Valokuva Helinä Hartikainen

Helinä Hartikainen

1973 …2022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

 Date and place of birth: 11.8.1947 Ilomantsi

Current Position

1990 Professor extraordinary (Soil and Environmental Chemistry)

Education

1973 M.Sc., University of Helsinki, M.Sc. Thesis, grade eximia cum laude approbatur

1977 Lic. Sc., University of Helsinki, (Agricultural Chemistry and Physics, Limnology)

1980 D.Sc., University of Helsinki, Finland D.Sc. Thesis, grade eximia cum laude approbatur

1983 Docent in Agricultural Chemistry and Physics, University of Helsinki 

Professional experience

1971 Research trainee, Swedish Agricultural University, Ultuna, Sweden

1972 Laboratory assistant, Agricultural Research Centre, Finland

1972-1973 Acting reseacher, Agricultural Research Centre, Finland

1973-1985 Assistant in Agricultural Chemistry, University of Helsinki,

1986 Senior scientist, Academy of Finland

1987-1990 Senior reseacher, Academy of Finland

1990-2017 Professor of Soil and Environmental Chemistry, University of Helsinki

2018-  Emerita professor of Soil and Environmental Chemistry

 

 

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimuksessa on kolme ympäristön laatuun ja ihmisten hyvinvointiin liittyvää pääteemaa.

1) Seleenin (Se) biogeokemiaa ja kasvituotteiden laatua selvittävissä tutkimuksissa olemme osoittaneet, että vaikka Se:ä ei toistaiseksi lueta kasvinravinteisiin, sillä on lukuisia suotuisia vaikutuksia myös kasveihin kuten antioksidatiivisen kapasiteetin kasvu, tehostunut hiilihydraattime-tabolia ja hidastunut vanheneminen. Meitä kiinnostaa, mitkä maaperätekijät säätelevät Se:n kemial-lisia reaktioita ja biologista käyttökelpoisuutta ja siten myös lannoite-Se:n hyväksikäyttöastetta ja ympäristökäyttäytymistä. Virallisen Se-seurannan tulosten luotettavuuden parantamiseksi olemme esittäneet nykyisen uuttomenetelmän korvaamista tehokkaammalla testillä.

2) Haitallisten metallien ja puolimetallien (esim. antimoni, arseeni, kromi, lyijy, vanadiini) maaperä-kemian ja reaktiomekanismien tutkimus tähtää riskinarviointimenetelmien kehittämiseen ja tieteel-lisen perustan luomiseen lainsäädännössä annettaville ohje- ja raja-arvoille. Samalla luodaan tieteel-listä perustaa eri haitta-aineiden pilaamien maiden ja sedimenttien kunnostusmenetelmien kehit-tämiseen.

3) Vesiensuojelututkimuksessa kehitämme uusia lähestymistapoja, joiden avulla voidaan kuvata
maan kiintoaineksen ja liuosfaasin välisen fosforinvaihdon dynamiikkaa. Tarkoituksena on parantaa valuma-alueelta vesistöihin kulkeutuvan eroosioaineksen aiheuttaman fosforikuormituksen riskin-arvioinnin tieteellistä perustaa ja samalla luoda pohjaa uudentyyppisille ratkaisuille vesistöjen fosfori- kuormituksen pienentämiseksi. Isotermitekniikkaa sovelletaan myös järvisedimenttien fosforin-vaihdon kuvaamiseen. Koekentiltä otettujen näytteiden avulla selvitetään, voidaanko kuormitusta hallita käyttämällä erilaisia maaparannusaineita tai muuttamalla maankäyttötapoja.

Tieteenalat

  • 4111 Maataloustiede
  • 1172 Ympäristötiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai