Spirometrian suorittaminen ja tulkinta : uudet suomalaiset ja monikansalliset viitearvot käyttöön - Suomen Kliinisen Fysiologian yhdistyksen ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen suositus 2015

Research output: Contribution to journalReview Articlepeer-review

Abstract

•Hil­jattain on jul­kaistu uu­det suoma­laiset ai­kuisten spi­ro­metrian vii­tearvot, joi­den mit­taukset kat­tavat myös vanhus­väestön 84 vuo­den ikään as­ti. •Uu­sien ar­vojen tulkin­nassa otetaan käyt­töön mi­tatun ar­von poik­keaman mää­rä viitear­vo­po­pu­laation ­kes­kiar­vosta z-yksik­köinä (sama kuin SD). Muu­toksen vaikeu­saste ar­vioidaan z-ar­von mu­kaan. •Nor­maalin va­riaation ala­raja on klii­ni­sissä tutki­muk­sissa kai­kille spi­ro­met­ria­muut­tu­jille sa­ma (z-ar­vona –1,65). Ter­veistä 95 % asettuu tä­män ra­jan ylä­puo­lelle. •Syn­ty­pe­rältään ulko­maa­laisten las­ten ja ai­kuisten tutki­muk­sissa suosi­tellaan käytet­tä­väksi uu­sia kansain­vä­lisiä GLI2012-vii­tear­voja. •Suo­ma­laisten las­ten tutki­muk­sissa suosi­tellaan käytet­tä­väksi edelleen van­hoja suoma­laisia viitear­voja, mut­ta nii­den klii­ni­sessä sovel­ta­mi­sessa suosi­tellaan nyt z-ar­vojen käyt­töä. •Ai­kuisten van­hat suoma­laiset vii­tearvot ei­vät ole perus­tuneet todel­lisiin mittaus­tu­loksiin yli 64-vuo­tiailla. Van­hojen ar­vojen käyt­tö on aiheut­tanut toden­nä­köi­sesti hengi­tys­tieobst­ruktion yli­diag­nos­tiikkaa vanhem­missa ikä­ryh­missä.
Original languageFinnish
JournalSuomen lääkärilehti
Volume71
Issue number23
Pages (from-to)1673-1681
Number of pages9
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA2 Review article in a scientific journal

Fields of Science

  • 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine

Cite this