Vem är jag, vem är vi, vem är vem i vårt land? Kontextens betydelse för gruppidentifikation och stereotypier bland svensk- och finskspråkiga i Finland och Sverige.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Abstract

Utifrån teorin om social identitet [SIT] och sociolingvistiska teorier fokuserar avhandlingen på identifikation med språkgrupper och på tendensen till partiskhet (dvs. att favorisera den egna gruppen och/eller nedvärdera utgruppen) i ett riksomfattande representativt urval av svensk- och finskspråkiga i Finland och Sverige (N = 2479). ---- I avhandlingen som består av fyra artiklar och ett sammandrag studeras vilken betydelse lokala skillnader i etnolingvistisk vitalitet (dvs. andelen svenskspråkiga på hemorten), individens språkkontakter och språkkunskaper har för minoritetsmedlemmars (finlandssvenskarnas) språkgruppsidentifikation, samt i vilken mån denna identifikation är multipel. Ovan nämnda sociolingvistiska faktorers samt gruppidentifikationens betydelse för tendensen till partiskhet undersöks likaså inom ramen för den finlandssvenska minoriteten. Genom att jämföra de svensk- och finskspråkiga minoritets- och majoritetsgrupperna i Finland och Sverige besvaras frågor om vilken betydelse gruppens storlek, gruppens status och valören på de drag som tillskrivs grupperna har för tendensen till partiskhet och för innehållet i stereotypier samt i vilken mån det råder en konsensus kring stereotypierna som tillskrivs de aktuella språkgrupperna.

Resultaten antyder endast ett svagt samband mellan den lokala etnolingvistiska vitaliteten och den etnolingvistiska identiteten, medan ett mer finskspråkigt kontaktnätverk och högre subjektiva kunskaper i finska har samband med en starkare identifikation som två- och finskspråkig. Högre subjektiva kunskaper i finska minskar inte identifikationen som finlandssvensk. Studien visar sålunda att finlandssvenskarna har en multipel etnolingvistisk identitet som karaktäriseras av ett additivt snarare än ett subtraktivt mönster: de identifierar sig starkt som finlandssvenskar och i varierande grad samtidigt som två- och/eller finskspråkiga samt som finländare. En lägre lokal etnolingvistisk vitalitet, ett mer svenskspråkigt nätverk för språkkontakter och en stark identifikation som finlandssvensk ökar tendensen till partiskhet, medan en stark identifikation som finländare har samband med lägre partiskhet. Studien visar också att minoritetsmedlemmarna i bägge länderna visar mera partiskhet än majoritetsmedlemmarna oberoende av valören på de drag som tillskrivs grupperna, medan effekten av gruppens status är mer mångtydig. Gruppens storlek påverkar också innehållet i stereotypierna och en viss konsensus tycks råda beträffande vilka stereotypier som i högre grad kännetecknar respektive språkgrupp.

Resultaten från dessa studier med ett representativt urval av naturliga grupper bekräftar vissa tidigare resultat från experimentella studier, men ifrågasätter också SITs förmåga att beskriva och förklara de multipla identifikationer som framträder i dagens mångkulturella samhällen. Avhandlingen framhåller att förståelsen av dessa identiteter kunde ökas med hjälp av teorier om ackulturation och gemensamma ingrupper ur tvärkulturell (social-)psykologi. Avhandlingen visar också att kontextuella faktorer som gruppstorlek, gruppstatus, gruppers historia, ideologi och andra aspekter i den sociolingvistiska miljön bör beaktas när gruppidentifikation och stereotypier studeras i naturliga grupper.
Original languageSwedish
Place of PublicationHelsingfors
Publisher
Print ISBNs978-952-10-5233-0
Electronic ISBNs978-952-10-5234-7
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeG5 Doctoral dissertation (article)

Fields of Science

  • 5144 Social psychology

Cite this