Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaalla toimivien pk-yritysten valmiuksia kestävän kehityksen ja kiertotalousajattelun omaksumiseen. Tavoite on kaksitahoinen:
1) lisätä pk-yritysten tietoa ja osaamista ekoinnovoinnin mahdollisuuksista ja siten edesauttaa uusien ekologisten innovaatioiden syntymistä ja lisätä alueen pk-yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena on myös tuottaa konkreettisia työkaluja pk-yrityksille ekoinnovoinnin toteuttamiseen, ja
2) lisätä alueen yritysten valmiuksia kiertotalousliiketoiminnan käyttöönottoon.

Ensimmäisen päätavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan seuraavat toimenpiteet:
• Benchmarkataan ekoinnovaatioita kansallisesti ja kansainvälisesti
• Tuotetaan työkaluja ekoinnovointiin pk-yrityksille
• Pilotoidaan ekoinnovoinnin työkalua kahdeksan yrityksen kanssa ja kehitetään työkaluja edelleen kehitys saatujen kokemusten pohjalta.
• Jalkautetaan ja testataan ekoinnovoinnin työkaluja laajemmalla yritysjoukolla työpajoissa.

Toisen päätavoitteen saavuttamiseksi konkreettiset toimenpiteet:
• Kiertotalousliiketoiminnan markkinatestimittarin kehittäminen ja pilotointi.
• Kiertotalousliiketoiminnan vaikutusten arviointi yrityksen kasvuun ja kehittymiseen.
• Käytetään Tampereen yliopiston kehittämää KYVYKÄS-mittaria tunnistamaan eteläpohjalaisen konepajateollisuuden pk-yritysten kiertotalouskyvykkyyden nykytila.
• Mittaroinnin tuottaman tiedon perusteella suunnitellaan toimenpideohjelma eteläpohjalaisen konepajateollisuuden kiertotalouden edistämiseksi työpajassa yhdessä kohdeyritysten kanssa.
• Arvioidaan konepajojen kiertotalousliiketoiminnan teknologisia valmiuksia ja tunnistetaan teknologiset muutostarpeet sekä arvioidaan digitalisaation tuomat muutostarpeet tarkastelluissa konepajoissa.
• Alueellisten ja kansallisten kiertotalousekosysteemien tunnistaminen ja yhteistyön edistäminen eri toimijoiden kesken.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyössä toteuttaman hankkeen tuloksena eteläpohjalaisten pk-yritysten osaaminen ja tieto ekoinnovaatiosta sekä niiden ekoinnovoinnin mahdollisuuksista vahvistuu, mikä edesauttaa toisaalta uusien ekologisten innovaatioiden syntymistä ja lisää alueen pk-yritysten kilpailukykyä. Niin ikään hankkeen tuloksena alueen yritysten valmiudet kiertotalousliiketoiminnan käyttöönottoon paranevat. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehittämisrahasto (EAKR).
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/08/201931/12/2021