukitoimien merkitys. Heidän vastauksissaan esiin tulleet assimilaatioon
  viittaavat ”maassa maan tavalla” -tyyppiset näkemykset antavat aihetta
  miettiä kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän kouluttautumisen tarvetta.
  Oppimisympäristön ilmapiirin ja henkilökunnan asennoitumisen kehittäminen
  kulttuurista monimuotoisuutta vaalivaksi on paljolti pedagogisen ja eettisen johtamisen
  kysymys. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät kokevat rehtorin roolin monimuotoisuuden
  edistämisessä tärkeäksi, ja opettajat vielä tärkeämmäksi. Johtamisen
  lisäksi koulujen ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen ja asenteiden kehittäminen
  ovat avainasemassa kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä. Lisäksi tarvitaan
  myös pedagogisen osaamisen kehittämistä: kielitietoiseen opetukseen suuntautumista
  ja eriyttämistä. Tähän kaikkeen tarvitaan sekä taloudellisia ja ajallisia resursseja että
  toimivaa yhteistyötä huoltajien ja muiden tahojen kanssa.
  Arviointiin osallistuneiden opiskelijoiden mukaan oppilaitoksissa vallitsee hyväksyvä
  ilmapiiri, joka näyttäytyy heille arjen hyvinä toimintatapoina sekä opettajien
  ja koulutovereiden myönteisenä ja avoimena suhtautumisena heihin. Opettajilla
  koetaan olevan aito halu auttaa, ja heitä pidetään ymmärtäväisinä ja mukavina. Opiskelijoiden
  on myös jokseenkin helppo saada ystäviä sekä kantaväestöstä että toisista
  maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista. Vastausten perusteella niin opettajilla
  kuin kantaväestöön kuuluvilla opiskelijoilla on asenteellisia valmiuksia toimia monikulttuurisessa
  ympäristössä.
  7
  Arvioinnissa on päädytty seuraaviin kehittämissuosituksiin:
  1. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien visiossa ja strategiassa tulee näkyä
  monikulttuurisuuden ja monikielisyyden näkökulma.
  2. Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa on tarpeen kehittää toimijoiden
  yhteistyötä ja uusia malleja.
  3. Maahanmuuttajataustaisille oppijoille tulee tarjota eri tiedonalojen kielen
  tiedostavaa suomen/ruotsin kielen opetusta ja omakielistä tukea perusopetuksessa
  ja toisen asteen koulutuksessa.
  4. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden arvostaminen sekä
  kielitietoisuuden kehittäminen tulee vakiinnuttaa osaksi koulujen ja oppilaitosten
  toimintakulttuuria.
  5. Kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän osaamisen kehittäminen
  tulee sisällyttää kaikkien opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.
  6. Koulutuspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus maahanmuuttajataustaisille
  oppijoille on turvattava myös tulevaisuudessa.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherKansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI)
  Number of pages260
  ISBN (Print)978-952-206-301-4
  ISBN (Electronic)978-952-206-302-1
  Publication statusPublished - 3 Jun 2015
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  NameJulkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
  No.17:2015
  ISSN (Print)2342-4176
  ISSN (Electronic)2342-4184

  Fields of Science

  • 516 Educational sciences

  Cite this

  Pirinen, T. (Ed.), Hietala, R., Ouakrim-Soivio, N., Antikainen, M., Paavola, H., Salonen, M., ... Kiviniemi, I. (2015). Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; No. 17:2015). Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI).
  Pirinen, Tuula (Editor) ; Hietala, Risto ; Ouakrim-Soivio, Najat ; Antikainen, Maire ; Paavola, Heini ; Salonen, Mika ; Wiman, Sirkka ; Kuukka, Katri ; Tarnanen, Mirja ; Tiusanen, Minna ; Smeds-Nylund, Ann-Sofie ; Kiviniemi, Irma. / Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi. Helsinki : Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI), 2015. 260 p. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; 17:2015).
  @book{2fb3c3875fd047e7a7f79004cc6f4186,
  title = "Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusj{\"a}rjestelm{\"a}ss{\"a} – koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi",
  abstract = "Suomalainen lains{\"a}{\"a}d{\"a}nt{\"o} ja koulutusj{\"a}rjestelm{\"a} takaavat kaikkien Suomessa asuvienyhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen. Maahanmuuttajataustaisten lasten januorten (t{\"a}ss{\"a} arvioinnissa oppijoiden) n{\"a}k{\"o}kulmasta t{\"a}m{\"a} edellytt{\"a}{\"a} koulutuksensaavutettavuutta edist{\"a}v{\"a}n yleisen tuen, kuten koulun opetuskielen opetuksen, sek{\"a}oppijan yksil{\"o}lliset tarpeet huomioivien muiden tukitoimien saatavuutta ja riitt{\"a}vyytt{\"a}.Arvioinnin p{\"a}{\"a}kysymykset ovat maahanmuuttajataustaisten oppijoidenkoulutustarjonnan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden tuen, opiskelun aikaisensuomen/ruotsin kielen ja oman {\"a}idinkielen sek{\"a} muun oppimisen tuen saatavuudenja saavutettavuuden toteutuminen.Arviointi perustuu opetuksen ja koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}jien itsearviointeihin, jotkakoskivat heid{\"a}n kyky{\"a}{\"a}n tarjota maahanmuuttajataustaisille oppijoille yht{\"a}l{\"a}isetmahdollisuudet osallistua kaikille yhteiseen koulutukseen. Arviointi kohdistuuopetukseen ja koulutukseen, jota annetaan esiopetuksessa (noin 340 opetuksenj{\"a}rjest{\"a}j{\"a}{\"a}), perusopetuksessa (noin 350 opetuksen j{\"a}rjest{\"a}j{\"a}{\"a}), lukiokoulutuksessa(noin 300 koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}j{\"a}{\"a}) sek{\"a} ammatillisessa peruskoulutuksessa (noin200 koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}j{\"a}{\"a}) ja joka perustuu Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelmantai ammatillisen perustutkinnon perusteisiin. Lis{\"a}ksi arvioinnissaovat mukana perusopetukseen valmistava opetus ja ammatilliseen peruskoulutukseenvalmistava koulutus sek{\"a} vapaan sivistysty{\"o}n osalta ne koulutukset (noin 300koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}j{\"a}{\"a}), joiden tarjonta perustuu opetussuunnitelman perusteisiin.Monitahoarvioinnin periaatetta on noudatettu suuntaamalla kyselyt my{\"o}s n{\"a}idenkoulutusasteiden opettajille ja toisen asteen opiskelijoille sek{\"a} tekem{\"a}ll{\"a} arviointik{\"a}yntej{\"a}eri puolille Suomea.4Arvioinnin tulosten mukaan kaikkien arvioitujen koulutusasteiden opetuksen jakoulutuksen j{\"a}rjest{\"a}j{\"a}t ovat p{\"a}{\"a}s{\"a}{\"a}nt{\"o}isesti tyytyv{\"a}isi{\"a} maahanmuuttajataustaistenoppijoiden koulutustarjontaan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden sujuvuuteensek{\"a} kielten opetuksen ja muun oppimisen tuen riitt{\"a}vyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.J{\"a}rjest{\"a}j{\"a}t arvioivat tunnistavansa maahanmuuttajataustaisten oppijoidentuen tarpeita varsin hyvin ja katsovat my{\"o}s onnistuneensa vastaamaan hyvin n{\"a}ihintarpeisiin. J{\"a}rjest{\"a}jien itsearvioinnissa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksensaavutettavuus n{\"a}ytt{\"a}ytyy siten varsin positiivisena. Poikkeuksen arvioinninkohderyhm{\"a}ss{\"a} muodostavat kaikilla koulutusasteilla ne opetuksen ja koulutuksenj{\"a}rjest{\"a}j{\"a}t, joilla maahanmuuttajataustaisia oppijoita on 51–100. N{\"a}iden j{\"a}rjest{\"a}jienon selv{\"a}sti muita vaikeampaa vastata oppijoiden tarpeisiin, jotka kuitenkin ovattunnistettavissa sek{\"a} t{\"a}m{\"a}n arvioinnin ett{\"a} aikaisempien tutkimusten perusteella.Koulutusta ohjaaviin suunnitelmiin maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja monikulttuurisuuttakoskevia tavoitteita on kirjattu vaihtelevasti: Opetusta tai koulutustakoskevaan strategiaan tai vastaavaan suunnitelmaan n{\"a}it{\"a} tavoitteita on kirjannutvain runsas puolet (56 {\%}) opetuksen ja koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}jist{\"a}. Strategisten linjaustenpuuttuessa oppijoiden tarpeisiin reagoidaan tapauskohtaisesti, ja sit{\"a} pidet{\"a}{\"a}nyleens{\"a} riitt{\"a}v{\"a}n{\"a}, kun oppijoiden m{\"a}{\"a}r{\"a} on korkeintaan muutamia kymmeni{\"a}.Opetussuunnitelmiinsa ainakin joitakin maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskeviak{\"a}yt{\"a}nteit{\"a} (esim. suomi/ruotsi toisena kielen{\"a} -opetus tai oman {\"a}idinkielen opetus)on sis{\"a}llytt{\"a}nyt vajaa puolet (46 {\%}) j{\"a}rjest{\"a}jist{\"a}.Nivelvaiheyhteisty{\"o}n ilmoitetaan erityisesti esi- ja alkuopetuksen v{\"a}lill{\"a} toimivanhyvin, ja nivelvaiheen tiedonsiirtoon on luotu maahanmuuttajataustaisten oppijoidenosalta toimivat menettelytavat. Perusopetukseen valmistavaan opetukseen oppijatohjataan useimmiten kielitaidon perusteella, ja valmistavalla opetuksella maahanmuuttajataustaistenoppijoiden tarpeisiin voidaan vastata hyvin, yli sadan oppijanj{\"a}rjest{\"a}jien mielest{\"a} jopa erinomaisesti.Perusopetuksen j{\"a}lkeinen nivelvaihe on maahanmuuttajataustaisille nuorille haastava,koska kaikkien suomen tai ruotsin kielen taito ei riit{\"a} jatko-opiskeluun. Koulutustarjontaaei t{\"a}ss{\"a} vaiheessa pidet{\"a} riitt{\"a}v{\"a}n{\"a} varsinkaan niill{\"a} alueilla, joilla maahanmuuttajataustaisianuoria on paljon. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavakoulutus vastaa kuitenkin sek{\"a} koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}jien ett{\"a} opiskelijoiden mielest{\"a}nuorten tarpeisiin hyvin. Tiedonsiirtok{\"a}yt{\"a}nn{\"o}t perusopetuksen ja toisen asteen koulutustenv{\"a}lill{\"a} ovat kuitenkin monin paikoin viel{\"a} vakiintumattomia ja vaihtelevatj{\"a}rjest{\"a}jitt{\"a}in. Ep{\"a}tietoisuutta on my{\"o}s siit{\"a}, mit{\"a} tietoja voi siirt{\"a}{\"a} ja miten, eiv{\"a}tk{\"a}tarpeelliset tiedot v{\"a}lity kaikille maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opettavilleopettajille. Tarvetta yhteisesti sovituille tiedonsiirtok{\"a}yt{\"a}nn{\"o}ille on erityisesti ammatillisessaperuskoulutuksessa.Suomi/ruotsi toisena kielen{\"a} -opetuksessa j{\"a}rjest{\"a}j{\"a}t ja opettajat arvioivat onnistuneensaottamaan oppijoiden yksil{\"o}lliset tarpeet hyvin huomioon. Jokaisella koulutusasteellaopettajat ovat my{\"o}s p{\"a}{\"a}s{\"a}{\"a}nt{\"o}isesti tyytyv{\"a}isi{\"a} opetuksen j{\"a}rjestelyihin ja tiloihin,5oppimateriaaleihin ja siihen, ett{\"a} opetuksessa voidaan huomioida my{\"o}s muita kuinkielen opetukseen liittyvi{\"a} tavoitteita. T{\"a}m{\"a} kertoo toisen kielen opetuksen alueenkehittymisest{\"a} kouluissa ja oppilaitoksissa.My{\"o}s oman {\"a}idinkielen opetusta arvostetaan, koska sit{\"a} j{\"a}rjestet{\"a}{\"a}n laajasti ja tarvesiihen m{\"a}{\"a}ritell{\"a}{\"a}n suureksi. Oppijoiden tarpeisiin vastaaminen riippuu muun muassaoman {\"a}idinkielen opettajien rekrytointimahdollisuuksista, mutta esimerkiksi ammatillisessaperuskoulutuksessa my{\"o}s erillisrahoituksen puute vaikeuttaa opetuksenj{\"a}rjest{\"a}mist{\"a}. Opiskelijat itse eiv{\"a}t ole aina motivoituneita oman {\"a}idinkielen opiskeluuneiv{\"a}tk{\"a} pid{\"a} oman {\"a}idinkielens{\"a} k{\"a}ytt{\"o}{\"a} opiskelussa kovin merkitt{\"a}v{\"a}n{\"a}. Ylip{\"a}{\"a}t{\"a}{\"a}nomakielisen opetuksen tai tuen merkityst{\"a} ei viel{\"a} tunnisteta laajasti toisella asteella,vaikka oman {\"a}idinkielen k{\"a}yt{\"o}n mahdollistavia k{\"a}yt{\"a}nteit{\"a} jo hy{\"o}dynnet{\"a}{\"a}nkinerityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa.Kielitietoisuus – yhteis{\"o}n kielellisen moninaisuuden tukeminen, eri tiedonalojenkielten tiedostaminen ja jokaisen opettajan toiminta oppiaineensa kielen opettajana– nivoutuu eri koulutusasteilla vahvimmin {\"a}idinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielen{\"a}-opettajien teht{\"a}v{\"a}{\"a}n edist{\"a}{\"a} muiden opettajien kielitietoisuutta, kieltenopettajienja muiden aineiden opettajien yhteisty{\"o}h{\"o}n sek{\"a} eri oppiaineiden sis{\"a}lt{\"o}jen hy{\"o}dynt{\"a}miseenkielten opetuksessa. Se on esiopetuksessa tuttua ja luontevaa, muttaluokan- ja aineenopettajien kielitietoisuutta tukevien ty{\"o}tapojen vakiinnuttamistat{\"a}ydennyskoulutuksen avulla tarvitaan. Kaikkien koulutusasteiden opettajat n{\"a}kev{\"a}tkuitenkin mahdollisuutensa osallistua t{\"a}ydennyskoulutukseen selv{\"a}sti heikompinakuin j{\"a}rjest{\"a}j{\"a}t. Koulutuksiin hakeutuvat p{\"a}{\"a}asiassa ne henkil{\"o}t, joita asia kiinnostaa.My{\"o}s tarve kielitietoisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyv{\"a}{\"a}n t{\"a}ydennyskoulutuksenn{\"a}ytt{\"a}{\"a} olevan voimakkaasti sidoksissa maahanmuuttajataustaisten oppijoidenm{\"a}{\"a}r{\"a}{\"a}n.Oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa otetaan kaikilla koulutusasteilla ensisijaisestihuomioon maahanmuuttajataustaisen oppijan kieli- ja kulttuuritausta, toissijaisestikotoutumisvaihe. Opetuksen ja koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}jien sek{\"a} opettajien arvion mukaanmaahanmuuttajataustaisten oppijoiden opiskelua vaikeuttavat jossain m{\"a}{\"a}rinopetus- ja opiskelukulttuuriin liittyv{\"a}t sopeutumisongelmat. Oppimisen vaikeuksientaustalla n{\"a}hd{\"a}{\"a}n puolestaan oppijoiden el{\"a}m{\"a}ntilanteesta johtuvia traumoja taiposttraumaattisia ongelmia. Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarve erityisopettajanpalveluille n{\"a}hd{\"a}{\"a}nkin esi- ja perusopetuksessa sek{\"a} lukiokoulutuksessamelko erilaisena kuin kantav{\"a}est{\"o}n oppijoiden. Toisella asteella puolestaan korostuuopinto-ohjauksen tarve. N{\"a}ihin oppijoiden yksil{\"o}llisiin tuen tarpeisiin on haasteistahuolimatta onnistuttu vastaamaan hyvin.Tiedottamista maahanmuuttajataustaisille oppijoille ja heid{\"a}n perheilleen pidet{\"a}{\"a}nkaikilla koulutusasteilla tehokkaimpana, kun tiedonsaanti varmistetaan henkil{\"o}kohtaisesti.Esi- ja perusopetuksessa k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n my{\"o}s paljon tulkkeja sek{\"a} eri kielillek{\"a}{\"a}nnetty{\"a} tiedotusmateriaalia. Toisella asteella tiedottamisessa puolestaan tehd{\"a}{\"a}nyhteisty{\"o}t{\"a} j{\"a}rjest{\"o}jen ja yhdistysten kanssa. Internetin kautta toimivan koulun ja6kodin v{\"a}lisen yhteisty{\"o}kanavan (esim. Wilma-ohjelma) k{\"a}ytt{\"o}{\"a} rajoittaa huoltajienheikko s{\"a}hk{\"o}isten j{\"a}rjestelmien k{\"a}ytt{\"o}taito. Tulkkauspalveluihin ollaan tyytyv{\"a}isi{\"a}kaikilla koulutusasteilla, mutta palvelut eiv{\"a}t ole toisella asteella niin tunnettujakuin esi- ja perusopetuksessa. Oppijoiden tarpeet on kaikkiaan onnistuttu ottamaanhuomioon hyvin, mutta tarve tulkkauspalveluihin korostuu esi- ja perusopetuksessakiinte{\"a}mm{\"a}n kodin ja koulun yhteisty{\"o}n vuoksi. Mill{\"a}{\"a}n koulutusasteella ei j{\"a}rjestet{\"a}kovinkaan usein pelk{\"a}st{\"a}{\"a}n maahanmuuttajataustaisille huoltajille suunnattujavanhempainiltoja, mik{\"a} on my{\"o}s maahanmuuttajataustaisten huoltajien oma toive.Esi- ja perusopetuksessa noin puolet vastaajista antaa oppijaa koskevia tietoja h{\"a}nenomalla {\"a}idinkielell{\"a}{\"a}n. T{\"a}m{\"a} mahdollisuus v{\"a}henee huomattavasti toisella asteella.Siit{\"a} huolimatta maahanmuuttajataustaisten perheiden yksil{\"o}lliset tarpeet kodin jakoulun/oppilaitoksen yhteisty{\"o}ss{\"a} pystyt{\"a}{\"a}n sek{\"a} j{\"a}rjest{\"a}jien ett{\"a} opettajien mukaanottamaan hyvin huomioon.Opetuksen ja koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}jien mukaan kulttuurista monimuotoisuutta tuetaanuseilla erilaisilla periaatteilla ja k{\"a}yt{\"a}nteill{\"a} alkaen koulujen ja oppilaitostenilmapiirist{\"a}, oppijoiden yksil{\"o}llisest{\"a} huomioimisesta ja toisten arvostamisesta henkil{\"o}kunnankouluttautumiseen, erilaisiin hankkeisiin, eri tahojen kanssa teht{\"a}v{\"a}{\"a}nyhteisty{\"o}h{\"o}n sek{\"a} resursseihin ja strategisiin linjauksiin. Opettajien n{\"a}kemyksiss{\"a}kulttuurisesta monimuotoisuudesta painottuvat oppimisymp{\"a}rist{\"o}n ilmapiiri sek{\"a}erilaisten resurssien ja tukitoimien merkitys. Heid{\"a}n vastauksissaan esiin tulleet assimilaatioonviittaavat ”maassa maan tavalla” -tyyppiset n{\"a}kemykset antavat aihettamietti{\"a} kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyv{\"a}n kouluttautumisen tarvetta.Oppimisymp{\"a}rist{\"o}n ilmapiirin ja henkil{\"o}kunnan asennoitumisen kehitt{\"a}minenkulttuurista monimuotoisuutta vaalivaksi on paljolti pedagogisen ja eettisen johtamisenkysymys. Opetuksen ja koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}j{\"a}t kokevat rehtorin roolin monimuotoisuudenedist{\"a}misess{\"a} t{\"a}rke{\"a}ksi, ja opettajat viel{\"a} t{\"a}rke{\"a}mm{\"a}ksi. Johtamisenlis{\"a}ksi koulujen ja oppilaitosten henkil{\"o}st{\"o}n osaamisen ja asenteiden kehitt{\"a}minenovat avainasemassa kulttuurisen monimuotoisuuden edist{\"a}misess{\"a}. Lis{\"a}ksi tarvitaanmy{\"o}s pedagogisen osaamisen kehitt{\"a}mist{\"a}: kielitietoiseen opetukseen suuntautumistaja eriytt{\"a}mist{\"a}. T{\"a}h{\"a}n kaikkeen tarvitaan sek{\"a} taloudellisia ja ajallisia resursseja ett{\"a}toimivaa yhteisty{\"o}t{\"a} huoltajien ja muiden tahojen kanssa.Arviointiin osallistuneiden opiskelijoiden mukaan oppilaitoksissa vallitsee hyv{\"a}ksyv{\"a}ilmapiiri, joka n{\"a}ytt{\"a}ytyy heille arjen hyvin{\"a} toimintatapoina sek{\"a} opettajienja koulutovereiden my{\"o}nteisen{\"a} ja avoimena suhtautumisena heihin. Opettajillakoetaan olevan aito halu auttaa, ja heit{\"a} pidet{\"a}{\"a}n ymm{\"a}rt{\"a}v{\"a}isin{\"a} ja mukavina. Opiskelijoidenon my{\"o}s jokseenkin helppo saada yst{\"a}vi{\"a} sek{\"a} kantav{\"a}est{\"o}st{\"a} ett{\"a} toisistamaahanmuuttajataustaisista opiskelijoista. Vastausten perusteella niin opettajillakuin kantav{\"a}est{\"o}{\"o}n kuuluvilla opiskelijoilla on asenteellisia valmiuksia toimia monikulttuurisessaymp{\"a}rist{\"o}ss{\"a}.7Arvioinnissa on p{\"a}{\"a}dytty seuraaviin kehitt{\"a}missuosituksiin:1. Opetuksen ja koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}jien visiossa ja strategiassa tulee n{\"a}ky{\"a}monikulttuurisuuden ja monikielisyyden n{\"a}k{\"o}kulma.2. Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa on tarpeen kehitt{\"a}{\"a} toimijoidenyhteisty{\"o}t{\"a} ja uusia malleja.3. Maahanmuuttajataustaisille oppijoille tulee tarjota eri tiedonalojen kielentiedostavaa suomen/ruotsin kielen opetusta ja omakielist{\"a} tukea perusopetuksessaja toisen asteen koulutuksessa.4. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden arvostaminen sek{\"a}kielitietoisuuden kehitt{\"a}minen tulee vakiinnuttaa osaksi koulujen ja oppilaitostentoimintakulttuuria.5. Kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyv{\"a}n osaamisen kehitt{\"a}minentulee sis{\"a}llytt{\"a}{\"a} kaikkien opettajien perus- ja t{\"a}ydennyskoulutukseen.6. Koulutuspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus maahanmuuttajataustaisilleoppijoille on turvattava my{\"o}s tulevaisuudessa.",
  keywords = "516 Kasvatustieteet, Maahanmuuttajataustainen oppija, koulutusj{\"a}rjestelm{\"a}, saatavuus,",
  author = "Risto Hietala and Najat Ouakrim-Soivio and Maire Antikainen and Heini Paavola and Mika Salonen and Sirkka Wiman and Katri Kuukka and Mirja Tarnanen and Minna Tiusanen and Ann-Sofie Smeds-Nylund and Irma Kiviniemi",
  editor = "Tuula Pirinen",
  year = "2015",
  month = "6",
  day = "3",
  language = "suomi",
  isbn = "978-952-206-301-4",
  series = "Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus",
  publisher = "Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI)",
  number = "17:2015",
  address = "Suomi",

  }

  Pirinen, T (ed.), Hietala, R, Ouakrim-Soivio, N, Antikainen, M, Paavola, H, Salonen, M, Wiman, S, Kuukka, K, Tarnanen, M, Tiusanen, M, Smeds-Nylund, A-S & Kiviniemi, I 2015, Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi. Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, no. 17:2015, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI), Helsinki.

  Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi. / Pirinen, Tuula (Editor); Hietala, Risto; Ouakrim-Soivio, Najat; Antikainen, Maire; Paavola, Heini; Salonen, Mika; Wiman, Sirkka; Kuukka, Katri; Tarnanen, Mirja; Tiusanen, Minna; Smeds-Nylund, Ann-Sofie; Kiviniemi, Irma.

  Helsinki : Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI), 2015. 260 p. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; No. 17:2015).

  Research output: Book/ReportCommissioned report

  TY - BOOK

  T1 - Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi

  AU - Hietala, Risto

  AU - Ouakrim-Soivio, Najat

  AU - Antikainen, Maire

  AU - Paavola, Heini

  AU - Salonen, Mika

  AU - Wiman, Sirkka

  AU - Kuukka, Katri

  AU - Tarnanen, Mirja

  AU - Tiusanen, Minna

  AU - Smeds-Nylund, Ann-Sofie

  AU - Kiviniemi, Irma

  A2 - Pirinen, Tuula

  PY - 2015/6/3

  Y1 - 2015/6/3

  N2 - Suomalainen lainsäädäntö ja koulutusjärjestelmä takaavat kaikkien Suomessa asuvienyhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen. Maahanmuuttajataustaisten lasten januorten (tässä arvioinnissa oppijoiden) näkökulmasta tämä edellyttää koulutuksensaavutettavuutta edistävän yleisen tuen, kuten koulun opetuskielen opetuksen, sekäoppijan yksilölliset tarpeet huomioivien muiden tukitoimien saatavuutta ja riittävyyttä.Arvioinnin pääkysymykset ovat maahanmuuttajataustaisten oppijoidenkoulutustarjonnan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden tuen, opiskelun aikaisensuomen/ruotsin kielen ja oman äidinkielen sekä muun oppimisen tuen saatavuudenja saavutettavuuden toteutuminen.Arviointi perustuu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien itsearviointeihin, jotkakoskivat heidän kykyään tarjota maahanmuuttajataustaisille oppijoille yhtäläisetmahdollisuudet osallistua kaikille yhteiseen koulutukseen. Arviointi kohdistuuopetukseen ja koulutukseen, jota annetaan esiopetuksessa (noin 340 opetuksenjärjestäjää), perusopetuksessa (noin 350 opetuksen järjestäjää), lukiokoulutuksessa(noin 300 koulutuksen järjestäjää) sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa (noin200 koulutuksen järjestäjää) ja joka perustuu Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelmantai ammatillisen perustutkinnon perusteisiin. Lisäksi arvioinnissaovat mukana perusopetukseen valmistava opetus ja ammatilliseen peruskoulutukseenvalmistava koulutus sekä vapaan sivistystyön osalta ne koulutukset (noin 300koulutuksen järjestäjää), joiden tarjonta perustuu opetussuunnitelman perusteisiin.Monitahoarvioinnin periaatetta on noudatettu suuntaamalla kyselyt myös näidenkoulutusasteiden opettajille ja toisen asteen opiskelijoille sekä tekemällä arviointikäyntejäeri puolille Suomea.4Arvioinnin tulosten mukaan kaikkien arvioitujen koulutusasteiden opetuksen jakoulutuksen järjestäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä maahanmuuttajataustaistenoppijoiden koulutustarjontaan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden sujuvuuteensekä kielten opetuksen ja muun oppimisen tuen riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.Järjestäjät arvioivat tunnistavansa maahanmuuttajataustaisten oppijoidentuen tarpeita varsin hyvin ja katsovat myös onnistuneensa vastaamaan hyvin näihintarpeisiin. Järjestäjien itsearvioinnissa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksensaavutettavuus näyttäytyy siten varsin positiivisena. Poikkeuksen arvioinninkohderyhmässä muodostavat kaikilla koulutusasteilla ne opetuksen ja koulutuksenjärjestäjät, joilla maahanmuuttajataustaisia oppijoita on 51–100. Näiden järjestäjienon selvästi muita vaikeampaa vastata oppijoiden tarpeisiin, jotka kuitenkin ovattunnistettavissa sekä tämän arvioinnin että aikaisempien tutkimusten perusteella.Koulutusta ohjaaviin suunnitelmiin maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja monikulttuurisuuttakoskevia tavoitteita on kirjattu vaihtelevasti: Opetusta tai koulutustakoskevaan strategiaan tai vastaavaan suunnitelmaan näitä tavoitteita on kirjannutvain runsas puolet (56 %) opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä. Strategisten linjaustenpuuttuessa oppijoiden tarpeisiin reagoidaan tapauskohtaisesti, ja sitä pidetäänyleensä riittävänä, kun oppijoiden määrä on korkeintaan muutamia kymmeniä.Opetussuunnitelmiinsa ainakin joitakin maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskeviakäytänteitä (esim. suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus tai oman äidinkielen opetus)on sisällyttänyt vajaa puolet (46 %) järjestäjistä.Nivelvaiheyhteistyön ilmoitetaan erityisesti esi- ja alkuopetuksen välillä toimivanhyvin, ja nivelvaiheen tiedonsiirtoon on luotu maahanmuuttajataustaisten oppijoidenosalta toimivat menettelytavat. Perusopetukseen valmistavaan opetukseen oppijatohjataan useimmiten kielitaidon perusteella, ja valmistavalla opetuksella maahanmuuttajataustaistenoppijoiden tarpeisiin voidaan vastata hyvin, yli sadan oppijanjärjestäjien mielestä jopa erinomaisesti.Perusopetuksen jälkeinen nivelvaihe on maahanmuuttajataustaisille nuorille haastava,koska kaikkien suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä jatko-opiskeluun. Koulutustarjontaaei tässä vaiheessa pidetä riittävänä varsinkaan niillä alueilla, joilla maahanmuuttajataustaisianuoria on paljon. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavakoulutus vastaa kuitenkin sekä koulutuksen järjestäjien että opiskelijoiden mielestänuorten tarpeisiin hyvin. Tiedonsiirtokäytännöt perusopetuksen ja toisen asteen koulutustenvälillä ovat kuitenkin monin paikoin vielä vakiintumattomia ja vaihtelevatjärjestäjittäin. Epätietoisuutta on myös siitä, mitä tietoja voi siirtää ja miten, eivätkätarpeelliset tiedot välity kaikille maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opettavilleopettajille. Tarvetta yhteisesti sovituille tiedonsiirtokäytännöille on erityisesti ammatillisessaperuskoulutuksessa.Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksessa järjestäjät ja opettajat arvioivat onnistuneensaottamaan oppijoiden yksilölliset tarpeet hyvin huomioon. Jokaisella koulutusasteellaopettajat ovat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä opetuksen järjestelyihin ja tiloihin,5oppimateriaaleihin ja siihen, että opetuksessa voidaan huomioida myös muita kuinkielen opetukseen liittyviä tavoitteita. Tämä kertoo toisen kielen opetuksen alueenkehittymisestä kouluissa ja oppilaitoksissa.Myös oman äidinkielen opetusta arvostetaan, koska sitä järjestetään laajasti ja tarvesiihen määritellään suureksi. Oppijoiden tarpeisiin vastaaminen riippuu muun muassaoman äidinkielen opettajien rekrytointimahdollisuuksista, mutta esimerkiksi ammatillisessaperuskoulutuksessa myös erillisrahoituksen puute vaikeuttaa opetuksenjärjestämistä. Opiskelijat itse eivät ole aina motivoituneita oman äidinkielen opiskeluuneivätkä pidä oman äidinkielensä käyttöä opiskelussa kovin merkittävänä. Ylipäätäänomakielisen opetuksen tai tuen merkitystä ei vielä tunnisteta laajasti toisella asteella,vaikka oman äidinkielen käytön mahdollistavia käytänteitä jo hyödynnetäänkinerityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa.Kielitietoisuus – yhteisön kielellisen moninaisuuden tukeminen, eri tiedonalojenkielten tiedostaminen ja jokaisen opettajan toiminta oppiaineensa kielen opettajana– nivoutuu eri koulutusasteilla vahvimmin äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä-opettajien tehtävään edistää muiden opettajien kielitietoisuutta, kieltenopettajienja muiden aineiden opettajien yhteistyöhön sekä eri oppiaineiden sisältöjen hyödyntämiseenkielten opetuksessa. Se on esiopetuksessa tuttua ja luontevaa, muttaluokan- ja aineenopettajien kielitietoisuutta tukevien työtapojen vakiinnuttamistatäydennyskoulutuksen avulla tarvitaan. Kaikkien koulutusasteiden opettajat näkevätkuitenkin mahdollisuutensa osallistua täydennyskoulutukseen selvästi heikompinakuin järjestäjät. Koulutuksiin hakeutuvat pääasiassa ne henkilöt, joita asia kiinnostaa.Myös tarve kielitietoisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvään täydennyskoulutuksennäyttää olevan voimakkaasti sidoksissa maahanmuuttajataustaisten oppijoidenmäärään.Oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa otetaan kaikilla koulutusasteilla ensisijaisestihuomioon maahanmuuttajataustaisen oppijan kieli- ja kulttuuritausta, toissijaisestikotoutumisvaihe. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä opettajien arvion mukaanmaahanmuuttajataustaisten oppijoiden opiskelua vaikeuttavat jossain määrinopetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat. Oppimisen vaikeuksientaustalla nähdään puolestaan oppijoiden elämäntilanteesta johtuvia traumoja taiposttraumaattisia ongelmia. Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarve erityisopettajanpalveluille nähdäänkin esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessamelko erilaisena kuin kantaväestön oppijoiden. Toisella asteella puolestaan korostuuopinto-ohjauksen tarve. Näihin oppijoiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin on haasteistahuolimatta onnistuttu vastaamaan hyvin.Tiedottamista maahanmuuttajataustaisille oppijoille ja heidän perheilleen pidetäänkaikilla koulutusasteilla tehokkaimpana, kun tiedonsaanti varmistetaan henkilökohtaisesti.Esi- ja perusopetuksessa käytetään myös paljon tulkkeja sekä eri kielillekäännettyä tiedotusmateriaalia. Toisella asteella tiedottamisessa puolestaan tehdäänyhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Internetin kautta toimivan koulun ja6kodin välisen yhteistyökanavan (esim. Wilma-ohjelma) käyttöä rajoittaa huoltajienheikko sähköisten järjestelmien käyttötaito. Tulkkauspalveluihin ollaan tyytyväisiäkaikilla koulutusasteilla, mutta palvelut eivät ole toisella asteella niin tunnettujakuin esi- ja perusopetuksessa. Oppijoiden tarpeet on kaikkiaan onnistuttu ottamaanhuomioon hyvin, mutta tarve tulkkauspalveluihin korostuu esi- ja perusopetuksessakiinteämmän kodin ja koulun yhteistyön vuoksi. Millään koulutusasteella ei järjestetäkovinkaan usein pelkästään maahanmuuttajataustaisille huoltajille suunnattujavanhempainiltoja, mikä on myös maahanmuuttajataustaisten huoltajien oma toive.Esi- ja perusopetuksessa noin puolet vastaajista antaa oppijaa koskevia tietoja hänenomalla äidinkielellään. Tämä mahdollisuus vähenee huomattavasti toisella asteella.Siitä huolimatta maahanmuuttajataustaisten perheiden yksilölliset tarpeet kodin jakoulun/oppilaitoksen yhteistyössä pystytään sekä järjestäjien että opettajien mukaanottamaan hyvin huomioon.Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien mukaan kulttuurista monimuotoisuutta tuetaanuseilla erilaisilla periaatteilla ja käytänteillä alkaen koulujen ja oppilaitostenilmapiiristä, oppijoiden yksilöllisestä huomioimisesta ja toisten arvostamisesta henkilökunnankouluttautumiseen, erilaisiin hankkeisiin, eri tahojen kanssa tehtäväänyhteistyöhön sekä resursseihin ja strategisiin linjauksiin. Opettajien näkemyksissäkulttuurisesta monimuotoisuudesta painottuvat oppimisympäristön ilmapiiri sekäerilaisten resurssien ja tukitoimien merkitys. Heidän vastauksissaan esiin tulleet assimilaatioonviittaavat ”maassa maan tavalla” -tyyppiset näkemykset antavat aihettamiettiä kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän kouluttautumisen tarvetta.Oppimisympäristön ilmapiirin ja henkilökunnan asennoitumisen kehittäminenkulttuurista monimuotoisuutta vaalivaksi on paljolti pedagogisen ja eettisen johtamisenkysymys. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät kokevat rehtorin roolin monimuotoisuudenedistämisessä tärkeäksi, ja opettajat vielä tärkeämmäksi. Johtamisenlisäksi koulujen ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen ja asenteiden kehittäminenovat avainasemassa kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä. Lisäksi tarvitaanmyös pedagogisen osaamisen kehittämistä: kielitietoiseen opetukseen suuntautumistaja eriyttämistä. Tähän kaikkeen tarvitaan sekä taloudellisia ja ajallisia resursseja ettätoimivaa yhteistyötä huoltajien ja muiden tahojen kanssa.Arviointiin osallistuneiden opiskelijoiden mukaan oppilaitoksissa vallitsee hyväksyväilmapiiri, joka näyttäytyy heille arjen hyvinä toimintatapoina sekä opettajienja koulutovereiden myönteisenä ja avoimena suhtautumisena heihin. Opettajillakoetaan olevan aito halu auttaa, ja heitä pidetään ymmärtäväisinä ja mukavina. Opiskelijoidenon myös jokseenkin helppo saada ystäviä sekä kantaväestöstä että toisistamaahanmuuttajataustaisista opiskelijoista. Vastausten perusteella niin opettajillakuin kantaväestöön kuuluvilla opiskelijoilla on asenteellisia valmiuksia toimia monikulttuurisessaympäristössä.7Arvioinnissa on päädytty seuraaviin kehittämissuosituksiin:1. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien visiossa ja strategiassa tulee näkyämonikulttuurisuuden ja monikielisyyden näkökulma.2. Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa on tarpeen kehittää toimijoidenyhteistyötä ja uusia malleja.3. Maahanmuuttajataustaisille oppijoille tulee tarjota eri tiedonalojen kielentiedostavaa suomen/ruotsin kielen opetusta ja omakielistä tukea perusopetuksessaja toisen asteen koulutuksessa.4. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden arvostaminen sekäkielitietoisuuden kehittäminen tulee vakiinnuttaa osaksi koulujen ja oppilaitostentoimintakulttuuria.5. Kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän osaamisen kehittäminentulee sisällyttää kaikkien opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.6. Koulutuspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus maahanmuuttajataustaisilleoppijoille on turvattava myös tulevaisuudessa.

  AB - Suomalainen lainsäädäntö ja koulutusjärjestelmä takaavat kaikkien Suomessa asuvienyhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen. Maahanmuuttajataustaisten lasten januorten (tässä arvioinnissa oppijoiden) näkökulmasta tämä edellyttää koulutuksensaavutettavuutta edistävän yleisen tuen, kuten koulun opetuskielen opetuksen, sekäoppijan yksilölliset tarpeet huomioivien muiden tukitoimien saatavuutta ja riittävyyttä.Arvioinnin pääkysymykset ovat maahanmuuttajataustaisten oppijoidenkoulutustarjonnan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden tuen, opiskelun aikaisensuomen/ruotsin kielen ja oman äidinkielen sekä muun oppimisen tuen saatavuudenja saavutettavuuden toteutuminen.Arviointi perustuu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien itsearviointeihin, jotkakoskivat heidän kykyään tarjota maahanmuuttajataustaisille oppijoille yhtäläisetmahdollisuudet osallistua kaikille yhteiseen koulutukseen. Arviointi kohdistuuopetukseen ja koulutukseen, jota annetaan esiopetuksessa (noin 340 opetuksenjärjestäjää), perusopetuksessa (noin 350 opetuksen järjestäjää), lukiokoulutuksessa(noin 300 koulutuksen järjestäjää) sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa (noin200 koulutuksen järjestäjää) ja joka perustuu Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelmantai ammatillisen perustutkinnon perusteisiin. Lisäksi arvioinnissaovat mukana perusopetukseen valmistava opetus ja ammatilliseen peruskoulutukseenvalmistava koulutus sekä vapaan sivistystyön osalta ne koulutukset (noin 300koulutuksen järjestäjää), joiden tarjonta perustuu opetussuunnitelman perusteisiin.Monitahoarvioinnin periaatetta on noudatettu suuntaamalla kyselyt myös näidenkoulutusasteiden opettajille ja toisen asteen opiskelijoille sekä tekemällä arviointikäyntejäeri puolille Suomea.4Arvioinnin tulosten mukaan kaikkien arvioitujen koulutusasteiden opetuksen jakoulutuksen järjestäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä maahanmuuttajataustaistenoppijoiden koulutustarjontaan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden sujuvuuteensekä kielten opetuksen ja muun oppimisen tuen riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.Järjestäjät arvioivat tunnistavansa maahanmuuttajataustaisten oppijoidentuen tarpeita varsin hyvin ja katsovat myös onnistuneensa vastaamaan hyvin näihintarpeisiin. Järjestäjien itsearvioinnissa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksensaavutettavuus näyttäytyy siten varsin positiivisena. Poikkeuksen arvioinninkohderyhmässä muodostavat kaikilla koulutusasteilla ne opetuksen ja koulutuksenjärjestäjät, joilla maahanmuuttajataustaisia oppijoita on 51–100. Näiden järjestäjienon selvästi muita vaikeampaa vastata oppijoiden tarpeisiin, jotka kuitenkin ovattunnistettavissa sekä tämän arvioinnin että aikaisempien tutkimusten perusteella.Koulutusta ohjaaviin suunnitelmiin maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja monikulttuurisuuttakoskevia tavoitteita on kirjattu vaihtelevasti: Opetusta tai koulutustakoskevaan strategiaan tai vastaavaan suunnitelmaan näitä tavoitteita on kirjannutvain runsas puolet (56 %) opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä. Strategisten linjaustenpuuttuessa oppijoiden tarpeisiin reagoidaan tapauskohtaisesti, ja sitä pidetäänyleensä riittävänä, kun oppijoiden määrä on korkeintaan muutamia kymmeniä.Opetussuunnitelmiinsa ainakin joitakin maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskeviakäytänteitä (esim. suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus tai oman äidinkielen opetus)on sisällyttänyt vajaa puolet (46 %) järjestäjistä.Nivelvaiheyhteistyön ilmoitetaan erityisesti esi- ja alkuopetuksen välillä toimivanhyvin, ja nivelvaiheen tiedonsiirtoon on luotu maahanmuuttajataustaisten oppijoidenosalta toimivat menettelytavat. Perusopetukseen valmistavaan opetukseen oppijatohjataan useimmiten kielitaidon perusteella, ja valmistavalla opetuksella maahanmuuttajataustaistenoppijoiden tarpeisiin voidaan vastata hyvin, yli sadan oppijanjärjestäjien mielestä jopa erinomaisesti.Perusopetuksen jälkeinen nivelvaihe on maahanmuuttajataustaisille nuorille haastava,koska kaikkien suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä jatko-opiskeluun. Koulutustarjontaaei tässä vaiheessa pidetä riittävänä varsinkaan niillä alueilla, joilla maahanmuuttajataustaisianuoria on paljon. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavakoulutus vastaa kuitenkin sekä koulutuksen järjestäjien että opiskelijoiden mielestänuorten tarpeisiin hyvin. Tiedonsiirtokäytännöt perusopetuksen ja toisen asteen koulutustenvälillä ovat kuitenkin monin paikoin vielä vakiintumattomia ja vaihtelevatjärjestäjittäin. Epätietoisuutta on myös siitä, mitä tietoja voi siirtää ja miten, eivätkätarpeelliset tiedot välity kaikille maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opettavilleopettajille. Tarvetta yhteisesti sovituille tiedonsiirtokäytännöille on erityisesti ammatillisessaperuskoulutuksessa.Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksessa järjestäjät ja opettajat arvioivat onnistuneensaottamaan oppijoiden yksilölliset tarpeet hyvin huomioon. Jokaisella koulutusasteellaopettajat ovat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä opetuksen järjestelyihin ja tiloihin,5oppimateriaaleihin ja siihen, että opetuksessa voidaan huomioida myös muita kuinkielen opetukseen liittyviä tavoitteita. Tämä kertoo toisen kielen opetuksen alueenkehittymisestä kouluissa ja oppilaitoksissa.Myös oman äidinkielen opetusta arvostetaan, koska sitä järjestetään laajasti ja tarvesiihen määritellään suureksi. Oppijoiden tarpeisiin vastaaminen riippuu muun muassaoman äidinkielen opettajien rekrytointimahdollisuuksista, mutta esimerkiksi ammatillisessaperuskoulutuksessa myös erillisrahoituksen puute vaikeuttaa opetuksenjärjestämistä. Opiskelijat itse eivät ole aina motivoituneita oman äidinkielen opiskeluuneivätkä pidä oman äidinkielensä käyttöä opiskelussa kovin merkittävänä. Ylipäätäänomakielisen opetuksen tai tuen merkitystä ei vielä tunnisteta laajasti toisella asteella,vaikka oman äidinkielen käytön mahdollistavia käytänteitä jo hyödynnetäänkinerityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa.Kielitietoisuus – yhteisön kielellisen moninaisuuden tukeminen, eri tiedonalojenkielten tiedostaminen ja jokaisen opettajan toiminta oppiaineensa kielen opettajana– nivoutuu eri koulutusasteilla vahvimmin äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä-opettajien tehtävään edistää muiden opettajien kielitietoisuutta, kieltenopettajienja muiden aineiden opettajien yhteistyöhön sekä eri oppiaineiden sisältöjen hyödyntämiseenkielten opetuksessa. Se on esiopetuksessa tuttua ja luontevaa, muttaluokan- ja aineenopettajien kielitietoisuutta tukevien työtapojen vakiinnuttamistatäydennyskoulutuksen avulla tarvitaan. Kaikkien koulutusasteiden opettajat näkevätkuitenkin mahdollisuutensa osallistua täydennyskoulutukseen selvästi heikompinakuin järjestäjät. Koulutuksiin hakeutuvat pääasiassa ne henkilöt, joita asia kiinnostaa.Myös tarve kielitietoisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvään täydennyskoulutuksennäyttää olevan voimakkaasti sidoksissa maahanmuuttajataustaisten oppijoidenmäärään.Oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa otetaan kaikilla koulutusasteilla ensisijaisestihuomioon maahanmuuttajataustaisen oppijan kieli- ja kulttuuritausta, toissijaisestikotoutumisvaihe. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä opettajien arvion mukaanmaahanmuuttajataustaisten oppijoiden opiskelua vaikeuttavat jossain määrinopetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat. Oppimisen vaikeuksientaustalla nähdään puolestaan oppijoiden elämäntilanteesta johtuvia traumoja taiposttraumaattisia ongelmia. Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarve erityisopettajanpalveluille nähdäänkin esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessamelko erilaisena kuin kantaväestön oppijoiden. Toisella asteella puolestaan korostuuopinto-ohjauksen tarve. Näihin oppijoiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin on haasteistahuolimatta onnistuttu vastaamaan hyvin.Tiedottamista maahanmuuttajataustaisille oppijoille ja heidän perheilleen pidetäänkaikilla koulutusasteilla tehokkaimpana, kun tiedonsaanti varmistetaan henkilökohtaisesti.Esi- ja perusopetuksessa käytetään myös paljon tulkkeja sekä eri kielillekäännettyä tiedotusmateriaalia. Toisella asteella tiedottamisessa puolestaan tehdäänyhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Internetin kautta toimivan koulun ja6kodin välisen yhteistyökanavan (esim. Wilma-ohjelma) käyttöä rajoittaa huoltajienheikko sähköisten järjestelmien käyttötaito. Tulkkauspalveluihin ollaan tyytyväisiäkaikilla koulutusasteilla, mutta palvelut eivät ole toisella asteella niin tunnettujakuin esi- ja perusopetuksessa. Oppijoiden tarpeet on kaikkiaan onnistuttu ottamaanhuomioon hyvin, mutta tarve tulkkauspalveluihin korostuu esi- ja perusopetuksessakiinteämmän kodin ja koulun yhteistyön vuoksi. Millään koulutusasteella ei järjestetäkovinkaan usein pelkästään maahanmuuttajataustaisille huoltajille suunnattujavanhempainiltoja, mikä on myös maahanmuuttajataustaisten huoltajien oma toive.Esi- ja perusopetuksessa noin puolet vastaajista antaa oppijaa koskevia tietoja hänenomalla äidinkielellään. Tämä mahdollisuus vähenee huomattavasti toisella asteella.Siitä huolimatta maahanmuuttajataustaisten perheiden yksilölliset tarpeet kodin jakoulun/oppilaitoksen yhteistyössä pystytään sekä järjestäjien että opettajien mukaanottamaan hyvin huomioon.Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien mukaan kulttuurista monimuotoisuutta tuetaanuseilla erilaisilla periaatteilla ja käytänteillä alkaen koulujen ja oppilaitostenilmapiiristä, oppijoiden yksilöllisestä huomioimisesta ja toisten arvostamisesta henkilökunnankouluttautumiseen, erilaisiin hankkeisiin, eri tahojen kanssa tehtäväänyhteistyöhön sekä resursseihin ja strategisiin linjauksiin. Opettajien näkemyksissäkulttuurisesta monimuotoisuudesta painottuvat oppimisympäristön ilmapiiri sekäerilaisten resurssien ja tukitoimien merkitys. Heidän vastauksissaan esiin tulleet assimilaatioonviittaavat ”maassa maan tavalla” -tyyppiset näkemykset antavat aihettamiettiä kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän kouluttautumisen tarvetta.Oppimisympäristön ilmapiirin ja henkilökunnan asennoitumisen kehittäminenkulttuurista monimuotoisuutta vaalivaksi on paljolti pedagogisen ja eettisen johtamisenkysymys. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät kokevat rehtorin roolin monimuotoisuudenedistämisessä tärkeäksi, ja opettajat vielä tärkeämmäksi. Johtamisenlisäksi koulujen ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen ja asenteiden kehittäminenovat avainasemassa kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä. Lisäksi tarvitaanmyös pedagogisen osaamisen kehittämistä: kielitietoiseen opetukseen suuntautumistaja eriyttämistä. Tähän kaikkeen tarvitaan sekä taloudellisia ja ajallisia resursseja ettätoimivaa yhteistyötä huoltajien ja muiden tahojen kanssa.Arviointiin osallistuneiden opiskelijoiden mukaan oppilaitoksissa vallitsee hyväksyväilmapiiri, joka näyttäytyy heille arjen hyvinä toimintatapoina sekä opettajienja koulutovereiden myönteisenä ja avoimena suhtautumisena heihin. Opettajillakoetaan olevan aito halu auttaa, ja heitä pidetään ymmärtäväisinä ja mukavina. Opiskelijoidenon myös jokseenkin helppo saada ystäviä sekä kantaväestöstä että toisistamaahanmuuttajataustaisista opiskelijoista. Vastausten perusteella niin opettajillakuin kantaväestöön kuuluvilla opiskelijoilla on asenteellisia valmiuksia toimia monikulttuurisessaympäristössä.7Arvioinnissa on päädytty seuraaviin kehittämissuosituksiin:1. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien visiossa ja strategiassa tulee näkyämonikulttuurisuuden ja monikielisyyden näkökulma.2. Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa on tarpeen kehittää toimijoidenyhteistyötä ja uusia malleja.3. Maahanmuuttajataustaisille oppijoille tulee tarjota eri tiedonalojen kielentiedostavaa suomen/ruotsin kielen opetusta ja omakielistä tukea perusopetuksessaja toisen asteen koulutuksessa.4. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden arvostaminen sekäkielitietoisuuden kehittäminen tulee vakiinnuttaa osaksi koulujen ja oppilaitostentoimintakulttuuria.5. Kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän osaamisen kehittäminentulee sisällyttää kaikkien opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.6. Koulutuspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus maahanmuuttajataustaisilleoppijoille on turvattava myös tulevaisuudessa.

  KW - 516 Kasvatustieteet

  KW - Maahanmuuttajataustainen oppija, koulutusjärjestelmä, saatavuus,

  M3 - Tutkimusraportti

  SN - 978-952-206-301-4

  T3 - Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

  BT - Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi

  PB - Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI)

  CY - Helsinki

  ER -

  Pirinen T, (ed.), Hietala R, Ouakrim-Soivio N, Antikainen M, Paavola H, Salonen M et al. Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI), 2015. 260 p. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; 17:2015).