Raskasmetallien ja radionuklidien biosorptio ja -akkumulaatio - ympäristöbakteerien käyttö kaivosteollisuuden jätevesien biopuhdistuksessa

Projekti: Rahastot ja säätiöt

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimuksessa kartoitetaan pohjoisessa ympäristössä esiintyviä bakteereita käytettäväksi erityisesti kaivosalueiden vesien puhdistussovelluksissa sekä tutkitaan bakteereissa esiintyviä raskasmetallien (esim. nikkeli) ja kaivosalueiden radioaktiivisten aineiden (nk. Naturally Ocurring Radioactive Material, NORM; esim. uraani, radium) biosorptio- ja bioakkumulaatioprosesseja hyödyntämällä mm. eräsorptio-kokeita ja erilaisia spektroskooppisia menetelmiä.

Tutkimusaihe on yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä ilmastonmuutoksen ohella suurimpiin tulevaisuu-den haasteisiimme liittyvät puhdas vesi, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys. Teollisuuden jätevesistä vapautuvilla raskasmetalleilla ja radionuklideilla on haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Nämä haitta-aineet voivat teollisuuden prosessien myötä muuttua kemiallisesti liikkuvaan muotoon, jolloin ne voivat levitä ympäristössä pinta- ja pohjavesien mukana ja sopivissa olosuhteissa kasaantua myrkyllisinä määrinä elolliseen luontoon. Tutkimuksen tavoitteena on päästä sekä ympäristöystävällisempiin, että kustannustehokkaampiin ratkaisuihin haitallisten aineiden poistamiseksi ympäristöstä.

Merkittävä etu Suomen saastuneiden alueiden puhdistusta ajatellen on tutkimuksessa hyödynnetyt pohjoisen alueelta eristetyt bakteerikannat, jotka ovat sopeutuneet elämään pohjoisen ilmastossa ja ympäristössä. Kun haetaan paikkakohtaisia ratkaisuja jätevesien puhdistukseen huomioiden samalla eri alueiden ominaispiirteet (mineralogia ym.), voidaan näiden bakteerien olettaa todennäköisimmin olevan potentiaalisia käytettäviksi erilaisissa biopuhdistussovelluksissa. Lisäksi pohjoisen ympäristön maaperä-mikrobiston kartoitus lisää tietämystä mikrobiston vaikutuksista ympäristömyrkkyjen kulkeutumisessa ja kerääntymisessä pohjoisen ympäristössä.

Rahoittajat: Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Emil Aaltosen säätiö, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto, Kaute säätiö

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/202131/12/2022

Rahoitus

  • Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry: 2 000,00 €