Tunnistatko infantiilispasmit? nopea hoidon aloitus voi parantaa ennustetta

Research output: Contribution to journalReview Articlepeer-review

Abstract

Infan­tii­lis­pas­mioi­reyh­tymä on etio­lo­gialtaan hete­ro­gee­ninen, ime­väi­siässä al­kava epi­lepsia. Tyypil­linen koh­taus on infan­tii­lis­pas­mi­sarja, mut­ta myös yksit­täisiä spas­meja tai muun­laisia koh­tauksia voi esiintyä. Oireyh­tymään liit­tyy kehi­tyksen pysäh­ty­minen tai taantu­minen, jo­ka voi al­kaa jo en­nen klii­nisten spasmien havait­se­mista. Infan­tii­lis­pas­meja tai kehi­tyksen hidas­tu­mista epäil­täessä lap­si tu­lee lä­hettää kiireel­li­sesti jatko­tut­ki­muksiin lasten­neu­ro­lo­giseen yk­sikköön. Yli puo­lella poti­laista spasmien etio­logia sel­viää esi­tie­tojen, sta­tuksen ja ai­vojen magneet­ti­ku­vauksen avulla. Etio­lo­gialla ja no­pealla asian­mu­kaisen hoi­don aloi­tuk­sella on merki­tystä en­nusteen kan­nalta.
Original languageFinnish
JournalSuomen lääkärilehti
Volume71
Issue number19
Pages (from-to)1377-1382
Number of pages6
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA2 Review article in a scientific journal

Fields of Science

  • Spasms, Infantile
  • +diagnosis
  • +therapy
  • Epilepsy
  • Brain
  • +physiopathology
  • Infant
  • 3123 Gynaecology and paediatrics

Cite this