Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Suomessa tutkitaan yhä enemmän julkisten hyvinvointipalvelujen ammattilaisten työtä maahanmuuttajien kanssa. Tutkimuksissa määritellään usein ensin, millä perusteella siinä luokitellaan ihmisiä maahanmuuttajiksi, ja analysoidaan sitten ammattilaisten näiden ihmisten kanssa tekemää työtä. Teen kuitenkin tässä tutkimuksessani toisin. Tutkimustehtävänäni on selvittää, millaisia työnjakoja ammattilaiset toteuttavat ja ovat toteuttaneet julkisissa hyvinvointipalveluissa maahanmuuttajuuden institutionaalisten kategorioiden avulla sekä millaisia seurauksia nämä työnjaot tuottavat asiakkaiden, ammatillisen työn ja palvelujärjestelmän kannalta. Tutkimuskysymyksiäni ovat: Miten maahanmuuttajuus määrittyy ammattilaisten sille perustamissa institutionaalisissa kategorioissa? Millaisia ammatillisia merkityksiä maahanmuuttajuudelle rakentuu näissä kategorioissa? Kuinka maahanmuuttajuudelle näissä kategorioissa rakentuvat määritelmät ja ammatilliset merkitykset ovat muuttuneet? Aiempaan tutkimukseen nähden tutkimukseni keskustelee valtiota etnisyyden, rotujen ja kansojen kategorisoijana, maanhanmuuttajiksi luokiteltujen asiakkaiden kanssa tehtävää työtä sekä ammattilaisten ja suomalaisen hyvinvointivaltion välistä suhdetta käsittelevien tutkimusten kanssa. Tutki¬mukseni teoreettisen viitekehyksen rakennan institutionaalisia kategorioita, ammatillista työtä sekä ammattien ja hyvinvointivaltion välistä suhdetta koskevien teorioiden varaan. Käytän tutkimukseni aineistona julkisissa hyvinvointipalveluissa sekä muutamissa järjestöissä työskentelevien ammattilaisten teemahaastatteluja (n=56). Haastatellut ammattilaiset työskentelevät kotouttamisen, ammatillisen kuntoutuksen ja mielenterveyskuntoutuksen kentillä julkisissa sosiaalityön, terveydenhoidon ja työllistymisen tukemisen palveluissa sekä muutamissa järjestöissä. Aineiston analyysimenetelmänä käytän kategorioita ja kategorisointia koskeviin käsitteellistyksiin nojaavaa teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että maahanmuuttajuudelle rakentuu sille perustetuissa institutionaalisissa kategorioissa toisistaan eroavia määritelmiä ja ammatillisia merkityksiä. Lisäksi tulokset osoittavat, että nämä määritelmät ja ammatilliset merkitykset ovat muuttuneet moninaisin tavoin. Tulkitsen julkisissa hyvinvointipalveluissa työskentelevien ammattilaisten tekevän jatkuvasti maahanmuuttajuuden määritelmiä ja ammatillisia merkityksiä koskevaa rajatyötä. Tulkitsen myös, että maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat toimivat julkisten hyvinvointipalvelujen ammattilaisten työssä rajaobjekteina, jotka mahdollistavat epätyypilliseksi määrittyvän asiakkuuden ja ammatillisen työn mukaan ottamisen. Tutkimukseni osoittaa, että ammattilaiset toteuttavat ja ovat toteuttaneet maahanmuuttajuuden institutionaalisten kategorioiden avulla erilaisia työnjakoja. Kategorioiden avulla ammattilaiset kykenevät ottamaan julkisten hyvinvointipalvelujen piiriin asiakkaita, jotka ovat muutoin vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Ammattilaiset käyttävät kategorioita myös työn kehittämiseen ja ammatilliseen erikoistumiseen. Toisaalta ammattilaiset tulevat kuitenkin kategorioiden avulla jakaneeksi hyvinvointipalvelujen järjestelmän kahteen, maahanmuuttajuutta ja ei-maahanmuuttajuutta koskevaan osaan. Jako tavallaan vapauttaa jälkimmäisen tarpeesta mukautua maahanmuuton myötä lisääntyneeseen moninaisuuteen, tuottaa maahanmuuttajuuteen liitettäville asiakkaille stigmoja ja toiseutta sekä saa aikaan palvelujärjestelmään umpikujia. Suosittelen tutkimukseni tulosten perusteella, että maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat puretaan erottamalla toisistaan kategorioiden maahanmuuttajuuteen viittaavat nimet ja niiden sisällöt, eli suomalaisten julkisten hyvinvointipalvelujen piirissä jollakin tavoin epätyypilliseksi määrittyvä asiakkuus ja ammatillinen työ. Ei ole tarpeen nimetä asiakkaita, ammatillista työtä ja palveluja maahanmuuttajuuteen liittyviksi, vaikka julkisten hyvinvointipalvelujen onkin kyettävä mukautumaan nykyistä paremmin maahanmuuton myötä lisääntyneeseen monimuotoisuuteen ja kohtelemaan asiakkaitaan yhdenvertaisesti.
Original languageFinnish
Awarding Institution
  • University of Helsinki
Supervisors/Advisors
  • Wrede, Sirpa , Supervisor
Award date2 Oct 2015
Place of PublicationHelsinki
Print ISBNs978-952-5961-48-5
Electronic ISBNs978-952-5961-49-2
Publication statusPublished - 2 Oct 2015
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Fields of Science

  • 5141 Sociology

Cite this