Maahanmuuton jälkeisen integraation edistäminen maahanmuuttoa edeltävässä vaiheessa (INPRES)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on Euroopan pienimpiä (2 %). Samaan aikaan väestö ikääntyy kovaa vauhtia. Suomen maahanmuuttopolitiikka onkin siirtymässä kohti työvoimaperäistä maahanmuuttoa laajemmin edistävää politiikkaa. Erityiseksi painopisteeksi on nostettu maahanmuuttajien entistä parempi integroituminen yhteiskuntaan. Maahanmuuton edistäminen ja maahanmuuttajien integraatio-ongelmien ennaltaehkäiseminen tieteellisen tutkimuksen keinoin jakautuu kahteen päämäärään, jotka ovat myäs tämän tutkimuksen tavoitteita: (1) maahanmuuttajien integraatioprosessiin liittyvien ja siinä onnistumista ennustavien tekijöiden tieteellinen tutkimus maahanmuuton eri vaiheissa sekä (2) tutkimuspohjaisten interventioiden kehittäminen toisaalta maahanmuuttajien vastaanottamisesta ja kotouttamisesta vastaaville viranomaisille, jotta he voisivat paremmin valmistautua maahanmuuton kasvuun, rekrytoida ja valmentaa potentiaalisia maahanmuuttajia lähtömaissa sekä edistää heidän kotoutumistaan maahanmuuton jälkeen, ja toisaalta maahanmuuttoa suunnitteleville henkilöille, jotta he pystyisivät paremmin valmistautumaan maahanmuuton haasteisiin ja voittamaan ne. Tämä tutkimus on ensimmäinen kansainvälinen pitkittäinen ja vertaileva tutkimus, jossa selvitetään, miten maahanmuuttoa edeltävät tekijät vaikuttavat heidän maahanmuutonjälkeiseen kotoutumiseensa. Tutkimuksen perusteella kehitettävä interventiomalli on myäs ensimmäinen, joka pyrkii vaikuttamaan maahanmuuttajien integraatioon jo maahanmuuttoa edeltävässä vaiheessa. Tutkimus kohdistuu Venäjältä Suomeen, Saksaan, Kreikkaan ja Israeliin muuttoa suunnitteleviin maahanmuuttajiin. Tutkimuksen avulla ei ainoastaan edistetä näiden maahanmuuttajien integraatiota vaan myäs ryhmienvälisiä suhteita laajemmin näissä yhteiskunnissa. Tutkimus on monitieteinen yhdistäen sosiologisia, sosiaalipoliittisia, sosiaalipsykologisia, kehityspsykologisia ja kasvatuspsykologisia lähestymistapoja. Nelivuotisen tutkimushankkeen empiirinen osa käsittää kolme vaihetta: (1) Maahanmuuttoa edeltävän akkulturaation ja maahanmuutonjälkeisen integraation sekä näiden välisen suhteen selvittäminen kyselytutkimuksella 1000 henkilön otoksessa (maahanmuuttoa edeltävän vaiheen ns. base-line mittaus v. 2008 Venäjällä sekä kaksi seurantamittausta v. 2009-2010 Suomessa) sekä kolme haastattelututkimusta (15 henkiläa), (2) suomalaisen aineiston vertailu Saksan, Kreikan ja Israelin vastaaviin aineistoihin vuonna 2011, sekä (3) tutkimustulosten synteesi ja intervention kehittäminen vuonna 2011. Tutkimusprojektin puitteissa ohjataan yksi sosiaalipsykologian väitäskirja ja tarjotaan kahdelle tohtoritutkijalle mahdollisuus kehittää omaa tieteellistä osaamistaan. Tutkimustulosten julkaisemiselle on tehty erilliset suunnitelmat riippuen tulosten käyttäjäkohderyhmästä (mm. tieteellinen yhteisä, viranomaiset, maahanmuuttajat). Tutkimuksen jokainen vaihe suoritetaan tiiviissä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
AkronyymiINPRES
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200831/12/2011

Rahoitus

  • Suomen Akatemia: 337 200,00 €