Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

 

 

Sukupuolentutkimuksen dosentti, Helsingin yliopisto (2015 alkaen); Yliopistotutkija, Helsingin yliopiston Tutkijakollegium (1.9.2016-31.8.2018).

HUOM. Toimin 1.9.2018-31.8.2023 akatemiatutkijana Tampereen yliopistossa (venla.oikkonen@tuni.fi). 

 

TUTKIMUSTOIMINTA

Tutkimushankkeeni Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa tarkasteli kansallisia rokotusohjelmia ympäröivää kulttuurista keskustelua Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Erityinen kiinnostuksenkohteeni on vuoden 2009 H1N1-pandemian aikana Euroopassa käytetty Pandemrix-rokote ja sen yhteys narkolepsiaan. Tieteentutkimukseen, sukupuolentutkimukseen, kulttuurintutkimukseen ja mediatutkimukseen nojaava hankkeeni tutkii rokotteisiin liittyviä kulttuurisia tunnelatauksia ja odotuksia. Lähestyn rokotteita ruumiillisina teknologioina, jotka tuottavat ja uusintavat ymmärrystämme eroista. 

 

Suomen Akatemian rahoittama post doc -tutkimukseni Kuulumisen politiikat: Kansallinen kertomus genomitutkimuksen aikakaudella (2012-2016) tarkasteli kansakunnan käsitteissä genomitutkimuksen myötä tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen lähtökohtana on, että kertomukset kansakuntien synnystä ja kohtalosta perustuvat kuviteltuihin rodullisiin, kulttuurisiin ja historiallisiin eroihin, jotka populaatiogenetiikan kehitys on saattanut kyseenalaiseksi. Tutkimuksessa kysyn, minkälaisia neuvotteluja kansallisten ja etnisten kategorioiden suhteesta geneettiseen tietoon käydään 2000-luvulla angloamerikkalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa. Tarkastelen erityisesti prosesseja, joiden kautta genomiajan kansalliset kertomukset sukupuolittuvat ja rodullistuvat ja sukupuolen ja rodun historiallisesti kontingentit käsitteet kietoutuvat toisiinsa. Pohdin näitä kysymyksiä uudessa monografiassani Population Genetics and Belonging (Palgrave Macmillan 2017).

 

Olen aiemmin tutkimuksessani keskittynyt evoluutiokertomukseen ja kulttuuriseen ymmärrykseen evoluutiosta. Monografiani Gender, Sexuality and Reproduction in Evolutionary Narratives ilmestyi Routledgen julkaisemana toukokuussa 2013. Kirja tarkastelee evoluutiopsykologian suosiota sukupuolen ja seksuaalisuuden selittäjänä amerikkalaisessa ja brittiläisessä nyky-yhteiskunnassa. Kirja sijoittaa evoluutiopsykologisen puheen darwinilaisen evoluutiokertomuksen muodonmuutosten kontekstiin, mistä käsin sosiobiologian ja evoluutiopsykologian sitoumukset ja irrottautumiset suhteessa Darwinin teksteihin piirtyvät esiin. Kirja paikantaa sokeita pisteitä evoluutiopsykologisessa argumentoinnissa laajan populaarin, kaunokirjallisen ja luonnontieteellisen aineiston analyysin kautta. Samalla teos avaa uudenlaisia feministisen ja queer-kritiikin paikkoja.

 

Olen toimittanut Sari Irnin ja Mianna Meskuksen kanssa teoksen Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus (Vastapaino, 2014). Kirja tarkastelee ajankohtaisia bioteknologisia ilmiöitä sukupuolen, seksuaalisuuden ja materiaalisuuden näkökulmista.

 

 

TEHTÄVÄT  TIETEELLISISSÄ  YHTEISÖISSÄ

 • Nordic Network for Gender, Body, Health, johtoryhmän jäsen
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman johtoryhmän jäsen, Helsingin yliopisto

Twitter: @venla_oikkonen

Tieteenalat

 • 616 Muut humanistiset tieteet
 • sukupuolentutkimus
 • kulttuurintutkimus
 • 5200 Muut yhteiskuntatieteet
 • tieteen- ja teknologiantutkimus
 • 518 Media- ja viestintätieteet
 • populaaritiede
 • tiedeviestintä
 • 6122 Kirjallisuuden tutkimus
 • feministinen kirjallisuudentutkimus
 • kertomuksen teoria
 • kaunokirjallisuuden ja biotieteiden suhteet