Oikeusministeriö (Ulkoinen yksikkö)

Korpisaari (ex. Tiilikka), P. (Hallituksen jäsen)

Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli kansallisessa/kansainvälisessä komiteassa, toimikunnassa tai hallituksessa

Kuvaus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI-työryhmän) jäsen.
Työryhmän tehtävänä on
1) selvittää Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien kan sallisten lainsäädäntötoimenpiteiden tarve sekä erityisesti se, onko voimassa olevan henkilötietolain kaltaiselle yleiselle kansalliselle tietosuojalainsää dännölle tarvetta ja valmistella ehdotus asiasta mahdollisesti tarvittavaksi yleiseksi lainsäädännöksi;
2) selvittää, onko kansallista tietosuojaviranomaista koskevaa kansallista lain säädäntöä tarpeen tarkistaa ja valmistella ehdotus tarvittavaksi lainsäädän nöksi kansallisesta tietosuojaviranomaisesta, sen organisaatiosta, tehtävistä ja toimivaltuuksista;
3) selvittää tietosuoja-asetuksen jäsenvaltion lainsäädännölle jättämän kansal lisen liikkumavaran antamat mahdollisuudet sekä esittää periaatteet liikku mavaran tarkoituksenmukaisesta käytöstä;
4) koordinoida ja avustaa henkilötietojen käsittelystä annetun erityislainsää dännön tarkistamiseksi tehtävää lainvalmistelutyötä.
Aikajakso17 helmikuuta 201616 helmikuuta 2018
PidettyOikeusministeriö, Suomi
Tunnustuksen arvoKansallinen