Aktiva offer och passiva förövare: Dagspressens bild av de etniska konflikterna i Håkanböle hösten 2000

Translated title of the contribution: Race War or Boyish Prank?: How the Press Reported on a Series of Ethnic Conflicts in a Vantaa-suburb Håkansböle in 2000

Research output: ThesisBachelor's thesisTheses

Abstract

Denna pro gradu-avhandling granskar dagspressens rapportering om en serie våldsdåd som ägde rum mellan somaliska och finländska ynglingar i Vandaförorten Håkansböle hösten 2000. Pressen skrev om händelserna med varierande vinkling och begreppsram. Då kvällspressen berättade om ett ’RASKRIG’ skrevs det på insändarspalter om ett ’byslagsmål’ som har föga med rasism att göra. Denna avhandling behandlar två dagstidningars, Helsingin Sanomats och Hufvudstadsbladets, rapportering om konflikterna under perioden 19 september till 25 oktober år 2000 med fokus på de fyra första dagarna av rapporteringen. Den teoretiska ramen för avhandlingen baserar sig på idén om mediernas aktiva roll i skapandet och upprätthållandet av stereotyper och fördomar om ’den andra’. Utgångspunkten är att mediediskurser genom systematisk och negativ representation av etniska minoriteter kontribuerar till förstärkandet och legitimerandet av vi-gruppens, det vill säga majoritetsbefolkningens, dominans i samhället. Genom att med diskursanalys, enligt den holländska diskursanalytikern Teun A. van Dijks teorier, granska vilka aktörsgrupper som får sin röst hörd, inom vilka sociala roller och i samband med vilka teman de presenteras, så kartlägger denna pro gradu-avhandling om, och i så fall hur, tidningarna skapar en bild av händelserna där ’vi’ och ’de’ inte framträder på lika villkor. Studiens resultat bekräftar till stora delar tidigare forskning inom området: Somalierna i Håkansböle marginaliseras i rapporteringen eftersom de exempelvis inte får komma till tals lika ofta som polisen eller andra myndighetsrepresentanter. Men rapporteringen är inte fylld med sakfel, den innehåller artiklar skrivna ur flera aktörers synvinklar och somalierna presenteras inte bara som lidande offer, utan också som aktiva samhällsmedlemmar. Skiljelinjen mellan vi- och de-grupperna i dessa två dagstidningars rapportering går inte enbart mellan finländare och somalier, utan det finns en annan aktörsgrupp, de unga rasisterna, förövarna i dramat, som nästan helt exkluderas från mediediskursen.
Translated title of the contributionRace War or Boyish Prank?: How the Press Reported on a Series of Ethnic Conflicts in a Vantaa-suburb Håkansböle in 2000
Original languageSwedish
Awarding Institution
  • University of Helsinki
Award date5 May 2003
Place of PublicationHelsingfors
Publisher
Publication statusPublished - 5 May 2003
MoE publication typeG1 Polytechnic thesis, Bachelor's thesis

Note regarding dissertation

Shorter version published in a volume edited by Tom Sandlund

Fields of Science

  • 518 Media and communications

Cite this