Digitaalisen alustatalouden toimintaperiaatteet ja kuntien elinvoimapolitiikka

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Digitaalisen alustatalouden toimintaperiaatteet ja kuntien elinvoimapolitiikka (DATE) -hankkeessa tutkitaan, miten alustoja voidaan kehittää yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden motiiveja ja toi-mintatapoja yhdistellen. Tutkimuksessa selvitetään mm. millaiset ominaisuudet selittävät julkisia ja yksityisiä toimijoita yhdistävien alustojen menestymistä tai epäonnistumista sekä millaisiin kuntien elinvoimapoliittisiin tehtäviin alustat soveltuvat kehittämisen näkökulmasta.

Esimerkkinä tarkastellaan japanilaista kotiseutulahjoitusjärjestelmää, jota lähestytään laadullisen tapaustutkimuksen aineistoin ja menetelmin: Furusato noozei on vuodesta 2008 lähtien Japanissa käytössä ollut verkkopohjainen osallistumisalusta, jossa kansalaiset voivat tehdä vapaaehtoisen rahalahjoituksen asuinkunnan ulkopuoliselle kunnalle tai prefektuurille.

Hanke liittyy alustatalouden yhteiskunnalliseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan mm. alustojen toimintalogiikkaa ja arvonluontiprosesseja sekä analysoidaan palvelu- ja hyödykeyhdistelmiä erilaisten toimijoiden näkökulmista. Hanke tuottaa tietoa monitoimijaisten alustaverkostojen välisistä suhteista ja niiden mahdollisista sovelluskohteista kunnissa. Hankkeessa hahmotellaan erityisesti alustojen konkreettista merkitystä kuntien elinvoimapolitiikan vahvistamisessa.

Tulokset liittyvät toteutukseltaan haastavan hybridisen ja monitoimijaisen digitaalisen alustamallin reunaehtojen jäsentämiseen ja tämän tyyppisten alustojen kehittämisen ongelmiin julkisella sektorilla. Tuloksina esitetään, kuinka digitaalisten alustojen suunnittelu ja kehittäminen olisi tehokkainta toteuttaa ja millaiset yhteistyömuotojen ominaisuudet edistävät julkisia ja yksityisiä toimijoita yhdistäviä alustoja. Tulosten pohjalta arvioidaan kuntien konkreettisia elinvoimapoliittisia tehtäviä, joiden kehittämiseen digitaaliset alustat soveltuisivat parhaiten.

Hanketta rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS.
Lyhennetty nimiDATE
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201931/10/2020