Kasvatustieteen päivät 2021

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Kuvaus

Paperiesitys "Yläkoululaisten oppiainearvostus-minäkäsitysprofiilien yhteys arvosanoihin ja menestykseen osaamistesteissä", Kasvatustieteen päivät 2021, Jyväskylä.

Abstrakti: Odotusarvoteorian mukaan odotukset ja arvostukset vaikuttavat yksilön valintoihin ja suoriutumiseen, esimerkiksi koulumenestykseen sekä koulutustavoitteisiin ja -valintoihin. Eri oppiaineita koskevien arvostusten ja minäkäsitysten rinnakkainen tarkastelu henkilösuuntautunutta lähestymistapaa hyödyntäen on osoittanut, että osalla oppilaista suhtautuminen matematiikkaan ja kieliaineisiin on voimakkaasti eriytynyttä. Onkin olennaista selvittää, missä määrin eriytymistä esiintyy, millaisiin tekijöihin se on yhteydessä ja mitä siitä seuraa.

Lisää tietoa eriytymisestä ilmiönä on saatu tarkemman profiloinnin avulla, käyttämällä ryhmittelyperusteena kahteen eri oppiaineeseen liittyvien arvostusten kaikkia ulottuvuuksia (kiinnostus, tärkeys, hyöty, kustannukset). Tämänkaltaiset tutkimukset ovat kuitenkin vielä suhteellisen harvassa. Yleisempien motivaatiotaipumusten, tavoiteorientaatioiden, yhteyttä oppiainerajat ylittäviin arvostus-minäkäsitysprofiileihin ei myöskään ole vielä tutkittu.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 1) millaisia matematiikan ja äidinkielen oppiainearvostus-minäkäsitysprofiileita yläkoululaisilla voidaan tunnistaa ja 2) miten profiilit ovat yhteydessä a) tavoiteorientaatioihin ja b) menestykseen osaamistesteissä (matemaattinen ja kielellinen).

Aiempien tutkimusten perusteella on oletettavaa, että oppilaiden arvostukset ja minäkäsitykset tiettyä oppiainetta koskien ovat keskenään pääasiassa samansuuntaisia. Molempiin oppiaineisiin liittyvien uskomusten suhteen oppilaiden voidaan puolestaan olettaa jakautuvan ainakin kolmeen ryhmään: sekä matematiikkaan että äidinkieleen myönteisesti suhtautuviin (korkeat arvostukset, matalat kustannukset, myönteiset minäkäsitykset), matematiikkaan äidinkieltä myönteisemmin suhtautuviin ja äidinkieleen matematiikkaa myönteisemmin suhtautuviin. Tiettyyn oppiaineeseen liittyvien myönteisten uskomusten voidaan olettaa linkittyvän menestykseen vastaavassa osaamistestissä ja oppimisorientaation olevan erityisen voimakasta oppilailla, jotka suhtautuvat myönteisesti kumpaankin oppiaineeseen.

Ehdotetussa konferenssiesityksessä oppiainerajat ylittäviä motivaatioprofiileita tarkastellaan tuoreen, valtakunnallisesti kattavan aineiston pohjalta. Peruskoulun 7., 8. ja 9. luokat käsittävää kysely- ja osaamistestiaineistoa (N ≈ 8000) kerätään parhaillaan DigiVOO-hankkeessa (lisätietoa: https://www.researchreal.fi/projektit/digivoo-hanke/), ja sitä päästään analysoimaan lokakuussa 2021. Aineisto tullaan analysoimaan konfirmatorisen faktorianalyysin, latentin profiilianalyysin ja varianssianalyysin avulla.
Aikajakso25 marrask. 2021
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
Tunnustuksen arvoKansallinen