Oikeustiedettä vai asianajoa? Kriittisiä näkökulmia vero-oikeuden tutkimukseen

Santtu Raitasuo

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Abstract

Yritysten aggressiivinen verosuunnittelu on noussut viime aikoina voimakkaasti julkiseen keskusteluun ja uutisotsikoihin. Vaikka verosuunnittelu on laajasti tutkittu ilmiö, on siinä yhä vähäiselle huomiolle jääneitä puolia. Tässä väitöstutkimuksessa kysytään, miten vero-oikeudellinen tutkimus mahdollistaa aggressiivista verosuunnittelua. Lainopillinen verotutkimus nähdään usein teknisenä asiantuntijatyönä, joka lisää lainkäytön ennustettavuutta tai auttaa tuomareita löytämään perustellun tulkintavaihtoehdon kiperissä tulkintakysymyksissä. Tutkimuksessa otetaan sen sijaan kriittinen näkökulma vero-oikeustieteeseen ja kysytään, minkälaista taloudellista ja poliittista valtaa siinä käytetään. Lisäksi tarkastellaan, miten näennäisesti neutraali verotutkimus vaikuttaa aggressiivista verosuunnittelua mahdollistavien oikeudellisten rakenteiden hyväksymiseen oikeuskäytännössä. Tutkimuksen teoreettisen perustan muodostaa kriittinen lainoppi, jossa painotetaan oikeuden perustavanlaatuista monitulkintaisuutta ja lain tulkinnan viimekätistä arvosidonnaisuutta.

Väitöskirja koostuu yhteenvedosta ja neljästä osajulkaisusta. Osajulkaisussa I kysytään, miten verolakien tulkintaa voidaan ymmärtää poliittisen ideologian näkökulmasta. Osajulkaisussa esitetään, minkälaisia veropoliittisia vaikutuksia on oikeudellisten asiantuntijoiden tulkintakannoilla erilaisissa verolainsäädäntöä koskevissa tulkintakiistoissa. Erityisesti verolainsäädännön veronkiertolausekkeiden tulkintakäytännön esitetään olevan keskeistä kilpailevien poliittisten projektien sääntelytavoitteiden kannalta. Väitöskirjan osajulkaisussa II argumentoidaan, että lainopillinen verotutkimus kärsii intressiristiriidoista, jotka johtuvat oikeustieteilijöiden sivutöistä. Käytännön töiden ja tutkimuksen yhdistäminen johtaa oikeustieteilijöillä roolien ristiriitoihin, jolla on merkittäviä vaikutuksia koko tieteenalan ja sen tutkimustehtävien kannalta.

Osajulkaisussa III tehdään tapaustutkimus uudenlaisen verojärjestelyn verotuksellista hyväksyttävyyttä koskevasta oikeusprosessista ja siihen liittyvästä lainopillisesta tulkintakiistasta. Osajulkaisussa arvioidaan verokonsulttiyhtiöillä työskentelevien verotutkijoiden tuottamaa lainopillista kirjallisuutta, ja tarkastellaan, miten se edistää yhtiöiden intressiä tulkintakiistassa. Osajulkaisu IV käsittelee vero-oikeudellista lakisidonnaisuuden periaatetta. Vaikka periaatteen merkitys vero-oikeudessa on laajasti tunnustettu, sen tulkintavaikutuksista vallitsee sitkeä erimielisyys. Osajulkaisussa arvioidaan lakisidonnaisuuden periaatetta koskevaa tulkintakiistaa erilaisten taloudellisten intressitahojen ja poliittisten ideologioiden kannalta.

Tutkimus osoittaa, että vero-oikeudellisen tutkimuksen intressiristiriitojen vuoksi tutkimusala vinouttaa verolainsäädännön tulkintaa. Koska merkittävä osa verotutkijoista työskentelee verokonsulttialalla, painottuvat alalla tuotetussa tutkimuksessa verokonsulttiyhtiöiden ja näiden asiakkaiden intressit. Tutkimuksessa esitetään, kuinka verotutkimus voi toimia tekijänä, joka parantaa taloudellisesti vahvojen yhteiskunnallisten tahojen mahdollisuuksia minimoida verojaan ja samalla vähentää verolain tulkinnan demokraattista legitiimiyttä. Näin ollen tutkimuksessa laajennetaan vallitsevaa käsitystä verokonsulttialan poliittisesta vallasta, minkä lisäksi siinä esitetään uudenlainen tapa ymmärtää aggressiiviseksi verosuunnitteluksi kutsutun sääntelyongelman syntyä. Väitöskirjassa esitetään, että oikeustieteessä tulisi kiinnittää enemmän huomioita tutkijoiden intressiristiriitoihin. Jatkotutkimuksessa tulisi selvittää miten intressiristiriidat vaikuttavat oikeustieteeseen eri oikeuden aloilla.
Original languageFinnish
Awarding Institution
  • University of Helsinki
Supervisors/Advisors
  • Mäenpää, Olli, Supervisor
  • Koskenniemi, Martti, Supervisor
Award date28 Jan 2022
Place of PublicationHelsinki
Publisher
Print ISBNs978-951-51-7829-9
Electronic ISBNs978-951-51-7830-5
Publication statusPublished - 28 Jan 2022
MoE publication typeG5 Doctoral dissertation (article)

Fields of Science

  • 513 Law

Cite this