Monikielisten opiskelijoiden tekstitaidot historiassa

Ouakrim-Soivio, N. (Puhuja), Johanna Saario (Puhuja)

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Kuvaus

Perusopetuksen (2014) ja nuorten lukiokoulutuksen (2015; 2019) historian opetussuunnitelmaperusteet on laadittu taitopainotteisiksi. Käytännössä taitopainotteisuus ilmenee oppiaineen tavoitteissa, joissa edellytetään opiskelijoilta tekstitaitojen hallintaa, johon liittyy esimerkiksi lähdeaineiston kanssa työskentelyä.
Historian tekstitaidoilla voidaan suppeimmillaan tarkoittaa lähteiden lukemisen taitoa ja tiedon tuottamista niiden pohjalta. Laajemman määrittelyn mukaan historian tekstitaitoihin sisältyy kyky analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia tekstejä ja taito tulkita lähteitä suhteessa niiden historialliseen kontekstiin sekä taito esittää näitä tulkintojaan. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että lukiolaiset ovat saavuttaneet näitä opetussuunnitelmatavoitteita varsin vaihtelevasti.
Tässä tutkimuksessa analysoimme, miten lukiokoulutukseen pyrkivät tai sen jo aloittaneet monikieliset maahanmuuttajataustaiset opiskelijat osaavat tulkita historiallisia lähteitä, miten he vastaavat lähteiden pohjalta esitettyihin kysymyksiin, miten he kykenevät tuottamaan kysymykseen kirjallisen vastauksen lähteisiin pohjautuen.
Tutkimusaineistomme muodostui kolmen eri koulun lukioon valmistavien ryhmän monikielisiltä opiskelijoilta (N = 41) ja lukio-opintonsa jo aloittaneilta monikielisiltä opiskelijoilta (N = 10) kerätystä aineistosta. Aineisto kerättiin Suomen sisällissotaa käsittelevällä tehtäväsarjalla, jossa oli taustakysymysten lisäksi kaksi alkuperäislähteisiin perustuvaa väittämätehtävää ja yksi tekstin tuottamista edellyttävä avotehtävä. Aineisto analysoitiin sekä määrällisesti että laadullisesti.
Alustavat tuloksemme osoittavat, että opiskelijat saivat lähteiden ymmärtämiseen perustuvista suljetuista tehtävistä keskimäärin noin puolet maksimipisteistä, mutta tuottamistehtävästä opiskelijat saivat keskimäärin hieman alle kolmasosan enimmäispistemäärästä. Hajonta oli suurta kaikkien kolmen tehtävän pistekeskiarvoissa. Koulu taustamuuttujana selitti jopa 18 prosenttia opiskelijoiden avotehtävästä saamista pisteistä. Huomiomme kiinnittyi myös opiskelijoiden avovastausten laatuun, joka vaihteli suuresti. Pohdimme myös, missä määrin monikielisten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tekstitaitojen tulisi kehittyä, jotta ne vastaisivat esimerkiksi lukion historian opetussuunnitelmaperusteissa asetettuja tavoitteita.
Aikajakso7 helmikuuta 2020
Tapahtuman otsikkoAinedidaktiikan symposium: Opetuksen ja oppimisen ytimessä
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiTampere, Suomi
Tunnustuksen arvoKansallinen