Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

1. Henkilötiedot ja koulutus

– Lahti, Raimo Otto Kalervo. Rikosoikeuden professori. OTT, VTM, VT.

- Puh.: +358400716668

– Syntynyt 12.1.1946 Jyväskylän maalaiskunnassa.

– Ylioppilas Jyväskylän normaalilyseosta 1964. Oikeustieteen kandidaatti 1966, oikeustieteen lisensiaatti 1967, valtiotieteen kandidaatti (nyk. maisteri) 1971 ja oikeustieteen tohtori 1974 (kaikki tutkinnot Helsingin yliopistosta). Varatuomari 1971.

2. Opetus- ja tutkimustoiminta

– Helsingin yliopiston rikosoikeuden assistentti 1967–1970. Valtion yhteiskuntatieteellisen toimikunnan tutkimusassistentti 1970–1973. Turun yliopiston rikosoikeuden vt. professori 1974–1975, professori 1976–1979. Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori1979–2014, professori emeritus 2014->.

– Rikosoikeuden (kriminaalitieteiden) opetustoiminnan lisäksi ollut oikeussosiologian (1970–1972) sekä lääkintä- ja bio-oikeuden (1997–2011) opetuksen alullepanija ja sivutoiminen vastuuopettaja Helsingin yliopistossa. Englanninkielisen LL.M.-diplomiohjelman pääaineen "Comparative and international criminal law and criminal justice" vastuuopettaja 1992–2009.

– Vieraileva tutkija Wisconsin-Madisonin yliopistossa (USA) 5 kk 1983 ja Osakan Kansai-yliopistossa (Japani) 1 kk 2014.

– Johtanut seuraavia tutkimushankkeita, joihin on myönnetty laitoksen ulkopuolista rahoitusta ja joihin on osallistunut usea tutkija: sotilasoikeudenhoito, 1982–1984 (rahoittajina Pääesikunta, opetusministeriö ja Maanpuolustuksen kannatussäätiö); lääkintäoikeudellisia projekteja, 1982–1991 (lääkintöhallitus); rikosoikeustutkimuksen teoreettiset perusteet, 1987–1989 (Helsingin yliopiston tutkimusvarat); potilaan asema ja oikeudet, 1995–1997 (Helsingin yliopiston tutkimusvarat); biolääketiede ja oikeus, 1998–2000 (Suomen Akatemia); talousrikosoikeus, 2001–2009 (sisäasiainministeriö); rikosoikeuden pluralismi, 2004–2005 (Suomen Akatemia); bio-oikeuden teoreettiset perusteet, erityisesti alkio- ja kantasolututkimuksen juridiset ulottuvuudet, 2005–2008 (Suomen Akatemia); tieteellinen tutkimus ja oikeus, 2009–2011 (Suomen Akatemia); ihmistieteiden tutkimusaineistojen jatkokäyttö, 2012–2014 (Koneen Säätiö); kartellien kriminalisoiminen Suomessa, 2013–2014 (Kilpailu- ja kuluttajavirasto); yksilöllistetty lääketiede tyypin 1 diabeteksen ennustamiseksi ja ehkäisemiseksi – oikeudelliset ja eettiset kysymykset, 2015–2019 (Suomen Akatemia).

– Ohjannut 31 valmistunutta väitöskirjaa ja määrätty kymmenkunnan aktiivisesti valmisteilla olevan väitöskirjan ohjaajaksi. Kehittänyt oikeustieteellisen tiedekunnan edustajana aktiivisesti Helsingin hovioikeuspiirin lainkäyttöhenkilöstön koulutustoimintaa.

– Noin 450 julkaisua ja kirjoitusta lähinnä rikosoikeuden ja muiden kriminaalitieteiden sekä lääkintä- ja bio-oikeuden aloilta; niistä yli 90 vieraskielisiä.

– Painottanut tutkimus- ja opetustoiminnassaan monitieteisyyttä ja kansainvälisyyttä sekä teorian ja käytännön vuorovaikutusta.

– Helsingin yliopiston rehtorin asettaman tutkimuseettisen asiantuntijaryhmän jäsen 2003–2004, 2008. Helsingin yliopiston rehtorin asettaman, ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin järjestämistä selvittäneen työryhmän puheenjohtaja 2010.

3. Sivu- ja luottamustoimet

– Lukuisia yliopiston virkaan tai tehtävään liittyneitä tai muita virallisluonteisia sivu- ja luottamustehtäviä.

– Toiminut terveydenhuollon lainsäädännön keskeisissä valmistelutehtävissä (mm. potilasvahinko- ja potilasoikeuslait valmistelleen toimikunnan puheenjohtajana) sekä rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen keskeisissä valmistelutehtävissä (mm. hankeorganisaation johtoryhmän jäsenenä sen koko toiminta-ajan 1980–1999 ja talousrikostyöryhmän puheenjohtajana).

– Antanut asiantuntijalausuntoja eduskunnan valiokunnille vuodesta 1969, ollut lääkintöhallituksen ja sen seuraajavirastojen pysyvä asiantuntija 1970–2008 ja oikeusministeriön vuodeksi kerrallaan nimeämä asiantuntija vuodesta 2000.

– Lukuisia luottamustehtäviä kansainvälisissä ja kotimaisissa järjestöissä ja tieteellisissä organisaatioissa. Muiden muassa Kansainvälisen rikosoikeusyhdistyksen (AIDP) varapresidentti vuodesta 1994. Suomen Kriminalistiyhdistyksen puheenjohtaja 1998–2005 ja Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen puheenjohtaja 1999–2001. Suomen johtavan oikeustieteellisen aikakauskirjan, Lakimiehen, päätoimittaja 1991–1999.

– Valittu YK:n yleiskokouksen päätöksellä entisen Jugoslavian alueella tapahtuneita sotarikoksia käsittelevän kansainvälisen tuomioistuimen (ICTY) ad litem -tuomariksi kaudelle 2005–2009.

4. Tärkeimmät huomionosoitukset

– SL K 2005, SVR R I 1995. XXX 2000.

– Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 1984.

– Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII Raimo Lahdelle 12.1.2006 omistettu. Toimittajat Petri Jääskeläinen, Pekka Koskinen ja Martti Majanen. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja Sarja A N:o 268. Helsinki 2006. XII + 559 s. (Raimo Lahden bibliografia s. 541–559.)

Festschrift in Honour of Raimo Lahti. Edited by Kimmo Nuotio. Forum Iuris. Helsinki 2007. VI + 374 p.

– Eduskunnan oikeusasiamiehen myöntämä oikeusasiamiesveistos ansiokkaasta laillisuuden ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämisestä 2016.

Tieteenalat

  • 513 Oikeustiede
  • Rikosoikeus ja muut kriminaalitieteet
  • Lääkintä- ja bio-oikeus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai