Kuvaus

Tutkimushanke on osa kansainvälistä tutkimusverkostoa Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages. Verkoston tavoitteena on toteuttaa kognitiivisen kieliopin kehyksessä suomalais-ugrilaisia kieliä vertaileva kieliopin keskeisten rakenteiden kuvaus. Tutkimushankkeen koordinaattorina toimii professori Tiina Onikki-Rantajääskö. Tutkijana hankkeessa työskentelee FT Minna Jaakola (vuoden 2013 alusta), tutkimusavustajana ja väitöskirjantekijänä toimii FM Jutta Salminen, ja osa-aikaisena tutkijana FM Eero Voutilainen. Tutkimusverkostoon kuuluvat myös FT Rigina Ajanki ja FT Mari Siiroinen.

Kansainvälisen verkoston muut jäsenet ovat professori Gábor Nagyn johtama unkarin kognitiivisen kieliopin tutkimushanke (Functional cognitive linguistics research; ELTE, Budapest), professori Tuomas Huumon johtama suomea ja viroa vertaileva hanke (Turun ja Tarton yliopistot, tutkijat Kersten Lehismets ja Csenge Fekete) sekä professori Renate Pajusalun hanke Language and meaning: semantics and grammar in a cognitive perspective (Tarton yliopisto). Lukuisista yhteistyökumppaneista mainittakoon prof. Laura Jandan hanke Tromssan yliopistossa. Verkosto on valinnut kymmenen keskeistä kieliopinkuvauksen teemaa, joita tutkitaan eri kielten tutkijoista koostuvien ryhmien yhteistyönä. Pääosin vertailua tehdään suomen, unkarin ja viron kesken – joissain teemoissa mukana on myös muita uralilaisia kieliä kuten ersä. Verkoston valitsemat tutkimusteemat ovat: 1) sanajärjestys, 2) aspekti, 3) deiksis ja persoonan merkitseminen, 4) episteemisyys ja evidentiaalisuus, 5) postpositiot ja sijajärjestelmä, 6) sananjohto, 7) tempusten vaihtelu diskurssissa, 8) emootioiden ilmaukset, 9) metafora ja 10) metonymia.

Hanke on jatkumonluonteisessa suhteessa sen tutkijoiden edeltäviin hankkeisiin (mm. Mallilukijaa tekemässä) sekä käytettävien aineistojen että tutkimusteemojen osalta. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti kieliopillisten rakenteiden kontekstuaalisiin funktioihin, mikä laajentaa kieliopin kuvausta tekstin näkökulman huomioonottoon. Analyysissa hyödynnetään mm. konstruktiokieliopin piiristä laajempaan käyttöön levinnyttä konstruktion käsitettä, jonka avulla voidaan ylittää perinteisen kieliopinkuvauksen lauseen rajoihin pitäytynyt tarkastelu ja tutkia sitä, mitä funktioita konstruktiot täyttävät myös lauserajaa laajemmassa kontekstissa.

Kansainvälisen tutkimusverkoston yhteistyö käynnistyi hankkeen järjestämällä workshopilla Helsingin yliopistossa ja Saaren kartanossa 20.9.–22.9.2012. Jatkossa tutkimusverkosto kokoontuu vuosittain eri osallistujatahojen järjestämissä seminaareissa.

Hankkeen kesto: 2012–2016. Hanke on saanut rahoitusta Koneen Säätiön kieliohjelmasta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201231/12/2016

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet