Kieltenvälinen tutkimus autismikirjoon liittyvistä prosodisista piirteistä

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, jota luonnehtivat mm. sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, aistiyliherkkyydet sekä rajoittuneet kiinnostuksen kohteet. Tämä poikkitieteellinen hanke kohdistuu autismikirjon varhaisnuorten puheen prosodiaan. ‘Prosodisilla piirteillä’ tarkoitetaan yleensä painotukseen, kestoon, sävelkulkuun, kuuluvuuteen, puhenopeuteen ja puherytmiin liittyviä ilmiöitä, jotka koskevat vähintään tavun laajuisia yksiköitä puheessa. Hankkeen päämääränä on vertailla eri äidinkieliä puhuvien autismikirjon henkilöiden prosodisia piirteitä toisiinsa kokeellisia, instrumentaalisia ja laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutkittavat kielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja ranska. Näitä kieliä vertailemalla pyritään selvittämään, mitkä prosodiset piirteet luonnehtivat autismikirjon henkilöiden puhetta äidinkielestä riippumatta. Lisäksi hankkeessa tutkitaan sitä, miten autismikirjon henkilöt itse havaitsevat ja arvioivat muiden autismikirjon henkilöiden puheessa esiintyviä prosodisia piirteitä. Ensin kustakin kielestä kerättyä aineistoa tutkitaan erikseen, ja tämän jälkeen eri kieliä vertaillaan keskenään. Hankkeessa pyritään määrittelemään autismikirjon henkilöille tyypilliset prosodiset piirteet akustisen fonetiikan keinoin. Lisäksi hankkeeseen sisältyy psykolingvistisiä havaintokokeita, joiden päämääränä on selvittää, missä määrin ja mitä piirteitä neurotyypilliset (ts. ei-autistiset) henkilöt pitävät poikkeavina. Hankkeeseen sisältyy myös laadullinen osio, jossa tutkitaan autismikirjon henkilöiden prosodian käyttöä spontaanissa vuorovaikutuksessa vuorovaikutuslingvistiikan menetelmin.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/2020 → …

Rahoitus

  • HY:n Tulevaisuusrahasto: Tutkijoiden välinen yhteistyöverkosto
  • Emil Aaltosen Säätiö: 200 000,00 €

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • autismi
  • autismikirjo
  • prosodia
  • intonaatio
  • fonetiikka
  • vuorovaikutus
  • keskustelunanalyysi