Paikkaperustainen hyvinvointitieto ja elinvoimakunnan hyvinvointiratkaisut

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeessa todennetaan tilastollisen ja laadullisen aineiston analyysin kautta alueellisia ja paikallisia hyvinvointieroja Etelä-Savossa ja Mikkelissä. Paikkatietoa sisältävän hyvinvointitiedon avulla on mahdollista tarkastella hyvinvoinnin vaihtelua kaupunki- ja maaseutualueilla tai jopa kyläyhteisöjen ja kaupunginosien tasolla.

Hankkeen tavoitteena on:
-Paikkaperusteisen hyvinvointitiedon analysointi
-Paikallistason toimijoiden voimavarojen kartoittaminen ja kuvaaminen
-Paikallisten toimijoiden näkemyksen koostaminen paikallistason hyvinvointi- ja terveyseroista
-Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin roolien selkiyttäminen ja toimijoiden motivoiminen toimimaan yhteistyössä aineiston pohjalta todettujen hyvinvointierojen kaventamiseksi.
-Paikkaperustaisen hyvinvointitiedon hyödyntäminen hyvinvointierojen kaventamisessa paikallistasolla.
-Uusien työtapojen kokeileminen ja arvioiminen paikallisyhteisöissä sekä hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäävien ratkaisumallien luominen ja kokeileminen.

Tutkimuskysymykset ovat:
-Millaisia ovat hyvinvoinnin alueelliset ja paikalliset erot Etelä-Savossa?
-Millaisia ovat hyvinvoinnin alueelliset ja paikalliset erot Mikkelissä?
-Millaisia paikallisia ratkaisuja voidaan luoda hyvinvoinnin edistämiseen?

Aineistona käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämää Alueellinen terveys ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) tilastoaineistoa, jota analysoidaan (SPSS-ohjelmalla) etenkin maaseutu-kaupunki-luokitusta hyödyntäen. Toisena aineistona käytetään hankkeen aikana kerättävää laadullista materiaalia, joka sisältää muutamien avaininformanttien haastatteluja sekä kumppanuuspöytäprosessin yhteydessä hankittavaa kokemustietoa hyvinvoinnin paikallisista eroista.

Hankkeessa viedään paikkaperustainen hyvinvointitieto paikallistasolle sekä etsitään ongelmiin ratkaisuja kumppanuuspöytäprosessissa yhdessä kuntalaisten, paikallisten yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden sekä julkisen sektorin kanssa.

Paikallisen hyvinvointitiedon keräämiseen ja analysointiin on kunta- ja maakuntatasolla selkeä tarve, kuten myös ratkaisuvaihtoehtojen (toimintamallit, työmenetelmät, kokeilut) etsimiseen, kehittämiseen, toimeenpanoon ja arviointiin.

Hankkeen tuloksia ovat:
-paikallisten toimijoiden tietämyksen parantuminen paikallisista ja alueellisesta terveys- ja hyvinvointieroista.
-Hyvinvointitiedon avulla on aktivoitu paikallisia asukkaita, yrittäjiä ja järjestöjä toimimaan havaittujen hyvinvoinnin vajeiden kaventamiseksi.
-Hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettuja resursseja on kohdennettu tarveperustaisesti ja kansalaisyhteiskunnan voimavaroja on hyödynnetty.
-On edistetty terveellisten ja turvallisten asuinympäristöjen sekä kestävien paikallisyhteisöjen syntymistä.
-Hankkeen aineisto ja tulokset palvelevat Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon hyvinvointikertomustyötä.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Mikkelin kaupunki.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/05/201631/10/2018