Hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla

  • Nieminen, Timo (Projektinjohtaja)
  • Wirtanen, Gun (Projektinjohtaja)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

1) Tausta ja tavoitteet
Ilmastonmuutos ja väestönkasvu haastavat maailman ruokahuollon. Maailman ruokatuotanto joutuu ponnistelemaan, jotta se pystyisi ruokkimaan vuoteen 2050 mennessä yli yhdeksään miljardiin kasvavan väestön. Suomalainen elintarvikehuolto on voimakkaasti riippuvainen tuontiproteiinista, sillä ns. täydennysproteiinista jopa 85% tuodaan ulkomailta. Ongelma koskee etenkin eläintuotteisiin perustuvia arvoketjuja. Hyönteisten tuottamista rehuksi ja elintarvikkeeksi on esitetty varteenotettavana keinona proteiinin tuontiriippuvaisuuden vähentämiseksi ja uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Hyönteisten avulla biotalouden sivuvirrat olisi mahdollista saada nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja samalla Suomen riippuvuutta tuontiproteiinista voitaisiin vähentää ja elintarviketuotannonympäristörasitusta vähentää. Projektin tavoitteena on 1) selvittää hyönteistalouden toteuttamisvaihtoehdot ja 2) kehittää hajautettuun tuotantoon perustuvaa kotimaista hyönteisproteiinin tuotantomallia sekä siihen liittyvää kiertotaloutta. Lähtökohtana on tuotannon hajauttaminen maatilayrityksiin sekä mahdollisuus hyödyntää maatiloilla, elintarvike- ja metsäteollisuudessa sekä yhdyskuntien jätehuollossa syntyviä biosivuvirtoja.

2) Toteutus
Hankkeessa on neljä eri työvaihetta:TP 1 Ihanteellisen hyönteistuotantoprosessin suunnittelu ja sen vertailu potentiaalisiin vaihtoehtoihin. Tässä osiossa kartoitetaan hyönteistalouteen liittyviä käytännön toteuttamsivaihtoehtoja sekä siihen liittyviä riskejä. Taustatietoselvityksessä hyödynnetään Lukessa alkamassa olevan toisen hyönteishankkeen selvitysten tuloksia. Kartoitetaan mahdollisuudet hyödyntää a) maatalouden biomassoja ja sivuvirtoja, b) elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, c) metsäteollisuuden sivuvirtoja ja d) yhdyskuntajätettä (esim. ruunkeittiöiden ruokajätteet) sirkkojen kasvatuksessa. Sivuvirrat liittyvät lähinnä hyönteisten ravintoon ja tuotantoprosessien hukkalämmön hyödyntämiseen hyönteistuotannossa. Mitataan yhteistyökumppanien (Broilerkasvattamo, Lakeuden etapin käsittelylaitos, elintarviketeollisuuden laitos, mahdollisesti metsä-alan toimija) tuotantoprosessista saatavat sivuvirrat ja selvitetään mahdollisuudet hyödyntää niitä hyönteistuotannossa.TP 2. Tuotantoprosessin testaaminen tuotantoyksikössä.Rakennetaan yksikoealusta (SEAMK rakentaa), jolla voidaan testata tuotannontekijöiden vaikutusta hyönteisten kasvatuksessa. Yksikkö testataan kotisirkkojen kasvatus-, käsittely- ja jauhatusprosessia pienessä mittakaavassa käyttäen maatalouden biomassaa rehuna. Hyönteiset ja niiden syömä ravinto analysoidaan ja kokeen tulokset analysoidaan. TP 3. Vaihtoehtoisten ravintoprosessien testaaminenTyövaiheiden 1 ja 2 tulosten perusteella arvioidaan vaihtoehtoisten ravinnonlähteiden sekä tuotantoprosessin variaatioiden hyödyt ja haitat. Kartoitetaan maatilojen ja Lakeuden etapin olosuhteet ottaen huomioon työvaiheen 2 tulokset. Testataan neljän eri biomassan tai sivuvirran (a-d) vaikutuksia hyönteiskasvatuksen tuloksiin. TP 4. Liiketoimintamallin kannattavuuden selvittäminen.Hankkeessa kerätyn tiedon avulla arvioidaan, mikä on neljän (a-d) toteuttamisvaihtoehdon liiketaloudellinen kannattavuus. Analysoidaan, millainen toimintamalli toimii parhaiten ja mitkä ovat eri vaihtoehtojen kriittiset pisteet. Arvioidaan myös tuotantoon liittyviä riskejä ja laaditaan liiketoimintasuunnitelma, jolla tulokset voidaan jalkauttaa markkinoille.

3) Tuotokset
Projektin tulokset kertovat mm. millainen sivuvirta/biomassa olisi sopiva vaihtoehto sirkkojen kasvatuksessa.Projekti tuottaa toimintamallin siitä, miten hyönteiskasvatusliiketoiminta kannattaisi järjestää ja perustietoa tuotannon kannalta kriittisistä tekijöistä.Projektissa käytettävä testialusta on myös jatkohankkeiden käytössä.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Hyönteisala on uusi toimiala, jolla liiketoiminta on vasta alkamassa. Projekti auttaa liiketoiminnan käynnistämistä alalla. Projekti tähtää sellaisen toimintamallin luomiseen, jolla nykyinen biotalousala ja hyönteisala voitaisiin integroida niin, että ne tuottavat toisilleen lisäarvoa. Tuotosten käytäntöön viemiseksi verkostoidutaan niitä hyödyntävien yritysten kanssa.

5) Asiakkaat
Hyönteisalan yritykset, Lakeuden etappi, kaksi yhteistyömaatilaa, elintarvikealan yritykset, mahdollisesti metsäalan yritykset.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/201631/12/2018