Media Education in the Finnish School System: A Conceptual Analysis of the Subject Didactic Dimension of Media Education

Olli Vesterinen

  Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

  Abstract

  Tutkimuksen tavoitteena on teoreettinen ja empiirinen ymmärrys perusopetuksen me-diakasvatuksesta internetin keskeinen rooli huomioiden. Väitöskirjan keskeisenä tuloksena tässä esitetään käsiteanalyysiin pohjautuva mediakasvatuksen ainedidaktinen ulottuvuus.
  Teoreettisen pohjan analyysille luo mediakasvatus-käsitteen jakaminen ‘mediaan’ ja ‘kasvatukseen’ (Vesterinen ym., 2006). Ainedidaktisen ulottuvuuden ääripäinä nämä kaksi aluetta voidaan didaktisesta näkökulmasta nähdä sisältönä ja pedagogiikkana. Keskelle jää-vä ainedidaktiikan alue voidaan edelleen jakaa kahtia. Lähempänä sisältö-kysymystä aine-didaktiikka I keskittyy mediataidon opettamiseen ja siihen liittyvän sisällön jäsentämiseen. Vastaavasti lähempänä yleispedagogisia kysymyksiä ainedidaktiikka II tarkastelee pedago-gisesti mielekästä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa ja opiskelussa.
  Väitöskirja koostuu artikkeleista, jotka keskittyivät mediataidon uudelleen määrittelyyn omaehtoisuutta korostavan internetin aikakaudella (Kynäslahti ym., 2008), mediakasvatuk-sellisiin tilanteisiin ja opettajan toiminnan perustelujen analyysiin (Vesterinen, Kynäslahti & Tella, 2010) ja tutkimusmetodologiseen kehittelyyn tieto- ja viestintätekniikan opiskelu- ja opetuskäytön konteksteissa (Vesterinen, Toom & Patrikainen, 2010).
  Käsiteanalyysin johtopäätöksenä esitetään media-lähtöinen mediakasvatus ja oppiainei-siin integroituva mediakasvatus kahtena ainedidaktisena muotona. Kolmantena perusope-tuksen mediakasvatuksen toteutumana esitetään episodinen mediakasvatus. Se ilmenee me-diakasvatuksellisten tilanteiden, episodien, muodossa ilman perusteellista opetus–opiskelu–oppimisprosessin suunnittelua tai reflektointia. Tutkimuksen perusteella suomalaisen me-diakasvatuksen laajana tehtävänä tulee nähdä perusopetuksen kehittäminen eikä ainoastaan pyrkimys oman perusopetuksen oppiaineen muodostamiseen.
  Translated title of the contributionMediakasvatus perusopetuksessa: Käsiteanalyysi mediakasvatuksen ainedidaktisesta ulottuvuudesta
  Original languageEnglish
  Place of PublicationHelsinki
  Publisher
  Print ISBNs978-952-10-6847-8
  Electronic ISBNs978-952-10-6848-5
  Publication statusPublished - 2011
  MoE publication typeG5 Doctoral dissertation (article)

  Fields of Science

  • 516 Educational sciences

  Cite this