Mari Wiklund, Yliopistonlehtori

 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Suomi

20032020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

TUTKIMUKSEN KUVAUS:

Vuonna 2009 alkanut tutkimushankkeeni kohdistuu autismikirjon varhaisnuorten puheen prosodiaan, ei-kielelliseen viestintään ja ymmärrysongelmiin. Tarkemmin sanottuna tarkoitukseni on selvittää: 1) Missä määrin neurotyypilliset henkilöt pitävät autististen henkilöiden puheessa esiintyviä prosodisia piirteitä huomiota herättävinä? 2) Missä määrin kyseisten parametrien numeeriset arvot eroavat neurotyypillisten henkilöiden vastaavista arvoista? 3) Missä määrin nämä piirteet ovat puhujan äidinkielestä riippuvaisia? 4) Mitkä ei-kielelliset erityispiirteet ovat luonteenomaisia autismikirjon varhaisnuorille, sekä missä määrin nämä piirteet ovat kieli- ja kulttuurispesifejä? 5) Mikä rooli prosodisilla ja ei-kielellisillä piirteillä on autististen henkilöiden ymmärrysongelmatilanteissä? 6) Mitä muita syitä ymmärrysongelmien taustalta voidaan löytää?

Metodologisesti tutkimus nojautuu keskustelunanalyysiin sekä instrumentaaliseen ja kokeelliseen fonetiikkaan. Hanketta ovat aiemmin rahoittaneet Koneen Säätiö ja Emil Aaltosen Säätiö. Tällä hetkellä työstän hanketta yliopistotutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.

Lisäksi olen tutkinut autismiin liittyen mm. seuraavia aiheita: autismikirjon varhaisnuorten puheen epäsujuvuus, kuntouttajien responssit autismikirjon nuorten puheenvuoroihin sekä autismikirjon varhaisnuorten nousevan intonaation käyttö.

Vuosina 2011-2012 työskentelin tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa poikkitieteellisesssä ”Kirjoitustulkkaus: prosessi, ymmärrettävyys ja teknologia” -tutkimusprojektissa. Nimensä mukaisesti hanke kohdistui kuulovammaisille suunnatun kirjoitustulkkauksen tutkimukseen. Hankkeessa analysoitiin kirjoitustulkkausprosessia ja tulkkeen ymmärrettävyyttä sekä pyrittiin kehittämään uutta teknologiaa kirjoitustulkkien käyttöön. Oma osuuteni hankkeessa kohdistui pääasiassa tekstin ja puheen väliseen suhteeseen. Tarkemmin sanottuna tutkin sitä, kuinka puheen prosodiset piirteet näkyvät tekstitulkkeessa. Lisäksi tutkin yhdessä kollegojeni kanssa silmänliikkeiden ja tekstin kielellisen prosessoinnin välistä suhdetta.

Olen Helsingin yliopiston Nykykielten laitoksella toimivan CoCoLac-tutkimusyhteisön jäsen. CoCoLac-lyhenne tulee sanoista Comparing and contrasting languages and cultures. Yhteisöön kuuluu noin 40 ranskalaisen, italialaisen, espanjalaisen ja germaanisen filologian oppiaineiden piirissä työskentelevää tutkijaa, joiden tutkimusalat liittyvät tavalla tai toisella sanastontutkimukseen, kontrastiiviseen syntaksiin, teksti- ja diskurssityyppeihin tai kielten ja kulttuurien pragmaattiseen tarkasteluun.

Väitöskirjatutkimukseni (2009) kohdistui puheen kontekstualisointiin prosodisin keinoin tunnettujen ranskalaisten filosofien radiodiskurssissa. Toisin sanottuna tutkin sitä, kuinka tunnusmerkilliset prosodiset piirteet toimivat argumentoinnin apuvälineinä ja vastaanottajan tulkintaprosessia ohjailevina keinoina. Metodologisesti tutkimukseni nojautui keskustelunanalyysiin ja instrumentaaliseen fonetiikkaan. Jatko-opintoaikoinani tutkin väitöskirjaprojektini ohella mm. epäröinnin ilmenemistä puheessa sekä välimerkkien käyttöä internetin chat-keskusteluissa.

Olen vuosien varrella tutkinut hieman myös mm. finiittiverbittömien virkkeiden kääntämistä ranskasta suomeen, prosodisten piirteiden suhdetta välimerkkeihin ja lauserakenteisiin, ymmärrysongelmatilanteita turvapaikkakuulusteluissa, erisnimien prosodisia muotoja institutionaalisessa keskustelussa, kuvailutulkkauksen prosodiaa sekä koodinvaihtojen prosodiaa ulkosuomalaisten puheessa.

 

OPETUKSEN KUVAUS:

Tulen toimimaan vakinaisena yliopistonlehtorina ranskalaisen filologian opintosuunnassa Helsingin yliopiston kielten osastolla 1.12.2019 lähtien.

Olen suorittanut aineenopettajan koulutuksen (2003) sekä runsaasti yliopistopedagogiikan opintoja.

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • ranskalainen filologia
 • ranskan kieli
 • prosodia
 • fonetiikka
 • keskustelunanalyysi
 • ei-kielellinen viestintä
 • Aspergerin oireyhtymä
 • autismi
 • suomen kieli
 • intonaatio
 • kirjoitustulkkaus
 • korjausaloitteet
 • ymmärrysongelmat
 • välimerkit
 • kääntäminen
 • kuvailutulkkaus
 • koodinvaihdot
 • korjaukset
 • sanahaut
 • ulkosuomalaiset
 • asiointitulkkaus
 • katse
 • silmänliikkeet
 • kontekstualisointi

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.

Julkaisut

Ranskan ääntämisopas

Wiklund, M., 24 syyskuuta 2015, 1 toim. Helsinki: Finn Lectura. 147 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

From image to text to speech: The effects of speech prosody on information sequencing in audio description

Hirvonen, M. & Wiklund, M., heinäkuuta 2020, (Hyväksytty/In press) julkaisussa : Text & Talk.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ungrammatical utterances and disfluent speech as causes of comprehension problems in interactions of preadolescents with high functioning autism

Julkaisun otsikon käännös: Epäkieliopilliset lausumat ja epäsujuva puhe ymmärrysongelmien aiheuttajina lievästi autististen varhaisnuorten vuorovaikutuksessaWiklund, M. & Laakso, M., 3 heinäkuuta 2019, julkaisussa : Clinical Linguistics & Phonetics. 33, 7, s. 654-676 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Koodinvaihdot ja prosodia – tapaustutkimus Kanadassa asuvan ulkosuomalaisen puheesta

Wiklund, M. & Kurhila, S., elokuuta 2020, (Hyväksytty/In press) julkaisussa : Virittäjä.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Autistimikirjon poikien intonaation käyttö kysymys- ja kerrontavuoroissa spontaanissa vuorovaikutuksessa

Wiklund, M., Vainio, M. & Ihaksinen, K., maaliskuuta 2020, (Hyväksytty/In press) julkaisussa : Puhe ja Kieli.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Projektit

Aktiviteetit

Journal of Pragmatics (Lehti)

Mari Wiklund (Arvioitsija (reviewer))
15 huhtikuuta 2020

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

Clinical Linguistics & Phonetics (Lehti)

Mari Wiklund (Arvioitsija (reviewer))
17 maaliskuuta 2020

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

Social Psychology Quarterly (Lehti)

Mari Wiklund (Arvioitsija (reviewer))
marraskuuta 2019

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

Folkmålsstudier : Meddelanden från Föreningen för Nordisk Filologi (Lehti)

Mari Wiklund (Arvioitsija (reviewer))
5 elokuuta 2020

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

Journal of Interdisciplinary Voice Studies (Lehti)

Josephine Hoegaerts (Toimittaja (editor)), Mari Wiklund (Toimittaja (editor))
kesäkuuta 2019 → …

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitErikoisnumeron toimittaja

Lehtileikkeet

Haastattelu YLE:n Aamu-TV:ssä

Mari Wiklund

07/02/2017

1 kohde/ Medianäkyvyys

Lehdistö/media

Haastattelu Yliopisto-lehdessä

Mari Wiklund

24/02/2017

1 kohde/ Medianäkyvyys

Lehdistö/media

Haastattelu Humanistilehdessä

Mari Wiklund

20/10/2014

1 kohde/ Medianäkyvyys

Lehdistö/media

Haastattelu Språkbruk-lehdessä

Mari Wiklund

01/03/2015

1 kohde/ Medianäkyvyys

Lehdistö/media