Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset – Havaintoja pilottihankkeesta

Timo Seppälä, Miika Linna, Outi (Tintti) Elonheimo

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Abstract

Julkisen terveydenhuollon kustannukset muodostavat merkittävän osan valtion ja kuntien menoista. Valtion Vaikuttavuus ja tuloksellisuus –ohjelma (aiemmin Tuottavuusohjelma) pyrkii osaltaan hillitsemään kustannusten kasvua määrittä- mällä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja kohdentamalla resursseja tehokkaasti (Valtiovarainministeriö, 2013). Tuotannon tehostaminen mahdollistaa suurem- man tuotannon samoilla resursseilla tai saman tuotannon pienemmillä resursseil- la. Terveyskeskusten tuottavuus -pilottihankkeen tavoitteena oli tarkastella mahdollisuuksia kerätä ja mitata panos- ja tuotostietoja aiempaa tarkemmin ja selvittää sen tuottamaa hyötyä tuottavuustutkimukselle. Tulos oli kolmitahoinen. Yhtäältä, tuotostietojen keruun tarkentamisen lisäksi tulisi keskittyä samassa suh- teessa panostietojen yhdenmukaiseen keräämiseen ja tarkentamiseen. Pilotti- hankkeessa annetusta tarkan panostietojen keruun ohjeistuksesta huolimatta, tiedot olivat varsin puutteellisia ja niiden tarkkuudessa oli merkittävää vaihtelua. Toiseksi, diagnoositietojen heikko kirjaamisalttius aiheutti osaltaan sen, että tuot- teistamisella ei saatu täysimääräistä hyötyä tuottavuuslaskentaan vaan tuotta- vuustulokset olivat yhtä luotettavia kuin potilaiden lukumääriä laskettaessa. Kolmanneksi, niissä terveyskeskuksissa, joissa diagnoosikirjaaminen oli hoidettu hyvin, tuotosmääritteen tarkentaminen panoshintavakioidussa tuottavuusvertai- lussa paransi terveyskeskuksen sijoitusta kuvaten siten hyvin tuotteistuksen mer- kitystä tuottavuusanalyyseissa.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherValtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research
Number of pages31
ISBN (Electronic)978-952-274-133-2
Publication statusPublished - Dec 2014
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameVATT Valmisteluraportit
PublisherValtion taloudellinen tutkimuskeskus
No.22
Volume2014
ISSN (Electronic)1798-0313

Fields of Science

  • 3141 Health care science
  • 511 Economics
  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health

Cite this