Tutkiva oppiminen luonnontieteellisen opetuksen tukena mobiilissa oppimisympäristössä

Seppo Salmivirta

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Väitöskirjassa tarkastellaan tutkivan oppimisen oppimisympäristössä esiintyviä
oppimisen piirteitä ja kehitettyä mobiilin teknologian tukemaa oppimisympäristöä
opiskeltaessa luonnontieteitä. Tutkimus tarkastelee tietoa konstruktivistisista ja
sosiokonstruktivistisista lähtökohdista käsin, kehittämistyön kohteena olleen oppimisympäristön kontekstissa.

Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena yhteistyössä kuudesluokkalaisten koululuokan ja luokanopettajan kanssa. Kehittämistyön aikana lukuvuonna
2012-2013 toteutettiin kolme kehittämissykliä. Tutkimuksen aineisto koostui oppilasryhmien ja opettajan haastatteluista ja käytettyyn verkkoympäristöön tallentuneesta tietokanta-aineistosta: verkkoympäristön rakenteesta, verkkokeskusteluista ja oppilasryhmien tutkimusraporteista. Oppilashaastattelut toteutettiin virikkeitä antavalla stimulated recall -menetelmällä puolistrukturoituina ryhmähaastatteluina jokaisen kehittämissyklin jälkeen. Virikkeenä haastateltavien kanssa käytettiin oppimisprojektien verkkoympäristöä. Opettajaa haastateltiin puolistrukturoidun teemahaastattelun menetelmällä. Haastatteluaineisto analysoitiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin sekä teoriaohjaavasti että aineistosta nousevina merkityksinä. Verkkoaineisto analysoitiin sisällön erittelyn ja sisällönanalyysin menetelmin. Verkkoaineiston analyysi jakautui sekä laadulliseen että määrälliseen analyysiin.

Tutkimustulokset osoittavat, että oppilaiden työskentelyssä tutkivan oppimisen mobiilissa oppimisympäristössä näkyy oppimisen ominaispiirteitä kuten aktiivisuus, intentionaalisuus, konstruktiivisuus ja reflektointi. Samalla nousee esiin tutkivan oppimisen taidoiksi nimetty joukko geneerisiä taitoja. Luonnontieteiden opetukselle tärkeiden oppijoiden tekemien tutkimuskysymysten ja tarkentavien kysymysten esittämistä voidaan tutkimustulosten mukaan parantaa kontekstia kehittämällä ja verkkokeskustelua hyödyntämällä. Tuloksista ilmenee myös, että mitä enemmän oppijoiden työskentelyssä esiintyi tutkivan oppimisen taitoja, sitä useampia tutkimuskysymyksiä he pystyivät eri tavoin selvittämään.

Mobiilin teknologian käytöllä on positiivinen yhteys tutkimuksessa esiintyneisiin oppimisen piirteisiin. Mitä enemmän oppilaat kokivat mobiilin teknologian tuomia etuja opiskeluun, sitä enemmän he ilmaisivat haastattelussa merkityksellisen oppimisen piirteitä. Liikuteltavan laitteen nopeus ja kätevyys työsken-
telyssä tukevat yhteistoiminallisuutta ja keskustelun syntymistä joustavassa oppimisympäristössä. Tulokset osoittavat, että verkkoympäristöön voidaan rakentaamonipuolinen oppimista tukeva ympäristö. Oppilaiden verkko- ja lähiohjaaminen työskentelyn aikana on merkityksellistä. Tuloksista ilmenee, että oppijat tarvitsevat tukea ja virikkeitä teknologian hyödyntämisessä opiskelun tukena. Oppilaiden ja opettajan kokemukset kuitenkin osoittavat, että kehittämistoimien avulla voidaan merkittävästi vähentää mobiilin työskentelyn haasteita
Original languageFinnish
Supervisors/Advisors
  • Lavonen, Jari, Supervisor
  • Lakkala, Minna, Supervisor
Award date8 Sept 2020
Place of PublicationHelsinki
Publisher
Print ISBNs978-951-51-6101-7
Electronic ISBNs978-951-51-6102-4
Publication statusPublished - 7 Jun 2020
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this