Moniammatillinen yhteistyö ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi verkostotyöskentelyn viitekehyksessä

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Abstract

Ikääntyvien osuus väestössä kasvaa. Ikääntyessä sairastuvuus ja lääkkeiden käyttö lisääntyy. Monilääkitys ja ikääntymiseen liittyvät fysiologiset muutokset altistavat lääkkeistä johtuville ongelmille, mikä tulee ottaa huomioon iäkkäiden hoidon suunnittelussa. Ratkaisuna lääkkeiden käytön järkeistämiselle nähdään moniammatillinen yhteistyö. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on koonnut käytännön toimijoista koostuvan moniammatillisen verkoston, jonka tavoitteena on luoda kansalliset ohjeet moniammatilliselle työskentelylle ja ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiselle.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää verkoston tiimien toteuttamat tai suunnitteilla olevat moniammatilliset työskentelytavat, jotka voivat toimia esimerkkeinä etsittäessä ratkaisumalleja moniammatillisen yhteistyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi Suomessa. Lisäksi selvitettiin moniammatillista yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä iäkkäiden lääkityksen järkeistämiseen liittyviä ongelmia, niiden ratkaisumahdollisuuksia ja moniammatillista yhteistyötä vahvistavia tekijöitä sekä sen vaikutuksia moniammatillisten tiimien kokemusten perusteella.

Tutkimusaineistona käytettiin Fimean moniammatilliseen verkostoon kutsuttujen käytännön toimijoiden (n=55) haastatteluja (n=15). Haastattelut toteutettiin Fimean toimesta ryhmäkeskusteluina (n=10) sekä pari- (n=3) ja yksilöhaastatteluina (n=2). Nauhoitetut haastatteluaineistot litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä, jossa yhdistyivät sekä aineistolähtöinen (induktiivinen) että teorialähtöinen (deduktiivinen) lähestymistapa. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa oli moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö.

Tutkimuksen perusteella moniammatillista yhteistyötä on toteutettu Suomessa sekä julkisessa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa että yksityisessä terveydenhuollossa. Haastatellut näkivät tärkeimpinä ratkaisuina ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiselle selkeän tehtävien ja vastuiden jakamisen sekä farmaseuttisen osaamisen lisäämisen kaikkialle terveydenhuoltoon ja avoapteekin roolin vahvistamisen osana sitä. Moniammatillisia tapaamisia ja koulutuksia lisäämällä voitaisiin rikkoa ammattikuntien välisiä raja-aitoja. Suurimmat moniammatilliseen kehittämis- ja yhteistyöhön liittyvät haasteet ovat yhteisiä toimipaikasta ja riippumatta. Yleisimpiä ongelmia ovat taloudellisiin rajoitteisiin ja kiireiseen työtahtiin liittyvät haasteet sekä potilastietojärjestelmien ja työtä tukevien tietokoneohjelmien ongelmat. Yksilötasolla ongelmia koetaan olevan eniten asenteissa sekä tiedonkulussa toimijoiden välillä. Haastateltujen kokemus oli, että onnistuessaan moniammatillinen yhteistyö lisää lääkitysturvallisuutta ja parantaa potilaan tilaa. Kaikkien osapuolten työ helpottuu ja terveydenhuollon kuormittavuus vähenee.

Kevyempien lääkehoidon arviointien tai tarkistusten avulla voitaisiin löytää potilaat, jotka hyötyvät lääkehoidon kokonaisarvioinnista. Eri ammattikuntien vastuut tulisi jakaa niin, että ne ovat kaikkien tiedossa. Tiedonkulku ja lääketietojen ajantasaisuus tulisi varmistaa toimivien tietojärjestelmien avulla. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä moniammatillista toimintaa lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Lisää tutkimusta tarvitaan lääkehoidon arvioinnin, annosjakelun ja muiden palvelujen kannattavuuden osoittamiseksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
Publication statusPublished - May 2014
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Fields of Science

  • 317 Pharmacy

Cite this

@phdthesis{6c0e362c4ca8498caefdcb7bc58d517a,
title = "Moniammatillinen yhteisty{\"o} ik{\"a}ihmisten l{\"a}{\"a}kkeiden k{\"a}yt{\"o}n j{\"a}rkeist{\"a}miseksi verkostoty{\"o}skentelyn viitekehyksess{\"a}",
abstract = "Ik{\"a}{\"a}ntyvien osuus v{\"a}est{\"o}ss{\"a} kasvaa. Ik{\"a}{\"a}ntyess{\"a} sairastuvuus ja l{\"a}{\"a}kkeiden k{\"a}ytt{\"o} lis{\"a}{\"a}ntyy. Monil{\"a}{\"a}kitys ja ik{\"a}{\"a}ntymiseen liittyv{\"a}t fysiologiset muutokset altistavat l{\"a}{\"a}kkeist{\"a} johtuville ongelmille, mik{\"a} tulee ottaa huomioon i{\"a}kk{\"a}iden hoidon suunnittelussa. Ratkaisuna l{\"a}{\"a}kkeiden k{\"a}yt{\"o}n j{\"a}rkeist{\"a}miselle n{\"a}hd{\"a}{\"a}n moniammatillinen yhteisty{\"o}. L{\"a}{\"a}kealan turvallisuus- ja kehitt{\"a}miskeskus Fimea on koonnut k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n toimijoista koostuvan moniammatillisen verkoston, jonka tavoitteena on luoda kansalliset ohjeet moniammatilliselle ty{\"o}skentelylle ja ik{\"a}ihmisten l{\"a}{\"a}kkeiden k{\"a}yt{\"o}n j{\"a}rkeist{\"a}miselle.Tutkimuksen tavoitteena oli selvitt{\"a}{\"a} verkoston tiimien toteuttamat tai suunnitteilla olevat moniammatilliset ty{\"o}skentelytavat, jotka voivat toimia esimerkkein{\"a} etsitt{\"a}ess{\"a} ratkaisumalleja moniammatillisen yhteisty{\"o}n k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}jen yhten{\"a}ist{\"a}miseksi Suomessa. Lis{\"a}ksi selvitettiin moniammatillista yhteisty{\"o}t{\"a} edist{\"a}vi{\"a} ja est{\"a}vi{\"a} tekij{\"o}it{\"a} sek{\"a} i{\"a}kk{\"a}iden l{\"a}{\"a}kityksen j{\"a}rkeist{\"a}miseen liittyvi{\"a} ongelmia, niiden ratkaisumahdollisuuksia ja moniammatillista yhteisty{\"o}t{\"a} vahvistavia tekij{\"o}it{\"a} sek{\"a} sen vaikutuksia moniammatillisten tiimien kokemusten perusteella.Tutkimusaineistona k{\"a}ytettiin Fimean moniammatilliseen verkostoon kutsuttujen k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n toimijoiden (n=55) haastatteluja (n=15). Haastattelut toteutettiin Fimean toimesta ryhm{\"a}keskusteluina (n=10) sek{\"a} pari- (n=3) ja yksil{\"o}haastatteluina (n=2). Nauhoitetut haastatteluaineistot litteroitiin ja analysoitiin sis{\"a}ll{\"o}nanalyysimenetelm{\"a}ll{\"a}, jossa yhdistyiv{\"a}t sek{\"a} aineistol{\"a}ht{\"o}inen (induktiivinen) ett{\"a} teorial{\"a}ht{\"o}inen (deduktiivinen) l{\"a}hestymistapa. Teoreettisena viitekehyksen{\"a} tutkimuksessa oli moniammatillinen tiimi- ja verkostoty{\"o}.Tutkimuksen perusteella moniammatillista yhteisty{\"o}t{\"a} on toteutettu Suomessa sek{\"a} julkisessa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ett{\"a} yksityisess{\"a} terveydenhuollossa. Haastatellut n{\"a}kiv{\"a}t t{\"a}rkeimpin{\"a} ratkaisuina ik{\"a}ihmisten l{\"a}{\"a}kkeiden k{\"a}yt{\"o}n j{\"a}rkeist{\"a}miselle selke{\"a}n teht{\"a}vien ja vastuiden jakamisen sek{\"a} farmaseuttisen osaamisen lis{\"a}{\"a}misen kaikkialle terveydenhuoltoon ja avoapteekin roolin vahvistamisen osana sit{\"a}. Moniammatillisia tapaamisia ja koulutuksia lis{\"a}{\"a}m{\"a}ll{\"a} voitaisiin rikkoa ammattikuntien v{\"a}lisi{\"a} raja-aitoja. Suurimmat moniammatilliseen kehitt{\"a}mis- ja yhteisty{\"o}h{\"o}n liittyv{\"a}t haasteet ovat yhteisi{\"a} toimipaikasta ja riippumatta. Yleisimpi{\"a} ongelmia ovat taloudellisiin rajoitteisiin ja kiireiseen ty{\"o}tahtiin liittyv{\"a}t haasteet sek{\"a} potilastietoj{\"a}rjestelmien ja ty{\"o}t{\"a} tukevien tietokoneohjelmien ongelmat. Yksil{\"o}tasolla ongelmia koetaan olevan eniten asenteissa sek{\"a} tiedonkulussa toimijoiden v{\"a}lill{\"a}. Haastateltujen kokemus oli, ett{\"a} onnistuessaan moniammatillinen yhteisty{\"o} lis{\"a}{\"a} l{\"a}{\"a}kitysturvallisuutta ja parantaa potilaan tilaa. Kaikkien osapuolten ty{\"o} helpottuu ja terveydenhuollon kuormittavuus v{\"a}henee. Kevyempien l{\"a}{\"a}kehoidon arviointien tai tarkistusten avulla voitaisiin l{\"o}yt{\"a}{\"a} potilaat, jotka hy{\"o}tyv{\"a}t l{\"a}{\"a}kehoidon kokonaisarvioinnista. Eri ammattikuntien vastuut tulisi jakaa niin, ett{\"a} ne ovat kaikkien tiedossa. Tiedonkulku ja l{\"a}{\"a}ketietojen ajantasaisuus tulisi varmistaa toimivien tietoj{\"a}rjestelmien avulla. Tuloksia voidaan hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} kehitett{\"a}ess{\"a} moniammatillista toimintaa l{\"a}{\"a}kkeiden k{\"a}yt{\"o}n j{\"a}rkeist{\"a}miseksi. Lis{\"a}{\"a} tutkimusta tarvitaan l{\"a}{\"a}kehoidon arvioinnin, annosjakelun ja muiden palvelujen kannattavuuden osoittamiseksi.",
keywords = "317 Farmasia, rationaalinen l{\"a}{\"a}kehoito, l{\"a}{\"a}kehoidon j{\"a}rkeist{\"a}minen, i{\"a}kk{\"a}{\"a}t, verkostoty{\"o}skentely",
author = "Kallio, {Sonja Emilia}",
year = "2014",
month = "5",
language = "suomi",

}

TY - THES

T1 - Moniammatillinen yhteistyö ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi verkostotyöskentelyn viitekehyksessä

AU - Kallio, Sonja Emilia

PY - 2014/5

Y1 - 2014/5

N2 - Ikääntyvien osuus väestössä kasvaa. Ikääntyessä sairastuvuus ja lääkkeiden käyttö lisääntyy. Monilääkitys ja ikääntymiseen liittyvät fysiologiset muutokset altistavat lääkkeistä johtuville ongelmille, mikä tulee ottaa huomioon iäkkäiden hoidon suunnittelussa. Ratkaisuna lääkkeiden käytön järkeistämiselle nähdään moniammatillinen yhteistyö. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on koonnut käytännön toimijoista koostuvan moniammatillisen verkoston, jonka tavoitteena on luoda kansalliset ohjeet moniammatilliselle työskentelylle ja ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiselle.Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää verkoston tiimien toteuttamat tai suunnitteilla olevat moniammatilliset työskentelytavat, jotka voivat toimia esimerkkeinä etsittäessä ratkaisumalleja moniammatillisen yhteistyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi Suomessa. Lisäksi selvitettiin moniammatillista yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä iäkkäiden lääkityksen järkeistämiseen liittyviä ongelmia, niiden ratkaisumahdollisuuksia ja moniammatillista yhteistyötä vahvistavia tekijöitä sekä sen vaikutuksia moniammatillisten tiimien kokemusten perusteella.Tutkimusaineistona käytettiin Fimean moniammatilliseen verkostoon kutsuttujen käytännön toimijoiden (n=55) haastatteluja (n=15). Haastattelut toteutettiin Fimean toimesta ryhmäkeskusteluina (n=10) sekä pari- (n=3) ja yksilöhaastatteluina (n=2). Nauhoitetut haastatteluaineistot litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä, jossa yhdistyivät sekä aineistolähtöinen (induktiivinen) että teorialähtöinen (deduktiivinen) lähestymistapa. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa oli moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö.Tutkimuksen perusteella moniammatillista yhteistyötä on toteutettu Suomessa sekä julkisessa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa että yksityisessä terveydenhuollossa. Haastatellut näkivät tärkeimpinä ratkaisuina ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiselle selkeän tehtävien ja vastuiden jakamisen sekä farmaseuttisen osaamisen lisäämisen kaikkialle terveydenhuoltoon ja avoapteekin roolin vahvistamisen osana sitä. Moniammatillisia tapaamisia ja koulutuksia lisäämällä voitaisiin rikkoa ammattikuntien välisiä raja-aitoja. Suurimmat moniammatilliseen kehittämis- ja yhteistyöhön liittyvät haasteet ovat yhteisiä toimipaikasta ja riippumatta. Yleisimpiä ongelmia ovat taloudellisiin rajoitteisiin ja kiireiseen työtahtiin liittyvät haasteet sekä potilastietojärjestelmien ja työtä tukevien tietokoneohjelmien ongelmat. Yksilötasolla ongelmia koetaan olevan eniten asenteissa sekä tiedonkulussa toimijoiden välillä. Haastateltujen kokemus oli, että onnistuessaan moniammatillinen yhteistyö lisää lääkitysturvallisuutta ja parantaa potilaan tilaa. Kaikkien osapuolten työ helpottuu ja terveydenhuollon kuormittavuus vähenee. Kevyempien lääkehoidon arviointien tai tarkistusten avulla voitaisiin löytää potilaat, jotka hyötyvät lääkehoidon kokonaisarvioinnista. Eri ammattikuntien vastuut tulisi jakaa niin, että ne ovat kaikkien tiedossa. Tiedonkulku ja lääketietojen ajantasaisuus tulisi varmistaa toimivien tietojärjestelmien avulla. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä moniammatillista toimintaa lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Lisää tutkimusta tarvitaan lääkehoidon arvioinnin, annosjakelun ja muiden palvelujen kannattavuuden osoittamiseksi.

AB - Ikääntyvien osuus väestössä kasvaa. Ikääntyessä sairastuvuus ja lääkkeiden käyttö lisääntyy. Monilääkitys ja ikääntymiseen liittyvät fysiologiset muutokset altistavat lääkkeistä johtuville ongelmille, mikä tulee ottaa huomioon iäkkäiden hoidon suunnittelussa. Ratkaisuna lääkkeiden käytön järkeistämiselle nähdään moniammatillinen yhteistyö. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on koonnut käytännön toimijoista koostuvan moniammatillisen verkoston, jonka tavoitteena on luoda kansalliset ohjeet moniammatilliselle työskentelylle ja ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiselle.Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää verkoston tiimien toteuttamat tai suunnitteilla olevat moniammatilliset työskentelytavat, jotka voivat toimia esimerkkeinä etsittäessä ratkaisumalleja moniammatillisen yhteistyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi Suomessa. Lisäksi selvitettiin moniammatillista yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä iäkkäiden lääkityksen järkeistämiseen liittyviä ongelmia, niiden ratkaisumahdollisuuksia ja moniammatillista yhteistyötä vahvistavia tekijöitä sekä sen vaikutuksia moniammatillisten tiimien kokemusten perusteella.Tutkimusaineistona käytettiin Fimean moniammatilliseen verkostoon kutsuttujen käytännön toimijoiden (n=55) haastatteluja (n=15). Haastattelut toteutettiin Fimean toimesta ryhmäkeskusteluina (n=10) sekä pari- (n=3) ja yksilöhaastatteluina (n=2). Nauhoitetut haastatteluaineistot litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä, jossa yhdistyivät sekä aineistolähtöinen (induktiivinen) että teorialähtöinen (deduktiivinen) lähestymistapa. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa oli moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö.Tutkimuksen perusteella moniammatillista yhteistyötä on toteutettu Suomessa sekä julkisessa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa että yksityisessä terveydenhuollossa. Haastatellut näkivät tärkeimpinä ratkaisuina ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiselle selkeän tehtävien ja vastuiden jakamisen sekä farmaseuttisen osaamisen lisäämisen kaikkialle terveydenhuoltoon ja avoapteekin roolin vahvistamisen osana sitä. Moniammatillisia tapaamisia ja koulutuksia lisäämällä voitaisiin rikkoa ammattikuntien välisiä raja-aitoja. Suurimmat moniammatilliseen kehittämis- ja yhteistyöhön liittyvät haasteet ovat yhteisiä toimipaikasta ja riippumatta. Yleisimpiä ongelmia ovat taloudellisiin rajoitteisiin ja kiireiseen työtahtiin liittyvät haasteet sekä potilastietojärjestelmien ja työtä tukevien tietokoneohjelmien ongelmat. Yksilötasolla ongelmia koetaan olevan eniten asenteissa sekä tiedonkulussa toimijoiden välillä. Haastateltujen kokemus oli, että onnistuessaan moniammatillinen yhteistyö lisää lääkitysturvallisuutta ja parantaa potilaan tilaa. Kaikkien osapuolten työ helpottuu ja terveydenhuollon kuormittavuus vähenee. Kevyempien lääkehoidon arviointien tai tarkistusten avulla voitaisiin löytää potilaat, jotka hyötyvät lääkehoidon kokonaisarvioinnista. Eri ammattikuntien vastuut tulisi jakaa niin, että ne ovat kaikkien tiedossa. Tiedonkulku ja lääketietojen ajantasaisuus tulisi varmistaa toimivien tietojärjestelmien avulla. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä moniammatillista toimintaa lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Lisää tutkimusta tarvitaan lääkehoidon arvioinnin, annosjakelun ja muiden palvelujen kannattavuuden osoittamiseksi.

KW - 317 Farmasia

KW - rationaalinen lääkehoito

KW - lääkehoidon järkeistäminen

KW - iäkkäät

KW - verkostotyöskentely

M3 - Pro gradu

CY - Helsinki

ER -