Lääkehoidon arvioinnin määrittely moniammatillisesta näkökulmasta Suomen terveydenhuollossa Delphi-menetelmällä

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Lääkehoidon arvioinneilla voidaan arvioida potilaan lääkityksen tarkoituksenmukaisuus sekä tunnistaa ja ratkaista hoidollisesti merkittäviä lääkehoitoon liittyviä ongelmia. Lääkehoidon moniammatilliset arvioinnit on nostettu useissa terveys- ja lääkepoliittisissa linjauksissa esille keinoina erityisesti iäkkäiden lääkitysturvallisuuden parantamiseksi. Moniammatilliset toimintatavat sekä niiden kehittäminen ovat keskeisiä keinoja edistettäessä lääkkeen käyttäjien kokonaisvaltaista hoitoa. Lääkehoidon arvioinnit on määritelty moniammatillisesta näkökulmasta aikaisemmissa yhteyksissä, mutta moniammatilliseen yksimielisyyteen perustuvaa lääkehoidon arvioinnin määritelmää ei ole työstetty.

Tutkimuksen tavoitteena oli yhtenäistää lääkehoidon arvioinnin määrittely moniammatillisesta näkökulmasta Suomen terveydenhuollon eri toimintaympäristöihin sopivaksi. Tavoitteena oli luoda lääkäreille, sairaanhoitajille, farmasian ammattilaisille, tietohallinnon ammattilaisille sekä lääkkeen käyttäjille yhtenäinen käsitteellinen perusta lääkehoidon arvioinnin käsitteelle ja toteutukselle moniammatillisesti. Lisäksi tavoitteena oli lääkehoidon arvioinnin implementaation tukemiseksi määritellä eri terveydenhuollon ammattiryhmien tehtäviä ja vastuita moniammatillisessa lääkehoidon arvioinnissa.

Määritelmä kehitettiin kolmikierroksisella kyselymuotoisella Delphi-menetelmällä. Delphi-menetelmä on laadullinen konsensusmenetelmä ja asiantuntijoiden näkemykseen perustuva tutkimus, jonka päämääränä on saavuttaa asiantuntijoiden konsensus tutkittavasta asiasta. Delphi-kierrokset toteutettiin sähköisinä kyselyinä syys-joulukuussa 2020, jolloin asiantuntijapanelistit arvioivat lääkehoidon arvioinnin osa-alueiden sisältöä, tutkijoiden kehittämää moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin määritelmäehdotusta sekä eri terveydenhuollon ammattiryhmien tehtäviä ja vastuita lääkehoidon arvioinnissa. Lopulliseen asiantuntijapaneeliin kuului 41 asiantuntijaa: 12 lääkäriä, 13 farmasian ammattilaista, 10 sairaanhoitajaa ja 6 tietohallinnon ammattilaista. Tutkimuksen tulokset analysoitiin sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

Tutkimuksen tuloksena saavutettiin konsensus lääkehoidon arvioinnin määritelmästä moniammatillisesta näkökulmasta. Eri ammattiryhmien vastuiden ja tehtävien osalta konsensusta ei saavutettu kuin yksittäisistä tehtävistä. Haastavina osa-alueina nousivat esille lääkehoidon arvioinneista hyötyvien lääkkeenkäyttäjäryhmien määritteleminen sekä tilanteet, joissa lääkehoidon arviointi tulisi suorittaa. Tulevaisuudessa tulee tutkia enemmän tehtävien vastuujakoa eri ammattiryhmien kesken esimerkiksi määrittelemällä erikseen tehtävien vastuut erilaisissa toimintaympäristöissä.

Näin perusteellista lääkehoidon arvioinnin määrittelyä moniammatillisesta näkökulmasta ei olla aikaisemmin tehty Suomessa. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää kehitettäessä erilaisia lääkehoidon arvioinnin toimintamalleja ja yhtenäistäessä lääkehoidon arviointikäytäntöjä sekä potilastiedon kirjaamiskäytäntöjä. Täten voidaan lisätä potilas- ja lääkitysturvallisuutta, lääkehoidon kokonaishallintaa sekä edesauttaa lääkehoidon arviointien implementaatiota pysyväksi ja määräajoin tehtäväksi osaksi lääkkeen käyttäjän lääkehoitoprosessia.
Aikajakso2021