NPA-alueiden julkisen sektorin digitaalisten innovaatiokyvykkyyksien rakentaminen

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

NPA-alueen (Northern Periphery and Arctic) julkisen sektorin organisaatiot tunnistavat uusien innovaatioiden merkityksen laadukkaiden ja kestävien palveluiden tuottamisessa. Erityisinä palvelutuotannon haasteina näillä alueilla ovat pitkät etäisyydet, rajalliset resurssit ja puutteet osaamistasoissa sekä vähäinen asiakasmäärä markkinaehtoisen palveluliiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta.

Näihin haasteisiin vastaamisessa keskeisiä ongelmia eivät ole innovatiivisten palveluiden saatavuus tai alueen palvelutuotteet ja -prosessit. Aiemmissa hankkeissa (mm. DISTINCT) tuotetun tiedon mukaan suurempi haaste on julkisen sektorin toimijoiden tiedon puute. Alueiden pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä korkeakoulutusta ja tutkimuspalveluita tarjoavissa organisaatioissa on riittävä asiantuntemus ja osaamisresurssi julkisen sektorin palvelukehityksen tukemiseksi.

INNOCAP-hankkeen tarkoituksena on kehittää julkisten palveluiden innovointia ja hyödyntää alueiden osaamista uudella lähestymistavalla: hankkeessa tarkastellaan julkisia palveluita kysynnän ja tarjonnan näkökulmista sekä arvioidaan julkista sektoria perinteisen palvelutarjoajaroolin lisäksi digitaalisten palvelu-innovaatioiden aktiivisena edistäjänä ja aikaisen vaiheen käyttöönottajana. Julkisten palveluiden tuottajat nähdään hankkeessa mahdollistajina, jotka yhteisluovat arvoa ja hyödyntävät laaja-alaisesti NPA-alueen palvelutuotannon vahvuuksia.

Hankkeessa selvitetään, miten julkisen sektorin palveluihin liittyvää osaamista ja toimintavalmiuksia voidaan aktiivisesti rakentaa sekä hyödyntää menestyksellisesti tulevaisuudessa. Hankkeen keskeinen tulos on NPA-alueille suunnattu, innovatiivisten ja digitaalisten julkisen sektorin palveluiden kehittämiseen tähtäävä osaamisen kehitysohjelma. Ohjelman valmistelu perustuu julkisen sektorin toimijoiden, pienten ja keskisuurten yritysten sekä korkeakoulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöhön. Hankkeen tuloksena tuotetun osaamisen kehitysohjelman pohjalta laaditaan varsinainen hankehakemus, jonka tarkoituksena on testata ja selvittää kehitysohjelman toimivuutta käytännössä tulevalla NPA-ohjelmakaudella 2021 - 2027.

Hanke kokoaa yhteen neljä julkista sektoria edustavaa partneria Suomesta, Irlannista, Ruotsista ja Kanadasta.
AkronyymiINNOCAP
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm18/12/202130/06/2022

Rahoitus

  • ERNACT EEIG: 16 250,00 €

Tieteenalat

  • 5200 Muut yhteiskuntatieteet