Projektin yksityiskohdat

Yleistajuinen kuvaus

Maatalousyritysten toimintaympäristö on suuressa murrosvaiheessa ja tämän nopean muutoksen myötä suomalaisen maatalouden rakennekehitys on ollut nopeaa. Rakennekehityksestä huolimatta perheviljelmä on ylivoimaisesti yleisin yrittäjyyden muoto maatiloilla niin Suomessa kuin koko maailmassa. Perheviljelmien menestymisellä on keskeinen rooli ruuantuotannon ja maatalouden harjoittamisen kannalta myös tulevaisuudessa. Perheviljelmien menestymiseen vaikuttavia tekijöitä ei kuitenkaan ole tutkittu yrittäjäperheen ja strategisen johtamisen näkökulmasta. Perhettä ei esimerkiksi ole tarkasteltu resurssipohjaisen teorian mukaisena kriittisenä voimavarana eikä perheviljelmiä ole myöskään aikaisemmin tarkasteltu perheyrittäjyyden viitekehyksessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena tuottaa uutta tietoa perheviljelmien johtamisesta ja kilpailukyvystä.

Tutkimus tehdään kvantitatiivisella tutkimusotteella monimuuttujamenetelmiä käyttäen. Tutkimuksen käyttöön kerätään kyselyaineisto maaliskuussa 2021 ja lisäksi hyödynnetään soveltuvin osin aiemmin vuosina kerättyjä kyselyaineistoja.


TIEDOTE 8.3.2021

VALTAKUNNALLISESSA TUTKIMUSHANKKEESSA SELVITETÄÄN, MITÄ KUULUU SUOMALAISILLE PERHEVILJELMILLE

Perheviljelmä on ylivoimaisesti yleisin maatilayrittämisen muoto niin Suomessa kuin koko maailmassa. Miksi näin on ollut ja onko näin myös tulevaisuudessa, on Helsingin yliopiston maatalousekonomian tutkijoiden ”Menestyvä suomalainen perheviljelmä”-tutkimuksen keskeinen kysymys. Tutkimusta varten kerätään tietoa maaliskuussa toteutettavalla valtakunnallisella sähköisellä kyselyllä.

Perheviljelmistä tarvitaan uutta tutkimustietoa

Suomalaisen maatalouden toimintaympäristön muutoksen sekä siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on olennaisen tärkeää, jotta löydetään parhaat keinot maatilayritysten menestymisedellytysten vahvistamiseksi. Tähän tarvitaan tutkimustietoa erilaisten maatilayritysten johtamisesta, voimavaroista, verkostoista ja toimintamalleista. Tällä hetkellä ei ole olemassa ajantasaista tietoa, millaisilla toimintamalleilla suomalaiset perheviljelmät menestyvät ja mitkä tekijät ovat erityisiä haasteita.

Perheviljelmät muodostavat lähtökohtaisesti oman, erityislaatuisen perheyrittäjyystyypin. Muiden toimialojen tutkimuksissa on todettu, että perheyrittäjyys voi luoda yritykselle merkittäviä kilpailuetuja, mutta toisaalta se voi aiheuttaa myös erityisiä esteitä. Perheyrittäjyysnäkökulman soveltamisen perheviljelmiin odotetaan tuottavan tuloksia, joilla on merkitystä perheviljelmäpohjaisen maatalouden tulevaisuuden kannalta.

Valtakunnallinen kysely maatilayrittäjille

Tutkimuksen puitteissa lähetetään sähköinen kysely joka toiselle suomalaiselle maatilayrittäjälle. ”Nimenomaan perheviljelmien johtamiseen ja menestymiseen liittyvistä asioista ei ole ainakaan viimeisten parinkymmenen vuoden aikana tehty kattavaa tutkimusta. Luotettavaa tietoa asiasta saadaan vain kysymällä yrittäjiltä itseltään. Kyselyyn vastaaminen vie jonkin verran aikaa, mutta uskomme, että kyselyn teemat ovat yrittäjien kannalta mielenkiintoisia. Toivomme vastauksia kaiken tyyppisiltä maatiloilta, olipa kyseessä yksinyrittäjän tai viljelijäperheen johtama tai muulla tavoin hoidettu maatila” kertoo tutkimusryhmän johtaja, maatalousekonomian professori Timo Sipiläinen Helsingin yliopistosta

"Menestyvä suomalainen perheviljelmä” -tutkimus tuottaa tietoa yritystoiminnan kehittämiseksi erityisesti maatilayrittäjien mutta myös päättäjien, aluekehittäjien ja neuvonnan käyttöön. Tutkimustulokset julkaistaan vuoden 2021 aikana. Tutkimusta rahoittaa Fanny ja William Ruthin säätiö.

Tutkimuksesta vastaavat maatalousekonomian yliopistonlehtori Leena Rantamäki-Lahtinen ja professori Timo Sipiläinen Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen osastolta.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
[email protected]

AkronyymiPerheviljelmä
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/02/202031/12/2022

Tieteenalat

  • 512 Liiketaloustiede
  • perheviljelmä
  • perheyritys
  • strategia
  • menestyminen
  • resurssipohjainen teoria
  • 415 Muut maataloustieteet